วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ตอบโจทย์(คณิตศาสตร์)

เมื่อสัปดาห์ก่อนผมเข้าไปดูคำถามที่เป็นโจทย์คณิตศาสตร์
เกี่ยวกับเรื่องของเลขยกกำลัง ที่มีคนฝากถามไว้บนเน็ต
ผมเห็นว่าน่าสนใจดีและพอที่จะทำได้...เลยทำมาให้ดูกัน
ก็เป็นโจทย์เดียวกันแต่ทำให้ดู 2 วิธี
วิธีที่ 1 ทำแบบตรงไปตรงมา

วิธีที่ 2 ทำลัด
ลองดูกันนะครับ ไม่ทราบว่าถูกใจกันหรือเปล่า
* * * * *

พระนามของพระพุทธเจ้า

เนื่องด้วยเป็นช่วงครบ 1 ปีในการที่ผมได้จัดทำเว็บบล็อก
kruteewold ขึ้นมา ก็ขอฉลองครบรอบ 1 ขวบ ด้วยการ
อัญเชิญ พระนามของพระพุทธเจ้า 29 พระองค์
(แบบบาลี-อังกฤษและแปลเทียบเป็นภาษาไทย)
เพื่อเป็นศิริมงคลกับตัวผมและทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่าน
แทนคำขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชม ติดตาม ติชม
ตั้งคำถาม ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกำลังใจที่ดีให้ผมเสมอครับ

และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้คือ
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_28_Buddhas
The names of 29 Buddhas (Pāli name)

Taṇhaṅkara  พระตัณหังกรพุทธเจ้า
2  Medhaṅkara  พระเมธังกรพุทธเจ้า
3  Saraṇaṅkara  พระสรณังกรพุทธเจ้า
4  Dīpankara  พระปัจฉิมทีปังกรพุทธเจ้า
5  Koṇḍañña  พระโกณฑัญญะพุทธเจ้า
6  Maṅgala  พระมังคละพุทธเจ้า
7  Sumana  พระสุมนพุทธเจ้า
8  Revata  พระเรวตพุทธเจ้า
9  Sobhita  พระโสภิตะพุทธเจ้า
10 Anomadassi  พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า
11 Paduma  พระปทุมะพุทธเจ้า
12 Nārada  พระนารทะพุทธเจ้า
13 Padumuttara  พระปทุมุตตระพุทธเจ้า
14 Sumedha  พระสุเมธพุทธเจ้า
15 Sujāta  พระสุชาตะพุทธเจ้า
16 Piyadassi  พระปิยทัสสีพุทธเจ้า
17 Atthadassi  พระอัตถะทัสสีพุทธเจ้า
18 Dhammadassī  พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า
19 Siddharttha  พระสิทธัตถพุทธเจ้า
20 Tissa  พระติสสะพุทธเจ้า
21 Phussa  พระปุสสะพุทธเจ้า
22 Vipassī  พระวิปัสสีพุทธเจ้า
23 Sikhī  พระสิขีพุทธเจ้า
24 Vessabhū  พระเวสสภูพุทธเจ้า
25 Kakusandha  พระกกุสันโธพุทธเจ้า
26 Koṇāgamana  พระโกนาคมนะพุทธเจ้า
27 Kassapa  พระกัสสปะพุทธเจ้า
28 Gautama  พระโคตมะพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าในยุคสมัยของพวกเรา)
29 Maitreya  พระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า

เมื่อได้อ่านพระนามของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้ว
สิ่งที่สำคัญคือ การที่เราได้ระนึกนึกถึงและปฏิบัติตามหลักคำสอน
ของพระองค์ได้ อันได้แก่ การทำดี ไม่ทำความชั่ว การทำใจให้สะอาด,
การมีสติรู้เนื้อรู้ตัว, การรักษาศีล, การชำระจิตใจได้การปฏิบัติภาวนา
เป็นต้น  ก็จะเป็นสิ่งดีๆในความรู้สึกของเราและเป็นศิริมงคลที่แท้จริง
* *  Happy bitrhday Kurteeworld * *

คำศัพท์คอมพิวเตอร์02

ในหัวข้อนี้ก็จะนำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่เรามัก
จะพบเห็นในเว็บไซด์ต่างๆ มาในได้ดูกันเป็น ตอนที่ 2 ครับ

a battery charger   ตัวบรรจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอร์รี่
a built-in modem   โมเด็มที่ติดตั้งมาแล้วในเครื่อง
a dual core   ไมโครโพรเซสเซอร์ที่มีโพรเซสเซอร์ 2 ตัว
     ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะทำงานต่างๆ ได้ในเวลาเดียวกัน
a minimum 25% discount   การให้ส่วนลดในขั้นต่ำ 25%
added by   ผู้ที่นำเนื้อหามาเผยแพร่
added on   วันที่มีการนำเนื้อหามาเผยแพร่

back door   การแอบเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่
       ผ่านระบบป้องกันหรือช่องโหว่ของโปรแกรม
background   พื้นหลัง, สีพื้นหลังหรือภาพที่ที่อยู่บนพื้นหลัง
backup   การสำรอง(ข้อมูล)เก็บไว้
bandwidth test   การทดสอบความกว้างของช่องสัญญาณ
Bandwidth   คำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต
      นิยมให้หน่วยวัดเป็น bps (bit per second)
Banner   ป้ายโฆษณาเล็กๆ

capability   ความสามารถ
capture   การจับภาพ
card   แผ่นวงจร
caution   คำเตือนในการใช้งาน
CC (Carboy Copy)   การส่งสำเนาเมล์ของเราไปให้ผู้รับอื่นๆ ด้วย
Cell Phones Technology   เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่

damage   สร้างความเสียหาย
Data Definition Language (DDL)   ภาษากำหนดโครงสร้างข้อมูล
data file   แฟ้มข้อมูล
data line   สายส่งข้อมูล
data storage   ที่เก็บข้อมูล
data transfer   การส่งผ่านข้อมูลจาก

Easy to use   ใช้งานง่าย
E-book (electronic book)   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
E-commerce (Electronic-commerce)   เป็นการซื้อหรือขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต
Edge   ขอบ
edit mode   อยู่ในสถานะที่สามารถแก้ไขเนื้อหาของเอกสาร
edit   การปรับปรุง แก้ไขเนื้อหาของเอกสาร

Factor   ปัจจัย
Fail ล้มเหลว   (เครื่องหรือโปรแกรมเกิดความผิดพลาด
     ไม่สามารถทำงานตามที่สั่งได้)
Failure   เกิดความล้มเหลวของการทำงานในระบบ
     คอมพิวเตอร์หรืองอุปกรณ์ในระบบ
FAQ (frequently asked questions)   คำถามที่ถูกถามถึงบ่อยๆ
Fault   เกิดความบกพร่องบางอย่างในระบบ เช่น สายขาด
    หัวต่อหลวม ไม่ได้ต่อสายสัญญาณ
Favorite   ชื่นชอบ

G3   เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่ส่งข้อมูล ภาพและเสียง
       พร้อมกันได้ด้วยความเร็วสูงและมีความละเอียดมาก
GB (gigabyte) หรือ 1,000,000,000 ไบต์(หรือตัวอักษร) โดยประมาณ
Global   สากล, ทั่วโลก
Glossary   อภิธานศัพท์
graphic   รูปภาพ
Grid   เส้นตารางซึ่งเกิดจากเส้นตรง 2 ชุดตัดกัน
       คือเส้นตรงตั้ง และเส้นตรงนอน

handle  จับต้อง, ถือเอาได้, ที่จับ
hang    เครื่องค้าง
hard copy   ผลลัพธ์ที่พิมพ์ลงบนกระดาษหรือสื่ออื่นที่จับต้องได้เพื่อนำไปใช้งานจริง
Harddisk   จานแม่เหล็กที่ใช้เก็บข้อมูลหลักในคอมพิวเตอร์
hardware vendor   ผู้จำหน่ายอุปกรณ์
hardware   ตัวเครื่องของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จับต้องได้

** โปรดติดตามในตอนต่อๆไป ครับ**

hardware shop คือ ...

ในวันนี้ผมก็จะขอตอบคำถาม ของคนที่ถามคำถามมา
ในข้อหัวของ คำศัพท์ที่มีคำว่า ร้าน ซึ่งคำแปลเท่าที่จะหา
ข้อมูลมาให้ได้ ก็อยู่ด้านล่างแล้วครับ ถ้าผิดพลาดประการใด
ก็ต้องขอโทษ

hardware shop   ร้านขายของเกี่ยวกับอุปกรณ์ซ่อมบ้าน
    เช่น ตะปู ไขควง สี หลอดไฟ ท่อน้ำ
women's shop    ร้านขายของใช้ส่วนตัวของผู้หญิง
newsagent's shop   ร้านขายของแบบที่ของยี่ห้อสนับสนุน
     เช่น ร้านค้าน้ำอัดลมที่จะมีตู้แช่ หรือ ผ้าใบของยี่ห้อนั้นอยู่

จากคำศัทพ์ที่ถามมาก็มาให้ผมคิดถึงเรื่องการแสดง
ความเป็นเจ้าของในแบบที่ไม่ได้ใช้ my, your,
his, her, ... นำ ใช้ 's ขั้นกลางระหว่างคำแทน
และ การแปลกลุ่มคำลักษณะนี้จะแปลจากหลังไปหน้า เช่น

doctor's suggestion คำแนะนำของแพทย์
farmer’s technology   เทคโนโลยี่ของชาวนา
London's location  ที่ตั้งของกรุงลอนดอน
someone's life  ชีวิตของใครบางคน
victim’s arm   แขนของผู้เคราะห์ร้าย
แต่บางครั้งก็มี my, your, his, her, ...  มาวางอยู่ด้านหน้าได้
เช่น
his son’s death การตายของลูกชายของเขา
* * * *

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โจทย์คณิตศาสตร์

วันนี้ผมจะขอตอบคำถามของคนที่ถามคำถามเข้ามาเกี่ยวกับ
การแก้สมการที่ถามว่า  (4x2+6x+4)(42-12y+25)= 28 จงหาค่า 2y-4x

สำหรับคำถามนี้ผมได้ลองหาวิธีการดูหลายอย่างแล้ว
โดยส่วนตัวขอสรุปว่า ไม่สามารถแก้สมการนี้ได้ เพราะ
ข้อมูลที่ให้ไม่เพียงพอหรือโจทย์ที่ให้มาอาจจะผิด

ผมได้ลองวาดกราฟของสมการตามโจทย์ดูแล้วไม่สามารถวาด
ได้ ผมเลยเดาว่าไม่มีตัวเลขที่สอดคล้องกับสมการ
แล้วลองเปลียนตัวเลขดู ปรากฎว่าได้กราฟ  ในรูปด้านล่างครับก็ต้องขอโทษครับที่ไม่สามารถแก้ปัญหาให้คุณได้
แต่ก็ต้องขอขอบคุณ ผู้ที่ถามคำถามเข้ามาด้วย.. ที่ทำให้
ผมได้รู้เกี่ยวกับกราฟหน้าตาแปลกเพิ่มมากขึ้น แล้วมีโอกาส
จะนำมาเสนอให้ได้ดูกันครับ 
* * * *

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ขอร่วมเป็นกำลังใจ

สวัสดีครับ มิตรรักแฟนบล็อกทุกคน ที่ผมหายไปไม่มา
หาเรื่องราวต่างๆมาลงให้ เพราะติดภารกิจหลายๆ อย่าง
ทำให้ไม่เวลา มาเขียนบล็อก บ้านผมโชคดีมากๆ ที่
น้องน้ำเธอหมดแรงเสียก่อน เลยเดินทางมาไม่ถึงบ้านผม
ผมเลยรอดตัวไป แต่ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่าน
ที่น้องน้ำเธอไปอยู่ด้วยครับ ไม่นานเธอก็คงจากไปแล้ว
ขอให้อดทนกันอีกหน่อยครับ...สู้..สู้..ครับ
ขอให้พวกเรากลับมาเติบโตและแข็งแรงอีกครั้ง
อย่าหมดหวัง...ครับ
มีอีกอย่างที่พวกอยากจะได้กล่าวถึงคือ เรื่องของการเตรียมตัว
และการเตรียมใจในการต้อนรับน้องน้ำ คือวันหนึ่งผมเดินไปพบ
บ้านหลังหนึ่งครับ ดูแล้วสะดุดตามาก คือหน้าบ้านของเขาทำขอบ
ปูนออกมาเหมือนมีเขื่อนกันน้ำ แล้วเอาไม้เสียบเป็นเขื่อน เลยเสี่ยง
เดินเข้าไปถาม แล้วขอถ่ายรูปมาให้ดูกัน

บ้านที่มี่เขื่อนที่ทำไว้อย่างแข็งแรง

ขวดน้ำสำหรับดื่ม

ขวดน้ำสำหรับใช้

เครื่องใช้ที่ยกขึ้นสูง
ก็นับว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีในระดับหนึ่งผม ก็เลยถามต่อไปว่า
ถ้าน้องน้ำเข้าบ้านจริงๆ จะทำอย่างไร??
เขาก็ตอบว่า ก็ต้องทำใจนะ...ไอ้น้อง ถ้าถึงเวลาที่ของมัน
จะเสียมันก็ต้องเสีย ไม่ตายก็หาเอาใหม่ได้รักษาตัว-รักษาใจ
เอาไว้ก่อนได้ที่สุด โชคยังดีที่ของพวกนี้มันไม่ใช่ของที่เอาไว้
ทำมาหากิน เสียไปก็คงเสียใจบ้าง

แล้วยังเสริมอีกว่า เขาก็คิดเห็นใจบ้านคนที่เขาหาเช้ากินคำอยู่นะ
คงลำบาก ข้าวของเครื่องมือทำมาหากินของไม่เหลือ...  
(พูดอีกยาวแต่ผมจำได้ประมาณนี้)

แล้วผมก็ขอบคุณแล้วเดินออกมาด้วยความรู้สึกที่ดี ผมเองก็ได้
ข้อคิดดีๆว่า การเตรียมตัวเตรียมใจนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากๆ
ในการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ อย่างน้อยๆ ก็ลดความเสี่ยงลงได้บ้าง
และที่สำคัญ คือ การไม่เป็นหรือลดการภาระกับคนอื่น

* * * * *