วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับกฎหมาย-01

วันนี้ผมเอาคำศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายมาให้อ่านกันครับ
ศัพท์ทางกฎหมาย    (LEGAL TERMS)
การกระทำ  doings
กรม  department
กอง  division
การสืบสวน  investigation
การสอบสวน   inquiry
การดำเนินการ   proceedings
การต่อสู้  fight
การพิจารณา   trial
กฏหมายลักษณะอาญา   penal code
การป้องกันโดยชอบด้วยกฏหมาย   a lawful defence
กฏหมายแพ่ง  civil law
กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม   in any case
การหลอกหลวง   deception
การขัดขวาง   obstruction
การพยายามกระทำความผิด   attempt

ข้อคัดค้าน   plea
ข้ออ้าง   allegation
ข้อหา   claim, charge
ข้อต่อสู้  defences
ข้อสันนิษฐาน   presumption
ข้อต่อกฏหมาย   contrary to law
ขาดอายุความ   to be precluded  by prescripton
ข้อบกพร่อง   defect
ของกลาง   exhibit
ของแข็ง   hard substance
ขู่เข็ญ   to threaten

ค้น   search
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์   Offences against Property
ความผิดเกี่ยวกับเพศ   Offences relating to Sexuality
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร    Offences relating to Documents
ความผิดต่อชีวิต   Offences against Life
ความผิดต่อเจ้าพนักงาน   Offences against Offcials
ความผิดต่อร่างกาย   Offences against Body
ความผิดต่อเสรีภาพ   Offences against Liberty
ความผิดฐานกรรโชก   Offences of Extortion
ความผิดฐานชิงทรัพย์   Offences of Robbery
ความผิดฐานฉ้อโกง   Offences of Cheating Fraud
ความผิดฐานปล้นทรัพย์   Offences of Gang-Robbery
ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์   Offences of Blackmail
ความผิดฐานลักทรัพย์   Offences of Theft
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์   Offences of Snatching
ความผิดฐานยักยอก   Offences of Criminal Misappropristion
ความผิดลหุโทษ   a petty Offence
ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท   an Offence committed by negligence
ความผิดอันยอมความได้   compoundable offences
คัดค้าน   to raise objections to
คดีอาญา  criminal prosecution
ความตกใจ   fright

งดการสอบสวน   to stay the inquiry
เงื่อนไข   terms

เจ้าหนี้   creditor
จำเลย   accused, defendant
โจทก์   prosecutor, plaintiff
เจ้าหน้าที่   authority
เจตนา   intentionally, with the intent to

เซ็คขีดคร่อม  crossed cheque

ใช้กำลังประทุษร้าย   to do an act of violence

เชื่อโดยสุจริต  to believe in good faith
ชักหรือแสดงอาวุธ   to draw or show up arms

ด้วยตนเอง   in person
ด้วยสำคัญผิด   by mistake
ดำเนินการแทน   to act on one's behalf
ด้วยความระมัดระวังอันสมควร   with reasonable care

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สมการ - แก้สมการ

มีน้องคนหนึ่งไม่ได้บอกชื่อ...ส่งสมการมาให้ช่วยแก้ ลองมาดูกันนะครับ
สมการที่ให้มาคือ    3n + 1/5 = 7/5 - y/4

ถ้ามีค่า n จะได้
3n + 1/5 = 7/5 - y/4
        3n  = 7/5 - 1/5 - y/4
        3n = 6/5 - y/4
          n = (1/3)(6/5 - y/4)
          n = 2/5 - y/12

ถ้ามีค่า y จะได้
3n + 1/5 = 7/5 - y/4
       y/4  = 7/5 - 1/5 - 3n
       y/4 = 6/5 - 3n
           y = 4(6/5 - 3n)
           y = 24/5 - 12n

ขออภัยครับที่ตอบให้ช้า...