วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์ - ปีทากอรัส

วันครูเอาเรื่องการประยุกต์การใช้ทฤษฎีบทปีทากอรัส
(Pythagorean theorem) มาให้ทำความเข้าใจกัน

***  ใกล้สอบกันแล้ว อย่าลืมหาเวลาอ่านหนังสือกันด้วยนะครับ***

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์ - โจทย์เลขยกกำลัง

ครูเอาโจทย์เลขกำลังมาให้ของดูกัน
(Maths - Power Number)

เหมือนเดิมนะครับ ค่อยๆอ่านค่อยๆสังเกตวิธีทำไปนะครับภาษาอังกฤษ - คำศัพท์ในการสมัครงาน

ในวันครูเอาคำศัพท์ที่อยู่ในใบสมัครงาน ที่เก็บรวบรวมไว้มานานแล้ว
เอามาให้ดูกัน หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคน

คำศัพท์ที่ใช้ในการสมัครงาน (Vocabulary for Application )

1. ส่วนของตำแหน่งที่ต้องการสมัคร (job applied for)
Application Form/Application For Employment
    = แบบฟอร์มใบสมัครงาน
To be completed in your own handwriting
    = กรอกใบสมัครด้วยรายมือของท่าน
Application to be filled in ink and block letter by the applicant
    = เขียนด้วยหมึกและเป็นตัวพิมพ์

Photo attached here/ Recent photo = ติดรูปที่นี้
Position applied for = ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
Position desired = ตำแหน่งที่คาดหวัง
Salary expected = เงินเดือนที่คาดหวัง

2. ส่วนของประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร(Personal background)
Personal Data/ Personal Information/
Personal particulars/ Personal record = ประวัติส่วนบุคลล
Name / Name in full = กรอกชื่อและนามาชื่อ
Name (in Thai) = ชื่อเป็นภาษาไทย
Surname / Last name = นามสกุล

Sex = เพศ      Male = เพศชาย     Female = เพศหญิง

Address/ Present Address = ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
Home Address/ Permanent Address = ที่อยู่ถาวร
Own Home = บ้านของตนเอง
Rent Home = บ้านเช่า
Live with Parent = อยู่กับพ่อแม่
Boarding House = หอพัก

Postal Code = รหัสไปรษณีย์
Telephone / Tel. No. = เบอร์โทรศัพท์
E-mail = อีเมล์
Date of Birth/ Birth Date = วันเกิด
Age = อายุ
Nationality = สัญชาติ     Thai = สัญชาติไทย
Race = เชื้อชาติ         Chinese = เชื้อชาติจีน

Religion = ศาสนา
Ordainment = การบวชในศาสนาพุทธ

Buddhism = พุทธ Christian = คริสต์ Islam = อิสลาม

Height = ส่วนสูง    weight = น้ำหนัก
Identification Card No. = เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
Issued By = ออกโดยอำเภอ
Issued date = วันที่ออก
Expired Date = วันหมดอายุ

Marital Status = สถานภาพการสมรส
Single = โสด         Married = แต่งงานแล้ว
Widowed = เป็นหม้าย       Divorce = หย่าร้าง
Separate = แยกกันอยู่

Spouse Name = ชื่อคู้สมรส
Occupation Of Spouse = อาชีพของคู่สมรส

Number Of Children = จำนวนบุตร
Total of brother/sister = จำนวนของพี่น้อง
Person to notify in case of emergency
       = ผู้ที่สามารถติดต่ดได้กรณีฉุกเฉิน

Military Status/ Military Service
    = สถานภาพทางทหาร
Have you ever served in the military service?
    = เคยรับราชการหรือไม่
Are you subject to military service?
   = มีพันธะทางทหารหรือไม่
Will you draft when?
   = ต้องไปรับการเกณฑ์ทหารเมื่อไหร่
Excepted from military service because of
  = ได้รับการยกเว้นเนื่องจาก…

Draw black slot = จัดได้ใบดำ
ROCT 3 years = เรียน ร.ด.
Territorial Defense Student = เรียนรักษาดินแดน
Served military service = เคยรับราชการทหาร

3. ประวัติด้านการศึกษา(Education Background / Education detail)
Name and Location of School = ชื่อลและที่ตั้งของโรงเรียน
Year attention From … to … = ปีที่เข้าศึกษาจากปี…ถึง…

Certificate / Degree Obtained = วุฒิที่ได้รับ
Vocation Certificate = ปวช
High Vocation Certificate = ปวส.
Technician Certificate = ปวท.
Major Course / Major Subject = วิชาเอก
Minor Course = วิชาโท

Doctor Degree = ปริญญาเอก
Master Degree = ปริญญาโท
Bachelor Degree = ปริญญาตรี
Primary School = โรงเรียนประถม
High School = โรงเรียนมัธยม
Vocational = ระดับอาชีวะ
College = ระดับวิทยาลัย
Study Tour = การดูงาน
University = ระดับมหาวิทยาลัย
Seminar = การสัมมนา
Other Training Course = ได้เคยผ่านการอบรมหลักสูตรใดมาบ้าง

4. ประสบการณ์ทำงาน (Working Experience)
Experience / Employment History
   = ประวัติการทำงาน/การฝึกงาน
Please list position you have held start with your present
  = เขียนรายละเอียดเกี่ยวการสถานที่ทำงานที่เคยทำมา
Give last employer First
  = เขียนรายละเอียดจากงานครั้งสุดท้ายไปงานแรก
Started Position = ตำแหน่งงานแรก
Last Position = ตำแหน่งงานสุดท้าย
Description = รายละเอียดของงาน
Date of Employment From…to…
   = วันที่เริ่มงาน…ถึงวันที่…

Salary = เงินเดือน
Started Salary = เงินเดือนเริ่มต้น
Last Salary = เงินเดือนสุดท้าย

Reasons for Leaving = เหตุผลที่ออกจากงาน
Continue Education = ศึกษาต่อ
Needed Better Job = ต้องการงานที่ดีกว่า
Company Loss = บริษัทขาดทุน
Company Discontinue = บริษัทเลิกกิจการ
Discharge = ไล่ออก
Lay off = ปลดออก
Resign / Resignation = ลาออก
Military service = ไปรับราชการ

Personal Reference = บุคคลอ้างอิง
คำศัพท์อื่นๆ
Poor = ใช่ไม่ได้ / แย่
Fair = พอใช้
Excellent = ดีมาก

ตรงนี้ใช้ตอบคำถามด้านความสามารถพื้นฐาน
เช่น ภาษา, การพิมพ์, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

* * * * อย่าลืมต้องหมั่นท่องจำ นะครับ * * * * *

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์ : โจทย์ปัญหาอัตราส่วน

วันนี้ครูหยิบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนมาให้ดูกัน
** เรื่องประชาสัมพันธ์ **
ผมได้ทำเว็บไซด์แฝดน้อง http://kruteeworld.siamvip.com/
มีเนื้อหาและใบงานให้ดาวน์โหลดกันฟรี
เชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมกันได้ครับ
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษ - แบบฝึกหัดเสริม

He sat ____ me.
1) about    2) until     3) beside

เฉลยข้อที่3
ประโยคนี้แปลว่า เขานั่งอยู่ข้างฉัน (เป็นอตีด)
สิ่งที่ขาดไปคือ คำบุพบท beside = ข้างๆ
about = เกี่ยวกับ, ประมาณ
until = จะกระทั่ง
beside = ข้างๆ
คำศัพท์อื่น
sit sat sat นั่ง

His wife is ____ house.
1) from    2) to    3) in

เฉลยข้อที่3
ประโยคนี้แปลว่า ภรรยาของเขาอยู่ในบ้าน
สิ่งที่ขาดไปคือ คำบุพบท in = ใน
คำศัพท์อื่น
wife = ภรรยา     home = บ้าน

I will ___ to Paris next year.
1) go    2) sit    3) eat   4) have

เฉลยข้อที่1
ประโยคนี้แปลว่า ฉันจะไปปารีสปีหน้า
จากคำว่า next year= ปีหน้า
ให้ทราบว่า เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต
ต้องใช้ Future Simple Tense
รูปกริยาคือ will + V1 (กริยาช่องที่ 1)
go = ไป       sit = นั่ง
eat = กิน      have = มี, กิน
คำศัพท์อื่นๆ
Paris = กรุงปารีส     year = ปี

I will ____ lunch with my family tomorrow.
1) have    2) hate   3) wed   4) travel

เฉลยข้อที่1
ประโยคนี้แปลว่า ฉันจะทานข้าวกับครอบครัวของฉันวันพรุ่งนี้
จากคำว่า tomorrow = วันพรุ่งนี้
ทำให้ทราบว่า เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต
ต้องใช้ Future Simple Tense
รูปกริยาคือ will + V1 (กริยาช่องที่ 1)
have = มี, กิน         hate = เกียจ
wed = แต่งงาน      travel = ท่องเที่ยว
คำศัพท์อื่นๆ
lunch = อาหารเที่ยง     family = ครอบครัว

They _____ this job soon.
1) get   2) will get    3) pass   4) passed

เฉลยข้อที่2
ประโยคนี้แปลว่า พวกเขาจะได้งานเร็วๆนี้
จากคำว่า soon = เร็วๆนี้
ทำให้ทราบว่า เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต
ต้องใช้ Future Simple Tense
รูปกริยาคือ will + V1 (กริยาช่องที่ 1)
get = ได้รับ    pass = ผ่าน
job = งาน

He will visit ower company on ____.
1) next Monday    2) yesterday    3) every day   4) last 2 days.

เฉลยข้อที่ 1
ประโยคนี้แปลว่า เขาจะมาเยี่ยมชมบริษัทของเราในวันจันทร์หน้า
จากรูปกริยา will come
ทำให้ทราบว่า เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต
คำที่ควรเติมคือ คำบอกว่าในอนาคต
และจากคำบุพบท คือ on จะตามด้วย วัน,เดือน
next Monday  = วันจันทร์หน้า  (ใช้กับอนาคต)
yesterday = เมื่อวานนี้ (ใช้กับอดีต)
every day = ทุกๆวัน (ใช้กับปัจจุบัน)
last 2 days = 2 วันก่อน (ใช้กับอดีต)


I think it ____ tomorrow.
1) will rain    2) rain   3) rains   4) has rain

เฉลยข้อที่1
ประโยคนี้แปลว่า ฉันคิดว่าฝนจะตกวันพรุ่งนี้
จากคำว่า tomorrow = วันพรุ่งนี้
ทำให้ทราบว่า เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต
ต้องใช้ Future Simple Tense
รูปกริยาคือ will + V1 (กริยาช่องที่ 1)
rain = ฝน, ฝนตก

He will be doing homework 21.00 o'clock ____.
1) last week    2) tonight   3) 2 days ago   4) always

เฉลยข้อที่2
ประโยคนี้แปลว่า เขากำลังจะทำการบ้านอยู่ตอน21.00น. คืนนี้
จากรูปกริยา will be + Ving
เป็น Future Continuous Tense
ทำให้ทราบว่า เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตแบบรู้เวลาที่แน่นอน
คำที่หายไปคือ คำที่บอกว่าเวลาในอนาคต
last week = สัปดาห์ก่อน (ใช้กับอตีด)
tonight = คืนนี้ (ใช้กับอนาคต)
3 days ago = 2 วันก่อน (ใช้กับอตีด)
always = เสมอๆ (ใช้กับปัจจุบัน)
คำศัพท์อื่นๆ
homework = การบ้าน

*** จบช่วงที่ 1 ***

โจทย์ที่ผ่านๆเป็นโจทย์เกี่ยวกับหลักไวยการณ์ ตอนนี้ขอเปลี่ยนมาเป็นโจทย์เกี่ยวกับชนิดของคำดูบ้าง จะได้ทบทวนคำศัพท์ ไปในตัว

คำสั่ง หาคำที่ไม่เข้าพวก
 หมายเหตุ
(n) = คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ
(v) = คำกริยา คือ คำที่ใช้แสดงกริยาท่าทาง

1. 1) swim    2) cut    3) close    4) kitchen

เฉลยข้อที่4
swim (v) = ว่ายน้ำ    cut (v) = ตัด
close (v) = ปิด          kitchen (n) = ห้องครัว

2. 1) save     2) hour    3) day    4) time

เฉลยข้อที่1
save (v) = ประหยัด, ช่วยชีวิต
hour (n) = ชั่วโมง
day (n) = วัน
time (n) = เวลา

3. 1) start    2) begin    3) today    4) smile

เฉลยข้อที่ 3
start (v) = เริ่มต้น    begin (v) = เริ่มต้น
today (n) = วันนี้     smile (v) = ยิ้ม

 4. 1) fly    2) wash   3) run  4) student

เฉลยข้อที่4
fly (v) = บิน      wash (v) = ล้าง
run(v) = วิ่ง      student(n) = นักเรียน

5. 1) tiger 2)texi-driver 3) manager 4) police

เฉลยข้อที่1
tiger(n) = เสือ         texi-driver(n) = คนขันรถเท็กซี่
manager(n) = ผู้จัดการ     police(n) = ตำรวจ

6. 1) daughter    2) aunt    3) sister   4) father

เฉลยข้อที่ 4
daughter (n) = ลูกสาว      aunt (n) = ป้า
sister (n) = น้องสาว          father (n) = พ่อ

7. 1) snow   2) breakfast   3) lunch   4) lunchdinner

เฉลยข้อที่1
snow (n) = หิมะ     breakfast (n) = อาหารเช้า
lunch (n) = อาหารเเที่ยง   dinner (n) = อาหารเย็น

8. 1) moon   2) sun   3) fish   4) cloud

เฉลยข้อที่3
moon (n) = พระจัทร์     sun (n) = พระอาทิตย์
fish (n) = ปลา               cloud (n) = เมฆ

9. 1) fry   2) shine    3) air   4) boil

เฉลยข้อที่3
fry (v) = ทอด         shine (v) = ส่องแสง
air (n) = อากาศ     boil (v) = ต้ม

10.  1) look    2) see    3) watch   4) ride

เฉลยข้อที่ 4
look (v) = มองดู       see (v) = เห็น
watch (v) = เฝ้าดู     ride (v) = ขี่

**** จบช่วงที่ 2 *****

คำสั่ง หาคำที่ไม่เข้าพวก
หมายเหตุ
(n) = คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ
(v) = คำกริยา คือ คำที่ใช้แสดงกริยาท่าทาง
(adj)= คำคุณศัพท์ คือ คำที่ใช้อธิบายลักษณะของคำนามเพิ่มเติม
(adv)= คำกริยาวิเศษณ์ คือ คำที่ใช้อธิบายลักษณะของคำกริยาเพิ่มเติม


1. 1) war   2) fast    3) ugly    4) pretty

เฉลยข้อที่ 1
war (n) = สงคราม        fast (adj, adv) = เร็ว, อย่างเร็ว
ugly (adj) = น่าเกียจ   pretty (adj) = น่ารัก

หมายเหตุ คำบางคำเป็นได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับตำแหน่งในประโยค

2. 1) clear    2) cute    3) strange   4) work

เฉลยข้อที่4
clear(adj) = ชัดเจน, กระจ่าง     cute (adj) = น่ารัก
strange (adj) = แปลก      work (v) = ทำงาน


3. 1) meet   2) thick   3) shy   4) famous

เฉลยข้อที่1
meet (v) = พบปะ, พบเจอ    thick (adj) = หนา
shy (adj) = ขี้อาย, เขิน        famous (adj) = โด่งดัง, เป็นที่รู้จัก

 4. 1) short   2) move   3) long   4) wrong

เฉลยข้อที่2
short (adj) = สั้น      move (v) = ย้าย, เคลื่อนที่
long (adj) = ยาว     wrong (adj) = ผิด

5.  1) child   2) jewelry   3) movie   4) difficult

เฉลยข้อที่4
child (n) = เด็ก(คนเดียว)
jewelry (n) = เครื่องประดับ, เพชรพลอย
movie (n) = ภาพยนตร์
difficult (adj) = ยาก

6. 1) money   2) ruler   3) dangerous   4) milk

เฉลยข้อที่ 3
money (n) = เงิน  
ruler (n) = ไม้บรรทัด
dangerous (adj) = เป็นอันตราย
milk (n) = นม

7.  1) ball    2) week   3) bicycle   4) important

เฉลยข้อที่ 4
ball (n) = ลูกบอล     week (n) = สัปดาห์
bicycle (n) = รถจักรยาน    important (adj) = สำคัญ


8. 1) envy   2) envious   3) anxious   4) afraid

เฉลยข้อที่ 1
envy (n) = ความอิจฉา   envious (adj) = น่าอิจฉา
anxious (adj) = กังวล    afraid (adj) = กลัว

9.   1) poor   2) rich   3) hungry   4) supermarket

เฉลยข้อที่ 4
poor (adj) = จน        rich (adj) = รวย
hungry (adj) = หิว   supermarket (n) = ห้างสรรพสินค้า

10.  1) sleepy    2) gentle   3) wait    4) large

เฉลยข้อที่ 3
sleepy (adj) = ง่วงนอน, เซื่องซึม
gentle (adj) = สุภาพ
wait (v) = รอคอย
large (adj) = ใหญ่, กว้าง

*** จบตอนที่ 3 ***
พยายาม ทบทวนคำศัพท์บ่อย ๆ นะครับ 

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์ที่มีคำว่า ห้อง

ช่วงนี้ครูกำลังเตรียมงาน ชุดใหม่อยู่ ไม่ค่อยมีเวลา
วันนี้ก็เอาคำศัพท์ที่มีคำว่า ห้อง มาฝากให้อ่านกันไปก่อน


คอกทำงาน    cubicle (n)
ห้อง (ภายในบ้าน)    chamber (n)
ห้อง     room(n)  ** เป็นคำกลางๆ
ห้องเก็บของ   storeroom (n)
ห้องเก็บของขนาดเล็กในบ้าน   box room (n)

ห้องขัง     bar (n)
ห้องครัว    kitchen
ห้องคลอด    delivery room (n)
ห้องชุด / อพาร์ทเมนท์    apartment (n)
ห้องเช่า    rented room (n)

ห้องเต้นรำ     ballroom (n)
ห้องแต่งตัว   dressing room
ห้องใต้ดิน     basement / underground room
ห้องใต้หลังคา    attic, loft
ห้องแถว, ตึกแถว    row house (n)

ห้องโถง    lobby (n)
ห้องทดลอง    laboratory (n)
ห้องทำงาน    office (n)
ห้องที่เก็บป้ายชื่อบุคคลสำคัญ     hall of fame
ห้องที่ให้เช่าและพักอาศัย    bedsit (n)

ห้องนอน     bedroom(n)
ห้องนั่งเล่น, ห้องรับแขก    living room
ห้องน้ำ     toilet / restroom, WC
ห้องน้ำชาย    men's room
ห้องน้ำสาธารณะ    comfort station (n)

ห้องบนดาดฟ้า   deckhouse (n)
ห้องบรรยาย    lecture room (n)
ห้องประชุม     meeting room
ห้องประชุมคณะกรรมการ    boardroom (n)
ห้องปรับความดัน      hyperbolic chamber (n )

ห้องพัก, ห้องน้ำ    rest room
ห้องพักพร้อมบริการอาหาร   bed and breakfast (n)
ห้องพิจารณาคดี    courtroom (n)
ห้องเย็น    cold storage (n)
ห้องเรียน   classroom(n)

ห้องลองเสื้อ /ห้องเปลี่ยนเสื้อ    fitting box, changing room, locker room
ห้องเล็กๆ/ ห้องขัง  cell (n)  **
ห้องเล็กๆ     closet (n)
ห้องสนทนา   chatroom (n)

ห้องสมุด   library
ห้องสมุดเคลื่อนที่   mobile library
ห้องสมุดประชาชน   public library (n)
ห้องส่วนตัว   private room

ห้องสอบสวน    interrogation room (n)
ห้องสันทนาการในหน่วยงาน    dayroom (n)
ห้องสุขา convenience (n)     lavatory, public toilet
ห้องอบไอน้ำ    steam room
ห้องอาบน้ำ    bathroom (n)
ห้องอาหาร    dining-room, eating-room; restaurant

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันแห่งความรักของชาวพุทธ

หลังจากวันแห่งความรักของฝรั่งผ่านไปก็มาเป็นวันแห่งความรัก
คนเราชาวพุทธ(หรือบ้างก็ว่าเป็นแห่งความรักของมนุษยโลกก็ว่ากัน)
ก็คือวันมาฆบูชา

ท่าน ว. วชิรเมธี ได้พูดถึงความหมายของคำว่า มาฆบูชา ไว้ว่า
คือวันบูชาในคืนวันเพ็ญเดือน 3 ซึ่งเป็นวันที่สำคัญอีกวันใน
ทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือ เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญ 4 อย่างเกิดขึ้น คือ
1. เป็นคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ
2. เป็นวันที่มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
3. พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญาณ (ผู้มีความสามารถพิเศษ)
4. พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งสิ้น และยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ เป็นวันที่พระสารีบุตรพระอัครสาวก
เบื้องขวาของพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์

นี่เป็นสิ่งที่เราได้รับรู้กันมานานแล้ว แต่นั้นยังไม่สำคัญมากเท่ากับ
พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนอะไรพวกเรานี้วัน

พระธรรมที่พระองค์ทรงเทศนาสอนพวกเราในวันนี้ เรียกว่า
โอวาทปาฏิโมกข์ แปลว่า หลักคำสอนที่เป็นหลักสำคัญ(ของพระพุทธศาสนา)
ซึ่งได้แสดงถึงลักษณะสำคัญของพระพุทธศาสนา ที่ทำให้เห็นถึง
ความแตกต่างจากศาสนาหรือลัทธิอื่นๆที่มีอยู่ กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

1. ลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนา
** ตบะคือความอดทน(ต่อกิเลส) เป็นตบะธรรมอย่างยิ่ง      เป็นการให้หมายความของคำว่า ตบะ ที่ต่างไปจากเดิม กล่าวคือ
การบำเพ็ญตบะในศาสนาอื่น เป็นการทรมานตนในรูปแบบต่างๆ
หรือเรียกอีกอย่างว่า การบำเพ็ญทุกข์กิริยา เพื่อเป็นการทำลาย
กิเลสในจิตใจ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าเป็นหนทางที่ไม่ถูกต้อง

** พระนิพพานเป็นยอดแห่งพระบรมธรรม
      เป็นการแสดงเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ที่แตกต่างไป
จากศาสนาดั้งเดิมที่เชื่อกันว่าการได้ไปรวมกับพระพรหมเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของชีวิต

2. ลักษณะของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
** พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานั้นเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใคร ไม่กล่าววาจา
ให้ร้ายใคร เป็นผู้แต่งกายสุภาพ ไม่แต่งการด้วยสิ่งของที่มีค่า

** พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจะไม่ใช้วิธีเผยแพร่ด้วยการบังคับใคร
และหลอกลวงให้เชื่อในคำสอนแต่ใช้การแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริง
ตามหลักของเหตุและผล ให้ผู้ฟังพิจารณาแล้วเชื่อถือด้วยตัวเอง

** แสดงถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ ได้แก่ 
  การสำรวมในพระวินัย
  รู้จักการประมาณตนในการบริโภค
  พักอาศัยอยู่ในที่สงบและสะงัด
  มั่นฝึกจิต เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
3. แสดงถึงมรรควิธีที่นำเราไปสู่บรมธรรมคือ พระนิพพาน
 ไว้ว่า  ให้ทำแต่ความดี ไม่ทำความชั่วทั่งปวงและทำใจให้ผ่องแผ่ว
 โดยยึดหลักของศีล สมาธิและปัญญา

แล้วทำไมจึงเรียกว่าวันนี้ว่าเป็น วันแห่งความรัก
       เพราะหลักธรรมคำสอนของพระองค์ในวันนี้เป็นคำสอนที่ทำให้
เราสามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข ด้วยการไม่เบียดเบียนกัน
ในลักษณะต่างๆ ใช้เหตุใช้เหตุในการพูดจากัน ใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบ
วินัย รู้จักพอเพียงในการอยู่การกิน รู้จักฝึกจิตเพื่อยกระดับของจิตใจ
ให้สูงขึ้น จะเห็นได้ว่าถ้าเราปฎิบัติตัวได้ตามนี้ เราทุกคนก็สามารถ
อยู่รวมกันอย่างมีความสุขและมีความรักต่อกัน

แล้วเราควรทำตัวอย่างไรในวันนี้
       ก็ทำปฎิบัติตัวตามหลักที่กล่าวมาแล้วข้างตอนก็ได้ แต่จริงๆ
แล้วไม่ควรจะทำเฉพาะในวันนี้เท่านั้น เราทุกคนควรทำตามหลัก
ทุกวัน ให้ได้มากที่สุด (บางครั้งอาจเผลอไปบางก็ไม่ว่ากัน)
ก็จะเป็นการดีที่สุดและถือเป็นการบูชาต่อพระพุทธเจ้าที่ดีที่สุดด้วยครับ

** ขอให้ทุกคนทุกท่านในความสุขมีความเจริญในธรรมครับ **

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ - โอมขายปากกา

หลายวันก่อนมาคนถามคำถามมาเกี่ยวกับการหาร้อยละมา
ในหัวข้อบัญญัติไตรยางค์ ครูเพียงมีเวลาตอบให้วันนี้เอง
คำถามคือ
โอมขายปากกาให้เพื่อนขาดทุน 12 บาท คิดขาดทุนร้อยละ
 7.5 โอมซื้อปากกามาเท่าไร

ต่อไปนี้เป็นวิธีคิดคณิตศาสตร์ - เฉลยข้อสอบเก็บคะแนน

มาดูข้อสอบเก็บคะแนนกันนะครับว่ามีวิธีการคิดอย่างไร
ข้อให้สังเกตที่สีด้วยครับ
แล้วหาเวลาฝึกทบทวนเพราะการอ่านอย่างไม่พอ ต้องฝึกฝน
ขีดๆเขียนๆ ด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการเรียน

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ตอบโจทย์คณิตศาสตร์ - Sornram9254

จากที่คุณ Sornram9254 ได้ถามไว้เป็นภาพการหารพหุนาม
(ไม่ใช่การหารเศษส่วนอย่างที่เข้าใจนะครับ)
ก่อนอื่นต้องมาทำเข้าใจกับการหารพหุนามกันก่อน

การหารพหนุนาม เป็นวิธีการหนึ่งสำหรับใช้ใน
การแยกตัวประกอบของพหุนาม ส่วนขั้นตอนในการคิด
นั้นคล้ายกับการหารตัวเลขด้วยการหารยาว


ต่อไปครูจะขอแสดงขั้นตอนที่ละขั้น ขอให้สังเกตสี ตามไปด้วย


1. หาเอกนามที่คูณกับ a +1 แล้วได้ผลคูณออกมามี a2 ซึ่งเท่ากับตัวแรกของตัวตั้ง คือ a (ลูกศรสีเขียว)
เพราะว่า a(a+1) = a2+a   ** หาแล้วคิดในใจดู
2. นำผลคูณที่ได้ คือ ใส่วงลบไว้ก่อนโดยใส่เครื่องหมายลบไว้ด้านหน้า
       -(a2+a)  ใส่วงเล็บ        ** บรรทัดที่ 2
3. กระจายเครื่องหมายลบเข้าไปในวงเล็บ
   -(a2 + a) = -a2 -a  ** บรรทัดที่ 3
4. นำบรรทัด 1 กับ บรรทัดที่ 3 บวกกัน (ลูกศรสีม่วง)
     จะได้ 2a     ** บรรทัดที่ 4
    สังเกตว่า a2 หายไปแล้ว

5. ดึง 2 ที่เหลืออยู่ลงมาคู่กับ 2a  ** บรรทัดที่4
(ตรงนี้ครูเพิ่มเข้ามาของเดิมไม่ แต่เป็นขั้นตอนที่ถูก)
6. หารต่อไปโดยหารเอกนามที่ คูณนำ a +1 แล้ว ได้ 2a
ในที่นี้ คือ 2 เพราะว่า 2(a+1) = 2a +2
7.  นำผลคูณที่ได้ คือ ใส่วงลบไว้ก่อนโดยใส่เครื่องหมายลบไว้ด้านหน้า

จะได้ -(2a +2)   **บรรทัดที่ 5
8. กระจายเครื่องหมายลบเข้าไปในวงเล็บ
จะได้ -2a -2      **บรรทัดที่ 6
9. นำบรรทัดที่ 4 บวกกับบรรทัดที่ 6 จะได้ 0  (ลูกศรสีม่วง)


เมื่อได้ เศษ เท่ากับ 0 แปลว่าการหารครั้งนี้ลงตัว
แล้วทำให้เราทราบว่า ผลหารที่ได้ เป็นตัวประกอบอีกตัวหนึ่ง
ของตัวตั้ง ซึ่งจะเขียนออกมาในรูปของผลคูณของตัวประกอบได้ดังนี้
ก็ไม่ทราบว่าอ่านแล้วเข้าใจกันหรือเปล่า ยังไงช่วยแสดงความคิดเห็นมาด้วย

Cilp คณิตศาสตร์ - โจทย์ปัญหา4

ก็มาดู Clip โจทย์ปัญหากันต่อเลยนะครับวันนี้เอามาให้ดูอีก 4 ตอน
ตอนที่ 1 เซต -  เอกภพสัมพัทธ์ (เป็นเนื้อนหาของม. ปลาย)
Set - Universe


ตอนที่2 ฟังก์ชั่น - การหาค่าของฟังก์ชั่น
Fucntion


ตอนที่3 ทฤษฎีบท ปีทากอรัส
(Pythagoras theorem)


ตอนที่ 4 ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
(congruence)


* * * * *

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Clip คณิตศาสตร์ - โจทย์ปัญหา3

เรามาดูโจทย์ปัญหาทั่วไปกันต่อนะครับ
ตอนที่ 1 การคูณรากที่ 2
(Multiplying Square Root)


ตอนที่ 2 โจทย์การหาร
(Basic Division Problem)

ตอนที่ 3 เซต - การยูเนียนของ 2 เซต
(Set - Union of  2 sets)


* * * * *

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กลอนรักสำหรับคนขี้เหงา

ตอนนี้ก็ลองมาอ่านกลอนเกี่ยวกับความรัก
จะได้เข้ากับบรรยากาศของวันแห่งความรัก
ตอนนี้เอาแบบอารมณ์เหงาๆ กันบ้าง...

   ยามลมหนาวพัดมา
          ร่างกาย
          ...ฉัน...
         หนาวสั่น
    ยามเธอจากไป
           หัวใจ
        ...ฉัน...
         สั่นไหว
 **  นินจา **

   เธอรู้บ้างไหมว่า ทำให้ใครหวั่นไหว
   เธอรู้บ้างไหมว่า ทำให้ใครเศร้าใจ
   เธอรู้บ้างไหมว่า ทำให้ใครขมขื่น
   เธอรู้บ้างไหมว่า ทำให้ใครทนทรมาน
   เธอรู้บ้างไหมว่า ฉันรักเธอ
** นินจา **

   แอบรักเธอมานาน
   แอบนอนฝันอยู่ทุกวัน
   ว่าสองเรานั้นรักกัน
   แต่ความฝันไม่เป็นจริง
   เพราะเธอนั้นมีคู่
   แนบชิดอยู่ข้างเคียงกาย
   ตัวเราแค่กระต่าย
   ที่เฝ้าหมายปองดวงจันทร์
   ได้แต่มองและทนทุกข์
   ที่มีอยู่ในใจฉัน
  กับแอบมองเธอทุกวัน
  กับความฝันที่เลื่อนลอย
** นินจา **

   อดีต คือ ความแน่นอน
   ปัจจุบัน คือ เวลาที่ไม่หยุดนิ่ง
   อนาคต คือ สิ่งที่กำลังจะมาถึง
   อดีต ไม่เคยมีใคร
   ปัจจุบันในใจมีเธอ
   อนาคต รักเธอที่จน...
** นินจา**

 ยามใดกำลังใจฉันอ่อนแอ
ถ้อแท้และสิ้นหวัง
แต่รอยยิ้มของเธอเป็นพลัง
สร้างความหวัง - กำลังใจให้คืนมา
**  นินจา **

อยากให้เขากอด สวดสอด ซบทรวงสุข
อยากให้เขาปลุก ฉันตื่น จากความฝัน
อยากให้เขาจูบ แผ่วแผ่ว แล้วมองตากัน
อยากให้เขารักฉัน มากกว่าใคร
** เก็บตก **

ขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับในวันวาเลนไทน์

กลอนรัก อ่านเพลินๆ

ตอนนี้ก็ลองมาอ่านกลอนเกี่ยวกับความรัก
กันดูบ้างนะครับ จะได้เข้ากับบรรยากาศของวันแห่งความรัก
ตอนนี้เอาแบบน่ารักๆ ก็แล้วกัน

* * * * * * *

  เป็นห่วงเธอจัง เธอยังเข้มแข้มอยู่ใช่ไหม
  โปรดรู้ไว้ หากเธออ่อนล้าวันใด
  ฉันจะส่งใจไปดูแล
** เก็บตก **

   สิ่งที่ปรารถนาและอยากได้
   ไม่ใช่ของขวัญอันมีค่า
   ที่อยากได้คือสายตา
   อันห่วงหาและอาทร
** เก็บตก **

    ร้องไห้เถิดถ้าเธออยากร้อง
    ฉันจะคอยอยู่ตรงนี่ไม่ไปไหน
    จะคอยดูแลเธอด้วยความห่วงใย
    ด้วยหัวใจรักที่มั่นคง...
** เก็บตก **

   ฉันรักเธอเท่าฟ้าแบบการบินไทย
   ฉันรักเธอกว้างใหญ่เท่าสนามบินสุวรรณภูมิ
   ฉันรักเธอสูงสุดเหมือนตึกใบหยก1+2
   ฉันรักเธอและคิดถึงอาทิตย์ละ 7 วัน
** เก็บตก **

   อยากบอกว่า รักเธอสักพันครั้ง
   อยากบอกคิดว่า ถึงเธอสักพันหน
   อยากบอกว่า ห่วงใยจากใจของใครบางคน
   อยากบอกอีกหน คนที่ฉันรักคือ ... เธอคนเดียว...
** เก็บตก **

    คืนนี้อากาศหนาว
    ขอฝากดวงดาวให้ดูแลเธอแทนฉัน
    ช่วยบอกเธอ ห่มผ้าก่อนนอนก็แล้วกัน
    แล้วให้เธอฝันถึง...ฉัน
    ด้วยนะ...คนดี...
** เก็บตก **
 
* * * * * * *

คำเตือนของวันแห่งความรัก

ใกล้วันแห่งความรักกันแล้วนะครับ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่ง แต่ก็เป็นวันที่อาจนำใครหลายคน
โดยเฉพาะผู้หญิงไปในทางที่ไม่ดีก็ได้

ความรักเป็นสิ่งที่งดงามในชีวิตเรา เป็นสิ่งที่ทำเรามีความสุขมากที่สุด
ก็ได้พอๆกับทำใครหลายคนมีความทุกข์ที่สุดก็ได้ ครูเลยมีคำเตือน
ด้วยความปราถนาดี เกี่ยวกับความรักมาให้อ่านเตือนใจกัน

สำหรับผู้ชาย
** ลูกผู้ชายที่แท้จริง ต้องให้เกียรติลูกผู้หญิง
** จำไว้ว่า รักจริงต้องจริงใจ
สำหรับผู้หญิง
** อย่าปล่อยตัวปลอดใจกับใครง่ายๆ รักตัวสวงนตัวไว้บ้าง
     มีของดีไม่ต้องรีบงัดมาให้ใครชมง่ายๆ ก็ได้ ขอให้เก็บไว้
     กับคนที่คู่ควรและรักเราจริงจะดีที่สุด

** อย่ารักสนุกจนขาดความยังคิด แล้วลืมไปว่า
    - ราคีทั้งหมดจะตกอยู่กับผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชาย    - การเป็นแม่คนก่อนวัยอันควรไม่ใช้เรื่องสนุกของชีวิต    แต่จะเป็นความทุกข์อย่างที่สุดเราเองและคนที่รักเรา
    อันนี้อาจจะไม่รวมถึงคนที่ร่วมสนุกกับหนูในแต่แรกก็ได้

** อย่าหลงเชื่อแต่คำหวาน เพราะคำหวานผู้ชายหน้ามืด
    ที่ไหนก็พูดได้

** อย่ามั่นใจเกินไปแล้วคิดว่าเราเก่งกว่าผู้ชาย รู้ทันผู้ชาย
    ไปทุกอย่าง (ขอบอกว่าไม่มีทาง)

ขอฝากกลอนนี้ไว้ตอนใจสาวๆ
     ผลิดอกแรกแย้ม     ยามเช้า
     ยามบ่ายเบ่งบาน      หอมหวล
     หมู่ภมรห้อมล้อม     ดูดดื่ม ชื่นชม
     ยามเย็นดอกร่วง      ฝูงผึ้ง ร้างไกล
** นินจา **

อยากจำไว้นะครับว่า
ความรักที่ดี คือ ความรักที่สามารถมีอนาคตร่วมกันไปได้จนตลอดรอดฝัง
ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจ ความอดทนอดกลั้น ความเชื่อใจในกันและกัน
ความซื่อสัตย์ต่อกัน การรู้จักหน้าที่ของแต่ละคน การให้อภัยต่อกัน

ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันวานเลนไทน์
และเป็นวันวาเลนไทน์ที่ดีและงดงาม ครับ...

ปล. อย่าลืมแสดงความรักกับคุณพ่อ - คุณแม่ของเราเองนะครับ

Krutee...
ครูตี๋
*****

Clip คณิตศาสตร์ - โจทย์ปัญหา2

ก็ดู Clip โจทย์ปัญหา กันต่อเลยนะครับ

ตอนที่1 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหรม. (ตัวหารร่วมมากที่สุด)
(GCD Problem)


ตอนที่2 รากที่2
(Square Root)ตอนที่3 โจทย์ปัญหาคุณสมบัติของรากที่2
(Property of Square Root )


ตอนที่4 การค่าของรากที่ 2 -1
(Value of Square Root)


ตอนที่5 การค่าของรากที่ 2 -2

(Value of Square Root)* * * * * * * *

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Clip คณิตศาสตร์ - โจทย์ปัญหา1

วันนี้ครูเอา Clip คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาพื้นฐาน
ต่างๆที่ควรทราบ มาให้ดูกัน 4 ตอนนะครับ

** Maths cilps Basic Problems **

ตอนที่ 1 เรื่องตัวประกอบของจำนวน
(Composite Number)


ตอนที่ 2 เรื่องการแยกตัวประกอบของจำนวนโดยการหารสั้น
(Factoring Number by Short Dividind Mothod)


ตอนที่ 3 เรื่องเปอร์เซ็นต์ - ร้อยละ
(Percentage Problem)

ตอนที่ 4  เลขยกำลัง
(Power Number)


ตอนที่ 5 การหาตัวคูณร่วมน้อย (ครน.)
Least Common Denominator, LCD


หวังว่าคงจะถูกใจกันนะครับ
* * * * * * *

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษ-เฉลยแบบฝึกหัด3

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. _____ is eating food.
a. Bats    b. A rat    c. Rats    d. An rat

เฉลยคือ b. A rat
สังเกตจาก คำกริยาคือ is ที่ใช้กับประธานเอกพจน์
ดังนั้น ตัวเลือก a, c จึงไม่ถูก เพราะเป็นคำนามพหูพจน์
ส่วนตัวเลือก d. ผิด เพราะ rat ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้องใช้ a นำหน้า
ประโยคนี้แปลว่า หนูกำลังกินอาหาร

2. _____ is on the tree.
a. Cats    b. an bat    c. birds    d. An owl

เฉลยคือ d. An owl
สังเกตจาก คำกริยาคือ is ที่ใช้กับประธานเอกพจน์
ดังนั้น ตัวเลือก a, c จึงไม่ถูก เพราะเป็นคำนามพหูพจน์
ส่วนตัวเลือก b. ผิด เพราะ bat ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้องใช้ a นำหน้า
ประโยคนี้แปลว่า นกฮูกตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้

3. Two birds _____ yellow and blue.
a. Are a    b. are    c. am     d. is

เฉลยคือ b. are
สังเกตจาก ประธาน birds(นกหลายตัว) เป็นพหูพจน์
ประโยคนี้แปลว่า นก 2 ตัวเป็นสีเหลืองและสีฟ้า

4. _____ is swimming in the pool.
a. Ducks    b. ducks    c. An duck    d. A duck
เฉลยคือ d. A duck
สังเกตจาก คำกริยาคือ is ที่ใช้กับประธานเอกพจน์
ดังนั้น ตัวเลือก a, b จึงไม่ถูก เพราะเป็นคำนามพหูพจน์
ส่วนตัวเลือก c. ผิด เพราะ duck ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้องใช้ a นำหน้า
ประโยคนี้แปลว่า เป็ดตัวหนึ่งกำลังว่ายน้ำอยู่ในสระ

5. Those are _____.
a. fly    b. flyes    c. a fly    d. flies
เฉลยคือ d. flies
สังเกตจาก คำกริยาคือ are ที่ใช้กับประธานพหูพจน์
ดังนั้น ตัวเลือก a, c จึงไม่ถูก เพราะเป็นคำนามเอกพจน์
รูปพหูพจน์ของ fly คือ flies
ประโยคนี้แปลว่า นั้นแมลงวันหลายตัว
fly (n) = แมลงวัน
fly(v) = บิน

6. Those are _____.
a. toys     b. toies    c. a toy     d. toyes
เฉลยคือ a. toys
สังเกตจาก คำกริยาคือ are ที่ใช้กับประธานพหูพจน์
รูปพหูพจน์ของ toy คือ toys
ประโยคนี้แปลว่า นั้นของเล่นหลายชิ้น

7. A: What is that?
    B: It’s _____.
a. planes    b. planies   c. plans   d. a plane
เฉลยคือ d. a plane
สังเกตจาก It’s ย่อยมาจาก It is ใช้กับคำนามเอกพจน์
รูปพหูพจน์ของ plane คือ planes
ประโยคนี้แปลว่า
  A: นั่นอะไร?
  B: มันเป็นเครื่องบิน

8. Is that ______ ? Yes, it is.
a. a watch    b. watchs     c. a watch     d. watches
เฉลยคือ a. a watch
สังเกตจาก Is ใช้กับคำนามเอกพจน์
รูปพหูพจน์ของ watch คือ watches
watch (n) = นาฬิกาข้อมือ
watch (v) = เฝ้าดู
ประโยคนี้แปลว่า นั้นนาฬิกาข้อมือใช่ไหม? ใช่

9. She has _____ and _____.
a. a salt, a butter     b. sugar, a salt
c. salt, butter          d. tea, a water
เฉลยคือ c. salt, butter
salt = เกลือ          butter = เนยแข็ง
sugar = น้ำตาล    tea = น้ำชา
water = น้ำ
เป็นคำนามเอกพจน์ชนิดที่นับไม่ได้
ดังนั้น ไม่ต้องใช้ a, an นำหน้า
ประโยคนี้แปลว่า เธอมีเกลือกับเนยแข็ง

10. _____ are in the field.
a. Cows    b. Rats    c. Bats    d. An owl
เฉลยคือ a. Cows (วัวตัวเมียหลายตัว)
สังเกตจากคำว่า are เป็นใช้กับคำนามพหูพจน์
ดังนั้น ตัวเลือกข้อ d. An owl ไม่ถูกต้องเ
พราะเป็นคำนามเอกพจน์
ตัวเลือกข้อ b. c. แม้จะเป็นคำนามพหูพจน์ไม่ถูก
เพราะไม่เข้ากับความหมายของประโยคคือ
วัวตัวเมียหลายตัวอยู่ในทุ่งหญ้า

11. She has _____.
a. an apples    b. dishes    c. a tea   d. a mangoes
เฉลยคือ b. dishes
ประโยคนี้แปลว่า เธอมีจานหลายใบ
ตัวเลือกอื่นผิด เพราะ
ตัวเลือก a. an ใช้นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ที่ขึ้นด้วยสระ
แต่ apples เป็นรูปพหูพจน์
ตัวเลือก c. tea เป็นคำนามนับไม่ได้ จึงไม่ต้องใช้ a นำหน้า
ตัวเลือก d. a เป็นคำนามนับเอกพจน์ที่ขึ้นตัวด้วยสระ
    แต่ mangoes เป็นรูปพหูพจน์

รูปพหูพจน์ของ apple คือ apples (แอปเปิ้ล)
รูปพหูพจน์ของ dish คือ dishes (จาน)
รูปพหูพจน์ของ mango คือ mangoes (มะม่วง)

12. Suda and Mana have______.
a. brushes    b. an brush
c. brushs     d. a brushes
เฉลยคือ a. brushes เป็นรูปพหูพจน์ของ brush(แปรง)
ตัวเลือกข้อ b ผิดเพราะ brush เป็นคำนามเอกพจน์
    ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้องใช้ a นำหน้า
ตัวเลือกข้อ d. ผิดเพราะ a ใช้นำหน้าคำนามนับได้
    เอกพจน์ที่ขึ้นด้วยสระ
ประโยคนี้แปลว่า สุดาและมานะมีแปลงหลายอัน

13. A: What are those?
      B: ____________
a. It is a key            b. They are keyes
c. They are keys   d. It are keys
เฉลยข้อ c. They are keys
เพราะ What are those? แปลว่า พวกนั้นคืออะไร
เป็นประโยคคำถามมีความหมายแบบพหูพจน์
ดังนั้นคำตอบที่ถูกที่สุดคือ They are keys
พวกมันเป็นกุญแจ
รูปพหูพจน์ของ key คือ keys (กุญแจ)
ประโยคนี้แปลว่า   A: นั้นคืออะไร?
   B: พวกมันเป็นกุญแจ

14. There is not ______ in my classroom.
a. mopes    b. Mopies    c. a mop    d. mop
เฉลยข้อ c. a mop (ไม้ถูพื้น)
สังเกตจาก There is = มี ใช้เป็นประธานซึ่งต้องตาม
ด้วยคำนามเอกพจน์และ mop เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะจึงต้องใช้ a นำหน้า
ประโยคนี้แปลว่า ไม่มีไม้ถูพื้นอยู่ในห้องเรียน
15. She has a _____ and two _____
a. a dog, cats     b. dog, cats
c. dogs, cats     d. dog, caties
เฉลยข้อ b. dog, cats
ช่องที่ 1 สังเกตจาก a นำหน้าคำนามที่ตามมา
    ต้องเป็นคำนามนับได้เอกพจน์
ช่องที่ 2 สังเกตจาก two (สอง) ให้ทราบว่าคำนาม
    ที่ตามมาต้องเป็นคำนามนับได้พหูพจน์
ประโยคนี้แปลว่า เธอมีสุนัข 1 ตัวและแมว 2 ตัว
16. จงเลือกคำศัพท์ที่ไม่เข้าพวก
a. soup = น้ำแกง    b. sugar = น้ำตาล
c. salt = เกลือ        d. pepper = พริกไทย
เฉลยข้อ a เพราะ soup เป็นของเหลวและเป็นอาหาร
ตัวเลือกอื่นเป็นเครื่องปรุง
เพิ่มเติม ตัวเลือกทั้ง 4 ข้อ เป็นคำนามนับไม่ได้ทั้งหมด

17. จงเลือกคำศัพท์ที่ไม่เข้าพวก
a. bat = ค้างคาว      b. cat = แมว
c. rabbit = กระต่าย    d. dog = สุนัข
เฉลยข้อ a เพราะเป็นสัตว์ที่มีปีกและบินได้
ตัวเลือกอื่นเป็นสัตว์ 4 ขา

18. จงเลือกคำศัพท์ที่ไม่เข้าพวก
a. fish = ปลา      b. bird = นก
c. hen = แม่ไก่   d. duck = เป็ด
เฉลยข้อ a เพราะเป็นสัตว์ที่อาศัยในน้ำ

19. จงเลือกคำศัพท์ที่ไม่เข้าพวก
a. blue = สีฟ้า      
b. black = สีดำ
c. brown = สีน้ำตาล
d. ball = ลูกบอล
เฉลยข้อ d

20. จงเลือกคำศัพท์ที่ไม่เข้าพวก
a. two = สอง
b. one = หนึ่ง
c. three = สาม
d. fourth = ลำดับที่ 4
เฉลยข้อ d เป็นตัวเลขใช้แสดงลำดับใช้ วันที่, ชั้นของตึก
ตัวเลือกอื่นเป็นตัวเลขแสดงปริมาตร

* * * * * * * *

ภาษาอังกฤษ-เฉลยแบบฝึกหัด2

การใช้ is, am, are
is, am, are เป็นกริยาช่วยในกลุ่มที่เรียกว่า Verb to be.
ที่ใช้กับประโยค Present Simple Tense โดยที่
** is ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์
** am ใช้กับประธานที่เป็น I เท่านั้น
** are ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์


แบบฝึกหัด
จงเติม is, am, are ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. That tiger ___ not sleeping under the three.
เฉลยคือ is
เพราะประธานคือ tiger เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
รูปพหูพจน์คือ tigers
ประโยคนี้แปลว่า เสือไม่ได้กำลังนอนอยู่ที่ใต้ต้นไม้

2. A: ___ that a horse?
    B: No, it ____ not. It ____ a zebra.
เฉลยคือ Is, is, is
เพราะ ช่องที่1 ดูจาก that ใช้เป็นประธานเอกพจน์
และเป็นประโยคคำถามแบบที่ใช้ Verb to be ขึ้นต้นประโยค
ดังนั้น ต้องใช้ Is ที่ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่
ช่องที่2, 3 ดูจากประธาน It เป็นคำสรรพนาม
ที่ใช้แทน horse ที่เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
ประโยคนี้แปลว่า
  A: นั้นม้าใช่ไหม?
  B: ไม่, มันไม่ใช่(ม้า) มันเป็นม้าลาย

3. A: ____ those snakes?
    B: Yes. They_____.
เฉลยคือ Are, are
เพราะ ช่องที่1 ดูจาก snakes เป็นคำนามนับได้พหูพจน์
และเป็นประโยคคำถามแบบที่ใช้ Verb to be ขึ้นต้นประโยค
ดังนั้น ต้องใช้ Are ที่ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่
ช่องที่2 ดูจากประธาน They เป็นคำสรรพนามที่
ใช้แทน snakes ที่เป็นคำนามนับได้พหูพจน์
ประโยคนี้แปลว่า
  A: นั้นงู(หลายตัว)ใช่ไหม?
  B: ใช่, พวกมันเป็นงู

4. There ____ a picture of an elephant on the wall.
เฉลยคือ is
สังเกตจากคำว่า picture เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
ประโยคนี้แปลว่า มีรูปของช้างรูปหนึ่งอยู่ที่ฝาพนัง

5. Four bicycles ____ in my house.
เฉลยคือ are
สังเกตจากคำว่า bicycles เป็นคำนามนับได้พหูพจน์
ประโยคนี้แปลว่า จักรยาน 4 คันในบ้านของฉัน

6. A postman ____ in the post office.
เฉลยคือ is
สังเกตจากคำว่า postman เป็นคำนามนับได้พหูพจน์
ประโยคนี้แปลว่า บุรุษไปรษณีย์อยู่ที่ที่ทำการไปรษณีย์

7. They ____ not famers.
เฉลยคือ are
สังเกตจากคำว่า They เป็นคำสรรพนามแทนคำนามพหูพจน์
ประโยคนี้แปลว่า พวกเขาไม่ใช่ชาวนา

8. We ____ students but they ____ not students.
เฉลยคือ are, are
สังเกตจากคำว่า We, they เป็นคำสรรพนามแทนคำนามพหูพจน์
ประโยคนี้แปลว่า พวกเราเป็นนักเรียนแต่พวกเขาไม่ใช่นักเรียน

9. ___ there ten roses in the vases?
เฉลยคือ Are
สังเกตจากคำว่า roses(กุหลาบ) เป็นคำนามนับได้พหูพจน์
และเป็นประโยคคำถามแบบที่ใช้ Verb to be ขึ้นต้นประโยค
ดังนั้น ต้องใช้ Are ที่ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่
ประโยคนี้แปลว่า มีกุหลาบ 10 ดอกอยู่ในแจกันใช่ไหม?

10. They ____ not merchants.
สังเกตจากคำว่า They เป็นคำสรรพนามแทนคำนามพหูพจน์
ประโยคนี้แปลว่า พวกเขาไม่ใช่พ่อค้า

ผมได้ทำเว็บไซด์แฝดน้อง http://kruteeworld.siamvip.com/
มีเนื้อหาและใบงานให้ดาวน์โหลดกันฟรี
เชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมกันได้ครับ
* * * * * *

ภาษาอังกฤษ-เฉลยแบบฝึกหัด1

การใช้ a และ an (โดยสังเขป)
a ใช้นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ
เช่น a man = ผู้ชายคนหนึ่ง
an ใช้นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยสระ
เช่น an ox = วัวตัวผู้

ข้อระวัง
An ugly man = ผู้ชายที่น่ารังเกียจ
ทั้งแม้ว่า man เป็นนำนามที่นับได้เอกพจน์ที่ขึ้นตั้งด้วยพยัญชนะ
แต่เมื่อมีคำว่า ugly ที่มีสระนำหน้า ก็ต้องใช้ an แทน a

A big ox = วัวเพศผู้ตัวใหญ่
ทั้งแม้ว่า ox เป็นนำนามที่นับได้เอกพจน์ที่ขึ้นตั้งด้วยสระ
แต่เมื่อมีคำว่า big ที่มีพยัญชนะนำหน้า ก็ต้องใช้ a แทน an

คำเหล่านี้ใช้ a นำหน้า
a university = มหาวิทยาลัย
a union = สหภาพ
a european = ชาวยุโรป
a one-year project = โครงการ 1 ปี

คำเหล่านี้ใช้ an นำหน้า
an hour = ชั่วโมง
an heir = ทายาท
an honor, honour = เกียรติยศ

********

แบบฝึกหัด
จงเติม a หรือ an ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. We have ___ big house.
เฉลยคือ a
สังเกตจากคำว่า house (บ้าน) เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
และ big ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ
ประโยคนี้แปลว่า พวกเรามีบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่ง

2. I have ___ nose.
เฉลยคือ a
สังเกตจากคำว่า nose (จมูก) เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
และขึ้นต้นคำด้วยพยัญชนะ
ประโยคนี้แปลว่า ฉันมีจมูก(หนึ่งอัน)

3. She has _____ orange.
เฉลยคือ an
สังเกตจากคำว่า orange (ส้ม) เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
แต่ขึ้นต้นคำด้วยสระ
ประโยคนี้แปลว่า เธอมีผลหนึ่งผล

4. They have _____ umbrella.
เฉลยคือ an
สังเกตจากคำว่า umbrella(ร่ม) เป็นรูปคำนามนับได้เอกพจน์
แต่ขึ้นต้นคำด้วยสระ
ประโยคนี้แปลว่า พวกเขามีร่มหนึ่งคัน

5. Tom has ____ brother and ___ sister.
เฉลยคือ a, a
สังเกตจากคำว่า brother(พี่ชาย) เป็นรูปเอกพจน์
และขึ้นต้นคำด้วยพยัญชนะ
และคำว่า sister(น้องสาว) เป็นรูปเอกพจน์
และขึ้นต้นคำด้วยพยัญชนะ
ประโยคนี้แปลว่า ทอมมีพี่ชายหนึ่งคนและน้องสาวหนึ่งคน

6. Suwat is ____ fat boy.
เฉลยคือ a
สังเกตจากคำว่า boy (เด็กผู้ชาย) เป็นคำนามรูปเอกพจน์
และคำว่า fat(อ้วน) ขึ้นต้นคำด้วยพยัญชนะ
ประโยคนี้แปลว่า สุวัฒน์เป็นเด็กอ้วน


7. Pat is ___ thin girl.
เฉลยคือ a
สังเกตจากคำว่า girl (เด็กผู้หญิง) เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
และคำว่า thin(ผอม) ขึ้นต้นคำด้วยพยัญชนะ
ประโยคนี้แปลว่า แพ็ตเป็นเด็กที่ผอม

8. Has she ___ aunt?
เฉลยคือ an
สังเกตจากคำว่า aunt (ป้า) เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
แต่ขึ้นต้นคำด้วยสระ
ประโยคนี้แปลว่า เธอมีป้าหรือไม่?

9. Have they ____ uncle?
เฉลยคือ an
สังเกตจากคำว่า uncle (ลุง) เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
แต่ขึ้นต้นคำด้วยสระ
ประโยคนี้แปลว่า พวกเขามีลุงหรือไม่?

10. There is ____ animal under my desk.
เฉลยคือ an
สังเกตจากคำว่า animal (สัตว์) เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
และขึ้นต้นคำด้วยสระ
ประโยคนี้แปลว่า มีสัตว์ตัวหนึ่งอยู่ใต้โต๊ะของฉัน

* * * * * * * * *

Clip คณิตศาสตร์ - พื้นฐานการคำนวณ2

ก็มาดูต่อจากเมื่อวานนี้กันนะครับ
วันนี้จะเป็นเรื่องของส่วนเศษ

** Clip Basis Maths - Fraction **

ตอนที่ 1 การตัดทอนเศษส่วน
(Reducing Fraction)

ตอนที่ 2 การบวกเศษส่วนแบบเศษส่วนเท่ากัน
(Addition Fraction)

ตอนที่ 3 การลบเศษเส่วนแบบที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน
(Substraction Faction)

ในการบวกหรือลบเศษส่วนมีวิธีการเหมื่อนกัน
ดูแล้วขอให้พยายามจับหลักการให้ได้นะครับ

*******