วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภาษาอังกฤษ: การใช้ has/have(T)

1)  I ____ a big house.
1) have   2) has   3) have to  4) has to
เฉลยข้อที่1
ประโยคนี้แปลว่า ฉันมีบ้านหลังใหญ่(อยู่หลังหนึ่ง)
have = มี, กิน (ใช้กับประธานพหูจน์และ I)
has = มี, กิน (ใช้กับประธานเอกพจน์)
have to = ต้อง (ใช้กับประธานเอกพจน์และ I)
has to = ต้อง(ใช้กับประธานเอกพจน์)
หมายเหตุ โดยปกติถ้าไม่มีคำที่ใช้ บอกเวลาใดๆ
ให้ถือว่าประโยคนั้นเป็นปัจจุบัน
 
2)  He ___ three computers in his room.
1) have    2) has    3) have to     4) has to

เฉลยข้อที่2
ประโยคนี้แปลว่า เขามีคอมพิวเตอร์ 3 เครื่องในห้องของเขา
have = มี, กิน (ใช้กับประธานพหูจน์และ I)
has = มี, กิน (ใช้กับประธานเอกพจน์)
have to = ต้อง (ใช้กับประธานเอกพจน์และ I)
has to = ต้อง(ใช้กับประธานเอกพจน์)

3.  She ___ a lot of friends.
1) have  2) has   3) had   4) There is

เฉลยข้อที่2
ประโยคนี้แปลว่า เธอมีเพื่อนมากมาย
have = มี, กิน (ใช้กับประธานพหูจน์และ I)
has = มี, กิน (ใช้กับประธานเอกพจน์)
had = มี (เป็นกริยาช่อง2 ของ have, has ใช้กับประธานทุกตัว )
There is = มี (ใช้เป็นขึ้นต้นประโยค)

4. Usually we ___ lunch together.
1) have   2) has   3) had   4) There is

เฉลยข้อที่1
ประโยคนี้แปลว่า โดยปกติพวกเราทานมื้อเที่ยงด้วยกัน
have = มี, กิน (ใช้กับประธานพหูจน์และ I)
has = มี, กิน (ใช้กับประธานเอกพจน์)
had = มี ใช้กับประธานทุกตัว
     has/have  had   had
There are = มี (ใช้เป็นขึ้นต้นประโยค)
คำศัทพ์อื่นๆ
together = ร่วมกัน, ด้วยกัน
หมายเหตุ Usually = โดยปกติ
เป็นคำกริยาวิเศษณ์(Adv.)บอกความถี่
สามารถนำมาข้อต้องประโยคได้

5. I ___ dinner at home last week.
1) have  2) has   3) had    4) did

เฉลยข้อที่3
ประโยคนี้แปลว่า ฉันทานข้านกับครอบครัวสัปดาห์ก่อน
คำว่า last week = สัปดาห์ก่อน
ทำรู้ว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีต
had = มี ใช้กับประธานทุกตัว
      has/have   had   had

did = ทำ ใช้กับประธานทุกตัว
     do, does   did   done
คำศัทพ์อื่นๆ
at home = ที่บ้าน, กับครอบครัว

6.  Yesterday John ___ many things to do.
1) walked   2) played   3) had    4) worked
เฉลยข้อที่3
ประโยคนี้แปลว่า เมื่อวานนี้จอห์นมีงานหลายอย่างต้องทำ
คำว่า Yesterday = เมื่อวานนี้
ทำรู้ว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีต
walked = เดิน ใช้กับประธานทุกตัว
    walk  walked  walked
played = เล่น  ใช้กับประธานทุกตัว
    play  played  played
had = มี, ทาน ใช้กับประธานทุกตัว
worked = ทำงาน ใช้กับประธานทุกตัว
    work  worked  worked
คำศัทพ์อื่นๆ
many = มาก
thing = สิ่งต่างๆ
หมายเหตุ
John เป็นชื่อเฉพาะต้องขึ้นด้วยอักษรตัวใหญ่เสมอ
กริยาช่อง2 โดยทั่วไปจะใช้ได้ประธานทุกตัว ยกเว้น
was = เป็น, อยู่, คือ (ใช้กับประธานเอกพจน์)
were = เป็น, อยู่, คือ (ใช้กับประธานพหูพจน์)

7. My friends _____ 2 cars.
1) have   2) has   3) eat   4) must
เฉลยข้อที่1
ประโยคนี้แปลว่า เพื่อนฉันหลายคนมีรถ 2 คัน
ในข้อนี้ friends เป็นรูปพหูพจน์ของ friend
คำศัทพ์อื่นๆ
many = มาก
thing = สิ่งต่างๆ
eat = กิน, ทาน
must = ต้อง (เป็นกริยาช่วย)
เพิ่มเติม
คำนามที่นับได้เมื่อเป็นพหูพจน์ต้องมี
การเปลี่ยนรูป โดยการ
เติม -s เช่น
chair --> chairs = เก้าอี้
boy --> boys = เด็กผู้ชาย
girl --> girls = เด็กผู้หญิง
book --> books = หนังสือ
เติม -es เช่น
watch --> watches = นาฬิกา
dish --> dishes = จาน
class -->classes = ห้องเรียน
tax --> taxes = ภาษี
potato = potatoes = มันฝรั่ง

เปลี่ยน f, fe เป็น v แล้วเติม -es
wife --> wives = ภรรยา
knife --> knives = มีด
half --> halves = ครึ่ง
thief --> thieves = ขโยม

มีการเปลี่ยนรูปไปเลย
child --> children = เด็กๆ
man --> men = ผู้ชาย
tooth --> teeth = ฟัน
mouse --> mice = หนู

ส่วนคำนามที่นับไม่ได้จะมีแต่รูปเอกพจน์
gold = ทอง         water = น้ำ
air = อากาศ        oil = น้ำมัน
gas = ก็าซ            rice = ข้าว
love = ความรัก    anger = ความโกรธ

ผมได้ทำเว็บไซด์แฝดน้อง http://kruteeworld.siamvip.com/
มีเนื้อหาให้อ่านและมีใบงานให้ดาวน์โหลดกันฟรี
เชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมกันได้ครับ

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ20 มกราคม 2554 เวลา 06:16

  ทำให้รู้คำศัพท์ใหม่ๆๆ
  อรญา อ่อนน้อม บางประทุนนอก

  ตอบลบ
 2. He has to
  ถูกต้องไหมครับ

  ตอบลบ
 3. ก็ถูกต้องแล้วละครับแต่
  He has to + v1 แปลว่า เขาต้องทำอะไร(สักอย่าง)

  จะต้องตามด้วยคำกริยาช่องที่1(v1) เสมอครับ
  เอาไว้จะเขียนเรื่องของคำว่า ต้อง ในภาษาอังกฤษให้อ่านอีกที่นะครับ

  ที่ถามคำไม่ทราบครูพิมพ์มีที่ผิดหรือเปล่าครับ...???
  ถ้ามีช่วยบอกด้วยครับ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ26 ตุลาคม 2556 เวลา 08:16

  น่าจะเพิ่มคำศัพท์เยอะขึ้นนะครับ

  ตอบลบ