วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คณิตศาสตร์: โจทย์ละคน3 (T)

กำหนดให้ f(x) = 3x + 4 แล้ว f(5) มีค่าเท่าไร
1) 16        2) 19       3) 22

เฉลยข้อ2  เรื่องนี้เป็นเรื่องของ ฟังก์ชั่น
ชื่อแปลกๆไม่ต้องตกใจครับ สนใจตรงนี้ดีกว่า
คำว่า f(3) หมายถึง ให้เป็นเปลี่ยน x เป็น 3
แล้วคิดหาคำตอบ

จาก f(x) = 3x + 4
จะได้ f(5) = 3×5 + 4 = 15 + 4 = 19

ตัวอย่างอื่นเช่น
  f(0) = 3×0 + 4 = 0 + 4 = 4
  f(10) = 3×10 + 4 = 30 + 4 = 34
  f(-5) = 3×(-5) + 4 = -15 + 4 = -11

ข้อใดเป็นตัวประกอบเฉพาะของ 12
    1) 1     2) 3     3) 4        4) 6

เฉลยข้อ2
คำว่า ตัวประกอบของ12 คือ จำนวนที่
สามารถหาร 12 ได้ลงตัว ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 6, 12
คำว่า จำเพาะคือจำนวนที่มาตัวประกอบ 2 ตัวคือ
1 กับ ตัวมันเอง เช่น 2, 3, 5, 7, 11, …
ดังนั้น ตัวประกอบเฉพาะของ 12 คือ
จำนวนเฉพาะที่หาร 12 ได้ลงตัวคือ 3

จงหาผลลัพธ์ของ (-20) + (-14) – (6)

    หลักการคิดคือ เครื่องหมาย 2 ตัวที่อยู่หน้าตัวเลขใด
    หมือนกันจะเปลี่ยนเป็น บวก แต่ถ้าต่างกันเป็นลบ

(-20) + (-14) – (-6)
  = -20 -14 + 6
  = -24 + 6
  = -18
ตัวอย่างอื่นๆ เช่น
  +(5) = 5       -(-5) = 5
  +(-5) = -5    -(5) = -5
หมายเหตุ
  ตัวเลขที่ไม่มีเครื่องหมายใดๆ ถือว่าเป็นบวก เช่น 6 = +6

จงหาผลลัพธ์ของ – (–2) + (–10) – (+3)
– (–2) + (–10) – (+3)
  = 2 – 10 – 3
  = –8 – 3
  = –11


2(3×6 – 10) + (12 – 5×3) เท่ากับข้อใด

   1) 2×5                2) 3× 5
   3) 10 + 4            4) 6 + 3
เฉลยข้อ3 ข้อนี้เป็นเรื่องลำดับการคำนวณ
โดยทำการคูณแล้วทำการบวกหรือลบในวงเล็บก่อน ดังนี้
2(3×6 – 10) + (13 – 5×3)
  = 2(18 – 10) + (13 – 15)
  = 2(8) + (-2)
  = 16 – 2
  = 14

ข้อใดเรียงลำดับตัวเลขถูกต้อง
  1)  1, -2, 3, -4         2)  2, 3 ,-5, 6
  3)  -1, -2, -5, -6      4)  -4, -2, 0, 3


เฉลยข้อ 4 การเรียงลำดับจำนวนมีแนวคิดคือ
1) จำนวนที่มากจากอยู่ด้านขวาของจำนวนที่น้อยกว่า
2) จำนวนบวกต้องอยู่ด้านขวาของจำนวนลบ
3) จำนวนลบมากๆจะอยู่ด้านซ้ายของจำนวนลบๆน้อย
จะได้ว่า  … , -4, -3 , -2 , -1, 0 ,1, 2, 3, 4, …

 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น