วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภาษาอังกฤษ: โจทย์ระคน2(T)

1. They ____ in the bedroom now.
1) is sleeping   2) are sleeping
3) am sleeping

เฉลยข้อที่2
ประโยคนี้แปลว่า พวกเขากำลังนอนอยู่ในห้องนอนอยู่ตอนนี้
ดังนั้นประโยคนี้จึงขาดคำกริยาว่า กำลังนอน
และจากคำว่า now = อยู่ตอนนี้, ขณะนี้
เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดในปัจจุบัน
ซึ่งต้องใช้ Present Continuous Tense
และประธาน คือ They เป็นพหูพจน์
ดังนั้นคำกริยาที่ตามมาต้องใช้ are + Ving (กริยาเติม ing)

คำศัพท์อื่นๆ
they = พวกเขา    sleep = นอน
bed = เตียงนอน  bedroom = ห้องนอน

เพิ่มเติม
is sleeping ใช้กับประธานเอกพจน์
am sleeping ใช้กับประธานที่เป็น I (ฉัน) เท่านั้น

2. The white cats ___ running in the garden.
1) is    2) are   3) am

เฉลยข้อที่2
ประโยคนี้แปลว่า แมวสีขาว(หลายตัว)กำลังนอนอยู่ในสวน
ดังนั้นประโยคนี้จึงขาดคำกริยาว่า กำลังวิ่ง
เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดในปัจจุบัน
ซึ่งต้องใช้ Present Continuous Tense
และประธาน คือ The white cats เป็นพหูพจน์
ดังนั้นคำกริยาที่ตามมาต้องใช้ are + Ving (กริยาเติม ing)

คำศัพท์อื่นๆ
white = สีขาว    cat = แมว
run = วิ่ง      garden = สวน

เพิ่มเติม
cat เป็นรูปเอกพจน์
cats เป็นรูปพหูพจน์

3. He ____ to China next week.
1) is flying      2) is listening
3) are flying   4) are washing

เฉลยข้อที่1
ประโยคนี้แปลว่า เขาจะบินไปที่ประเทศจีนสัปดาห์หน้า
ดังนั้นประโยคนี้จึงขาดคำกริยาว่า กำลังบิน
และจากคำว่า next week = สัปดาห์หน้า
เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต
ซึ่งต้องใช้ Present Continuous Tense
และประธาน คือ He เป็นเอกพจน์
ดังนั้นคำกริยาที่ตามมาต้องใช้ is + Ving (กริยาเติม ing)

คำศัพท์อื่นๆ
he = เขา     fly = บิน
wash = ล้าง  China = ประเทศจีน

เพิ่มเติม
ชื่อเฉพาะต้องขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่เสมอ เช่น
Thailand = ประเทศไทย
Lao = ประเทศลาว
Somchai = สมชาย
Bangkok = กรุงเทพฯ
Chomthong = จอมทอง

4. ____ are studying together now.
1) he    2) Tim   3) Tim and I   4) I

เฉลยข้อที่ 3
ประโยคนี้แปลว่า ทีมและฉันกำลังเรียนอยู่ด้วยกันตอนนี้
ดังนั้นประโยคนี้จึงขาดประธาน
และจากคำว่า now = ตอนนี้, เดี๋ยวนี้
เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดในปัจจุบัน
ซึ่งต้องใช้ Present Continuous Tense
แต่คำกริยาที่ตามคือ are studying
ซึ่งต้องใช้กับประธานพหูพจน์ คือ Tim and I

คำศัพท์อื่นๆ
study = เรียน, เล่าเรียน
together = ร่วมกัน, ด้วยกัน

5. The shark is swimming in the sea ____.
1) last week   2) every day
3) next day    4) at the moment

เฉลยข้อที่ 4
ประโยคนี้แปลว่า ฉลามกำลังว่ายน้ำในทะเลอยู่ตอนนี้
เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดในปัจจุบัน
ซึ่งต้องใช้ Present Continuous Tense
แต่ขาดคำขยายที่เหมาะสม
last week = สัปดาห์ก่อน (ใช้กับอดีต)
every day = ทุกๆวัน (ใช้กับปัจจุบัน)
next day = ในวันถัดไป (ใช้กับอนาคต)
at the moment = อยู่ตอนนี้

คำศัพท์อื่นๆ

shark = ฉลาม    swim = ว่ายน้ำ
sea = ทะเล        last = ที่ผ่านมา
every = ทุกๆ      day = วัน
next = ต่อไป, ถัดไป
moment = เหตุการณ์

6. Listen! The boy ______.
1) is crying    2) are crying
3) sing           4) sings

เฉลยข้อที่ 1
ประโยคนี้แปลว่า ฟังซิ เด็กกำลังร้องไห้
เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดในปัจจุบัน
ซึ่งต้องใช้ Present Continuous Tense
และประธาน คือ The boy เป็นเอกพจน์
ดังนั้นคำกริยาที่ตามมาต้องใช้ is + Ving (กริยาเติม ing)

คำศัพท์อื่นๆ
listen = ฟัง    cry = ร้องไห้
sing = ร้องเพลง

เพิ่มเติม
ประโยคที่ ตามหลังคำกริยาบางคำเช่น
listen, watch, look จะตามด้วยประโดย
Present Continuous Tense เช่น
Watch! The man is walking near us.
ดูซิ ผู้ชายกำลังเดินมาใกล้พวกเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น