วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภาษาอังกฤษ: โจยท์ระคน1(T)

1. My mother ____ to the market every morning.
  a) go   b) goes   c) went   d) see

เฉลยข้อที่2
ประโยคนี้แปลว่า แม่ของฉันไปตลาดทุกๆเช้า
ดังนั้นประโยคนี้จึงขาดคำกริยาว่า ไป
และจากคำว่า every morning = ทุกๆเช้า
ทำให้ทราบว่า เป็นเหตุกาณ์ที่เกิดเป็นกิจวัตรในปัจจุบัน
ซึ่งต้องใช้ Present Simple Tense
และประธาน คือ My mother เป็นเอกพจน์
ดังนั้นคำกริยาที่ตามมาต้องเป็นกริยาช่องที่ 1
ที่เติม -s, -es จึงต้องเลือก goes

คำศัพท์อื่นๆ
market = ตลาด   go = ไป   see = เห็น


2. Our school ____ at 8.30.
a) start   b) play     c) listen    d) work

เฉลยข้อที่ 2
ประโยคนี้แปลว่า โรงเรียนของพวกเราเริ่ม(เรียน)ตอน 8.30 น
ดังนั้นประโยคนี้จึงขาดคำกริยาว่า เริ่ม
จากความหมายทำให้ทราบว่า
เป็นเหตุกาณ์ที่เกิดเป็นกิจวัตรในปัจจุบัน
ซึ่งต้องใช้ Present Simple Tense
และประธาน คือ Our school เป็นพหูพจน์
ดังนั้นคำกริยาที่ตามมาต้องเป็นกริยาช่องที่ 1
ที่ไม่เติม -s, -es จึงต้องเลือก start = เริ่มต้น

คำศัพท์อื่นๆ
our = ของพวกเรา    school = โรงเรียน
play = เล่น     listen = ฟัง
work = ทำงาน, ที่ทำงาน

3. Water ______ at O ํC
1) works     2) is   3) studies   4) freezes

เฉลยข้อที่4
ประโยคนี้แปลว่า น้ำแข็งตัวที่ 0 องศา
ดังนั้นประโยคนี้จึงขาดคำกริยาว่า แข็งตัว
เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ
ซึ่งต้องใช้ Present Simple Tense
และประธาน คือ Water เป็นเอกพจน์
ดังนั้นคำกริยาที่ตามมาต้องเป็นกริยาช่องที่ 1
ที่เติม -s, -es จึงต้องเลือก freezes

คำศัพท์อื่นๆ
water = น้ำ    is = เป็น, อยู่, คือ
studies = เรียน (มาจากกริยาช่องที่ 1 คือ study)
freeze = แข็งตัว

4. Manee and Pranee ___ 20 years old.
1) hear    2) is    3) are     4) was

เฉลยข้อที่ 3
ประโยคนี้แปลว่า มานีและปราณีอายุ 20 ปี
ดังนั้นประโยคนี้จึงขาดคำกริยาว่า มีอายุ
สำนวนในการบอกอายุโดยปกติจะใช้
Verb to be(is/am/are) มาช่วย
และเป็นเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ซึ่งต้องใช้ Present Simple Tense
และประธาน คือ Manee and Pranee เป็นพหูพจน์
ดังนั้นคำกริยาที่ตามมาต้องเป็นกริยาช่องที่ 1
จึงต้องเลือก are

คำศัพท์อื่นๆ
hear = ได้ยิน    is,are, was = เป็น,อยู่, คือ
year = ปี      old = แก่
ประโยคเสริม
I am 19 years old. = ฉันอายุ 19 ปี
He is 20 years old. = เขาอายุ 20 ปี

5. Everybody ______ death.
1) fears   2) has   3) have   4) listen

เฉลยข้อที่ 1
ประโยคนี้แปลว่า ทุกๆคนกลัวความตาย
ดังนั้นประโยคนี้จึงขาดคำกริยาว่า กลัว
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดเป็นปกติ
ซึ่งต้องใช้ Present Simple Tense
และประธาน คือ Everybody เป็นเอกพจน์
ดังนั้นคำกริยาที่ตามมาต้องเป็นกริยาช่องที่ 1
ที่เติม -s, -es จึงต้องเลือก fears = กลัว

คำศัพท์อื่นๆ
Everybody = ทุกๆคน   death = ความตาย
has, have = มี, ทาน

6. She is ______ television.
1) watch        2) watches
3) watching   4) watched

เฉลยข้อที่3
ประโยคนี้แปลว่า เธอกำลังดูทีวีอยู่
ดังนั้นประโยคนี้จึงขาดคำกริยาว่า กำลังดู
เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดในปัจจุบัน
ซึ่งต้องใช้ Present Continuous Tense
และประธาน คือ She เป็นเอกพจน์
ดังนั้นคำกริยาที่ตามมาต้องใช้ is + Ving (กริยาเติม ing)

คำศัพท์อื่นๆ
she = เธอ
television = โทรทัศน์, ทีวี
watch = ดู, เฝ้าดู

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ21 ธันวาคม 2553 05:10

  อรญา อ่อนน้อม ม.ปลาย บางประทุน

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ10 มกราคม 2554 05:08

  วารี สุขกระโทก ม.ต้น บางประทุน

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ10 มีนาคม 2554 00:26

  มาเก็บข้อมูลค่ะ อีก 2 วันก็สอบแล้ว

  ตื่นเต้น ไม่อยากตกแล้วค่ะ T-T

  พนิดา เอี่ยมชูกุล ศรช.วัดบางประทุนนอก 10 มีนาคม 2554 15.22

  ตอบลบ