วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คณิตศาสตร์: โจทย์ละคน4 (T)

วัดมุมของสามเหลี่ยมรูปหนึ่งได้ 130 องศา มุมนี้เป็นมุมชนิดใด
1) มุมแหลม        2) มุมฉาก
3) มุมป้าน           4) มุมตรง

เฉลยข้อ3 ข้อนี้เป็นเรื่องชนิดของมุม โดยที่
มุมแหลม มีขนาอยู่ดระหว่าง 0 – 90 องศา
มุมฉาก มีขนาดเท่ากับ 90 องศา
มุมป้าน มีขนาดอยู่ระหว่าง 90 – 180 องศา
มุมตรง มีขนาดเท่ากับ 180 องศา
มุมกลับ มีขนาดอยู่ระหว่าง 180 – 360 องศา
และมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมีขนาด 180 องศา

จงหาค่าของ |-3| + |-19| -| -7| 
  1) 12        2) -10        3) 15

เฉลยข้อ3 ข้อนี้เป็นเรื่องของค่าสัมบูรณ์ โดยที่
|9| = 9   อ่านว่า ค่าสัมบูรณ์ของ 9 เท่ากับ 9
|-9| = 9 อ่านว่า ค่าสัมบูรณ์ของ -9 เท่ากับ 9
|0| = 0  อ่านว่า ค่าสัมบูรณ์ของ 0 เท่ากับ 0

ดังนั้น
|-3| +|-19| - |-7|  = 3 +19 – 7 = 22 – 7 = 15


ฝนเดินไปกลับบ้านกับโรงเรียนที่อยู่ห่างกัน ครึ่งกิโลเมตร
เป็นเวลา 15 วัน ฝนเดินเป็นระยะกี่เมตร
ทำ ระยะระหว่างบ้านกันโรงเรียนครึ่งกิโลเมตร = 500 เมตร
1 วันฝนเดินไปกลับ ได้ระยะทาง 500+500 = 1000 เมตร
15 วันเดินทางไป 1000 x 15 = 15000 เมตร

มะนาว 1400 ผล แบ่งใส่ถุงๆละ 20 ผลจะได้กี่ถุง
ทำ จะได้ 1400 / 20 = 70 ถุง

1 ความคิดเห็น: