วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตอบคำถามรวาม 1

ผมไม่ได้เข้ามาดูในบล็อคนี้นานมาก เพราะไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาดูอีกแล้ว

แต่เมืี่อเข้ามาดู ปรากฏว่ายังมีคนเข้ามาดูมาให้ความคิดเห็นอยู่ ผมดีใจมากๆครับ

แล้วได้รวบรวมคำถามที่มีคนถามทิ้งไว้มาตอบให้อ่านกัน


ช่วยแก้สมการหน่อยค่ะ 3n+1/5=7/5-y/4

สมการที่มี 2 ตัวแปรจะต้องมี 2 สมการ จึงจะแก้สมการเพื่อหาค่าที่แน่นอนได้

ที่เหลือทำได้แค่จัดรูปให้เหลือตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเช่น

แก้สมการให้เหลือ n เพียงตัวเดียว

3n+1/5 = 7/5-y/4 

       3n = 7/5 - 1/5 -y/4

       3n = 6/5 -y/4

         n = (1/3)(6/5 -y/4)

         n =  2/5 -y/12

แก้สมการให้เหลือ y เพียงตัวเดียว

3n + 1/5 = 7/5-y/4 

       y/4  = 7/5 - 3n - 1/5 

       y/4  = 6/5 - 3n 

           y = 4(6/5 - 3n)

           y = 24/5 - 12n

********

2x - 2(x - 1) = 30 คิดยังไงคะ

2x - 2(x - 1) = 30

2x - 2x +2  = 30

                2 = 30  

เป็นสมากรที่เป็นเท็จ

จึงเป็นสมการที่ไม่มีคำตอบ

** ไม่ต้องตกใจครับสมการบ้างสมการ ก็ไม่มีคำตอบได้ครับ

********

(-0.089) ÷ (-4.3) 

= 0.089 ÷ 4.3     (ลบ หารด้วย ลบ เท่ากับ บวก)

= 0.089 x 10 ÷ 4.3 x 10  (ทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม)

= 0.89 ÷ 43        (ใช้การหารยาว หรือ กดเครื่องคิดเลข)

= 0.020697...

********

him อยู่หลัง and ได้ไหมครับ

ได้ครับ ถ้ามีกรรมหลายตัว เช่น

I met her and him yesterday.

หรือ รวม her and him เป็น them

I met them yesterday.

********

ครูมีดินสอ ข โหล แจกให้นักเรียน 60 คน คนละสองแท่ง ดินสอหมดพอดี จงเขียนเป็นสมการ

โจทย์ข้อนี้ ประเด็นคือการเปลียนหน่วย จากโหล ให้เป็น แท่ง

1 โหล = 12 แท่ง

ข โหล = 12ข แท่ง

จะได้สมการ

60 / 12ข = 2

      5 / ข = 2

           ข = 5/2

มีดินสอ 2 โหลกับ 6 แท่ง หรือ ดินสอ 30 แท่ง

********

ข้าวสารสองชนิดผสมรวมกันในอัตตราส่วน 5 : 6 ถ้าใช้ข้าวสารชนิดที่1จำนวน 3.5 กิโลกรัม ต้องใช้ข้าวสารชนิดที่2 จำนวนกี่กิโลกรัม

ข้าวสารชนิดที่1 : สารชนิดที่2 = 5 : 6

3.5 : สารชนิดที่2 = 5 : 6

               3.5 x 6 = สารชนิดที่2 x 5

                      21 = สารชนิดที่2 x 5

        สารชนิดที่2 = 21 / 5

********

กระดาษมีพื้นที่ 96 ตารางเซนติเมตร ความกว้าง 8 เซนติเมตร แล้วอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นเท่าใด (แสดงวิธีทำ)

พื้นที่ = กว้าง x ยาว

    96 = 8 x ยาว

ยาว = 96 / 8

ยาว = 12

อัตราส่วนความกว้างต่อความยาว

เท่ากับ 8 : 12 = 2 : 3            (หารด้วย 4)

********

ช่วยหน่อยนะคะ แบ่งจำนวนเงินให้น้อย นิดและหน่อย ใหอัตราส่วนของจำนวนที่น้อย นิด และหน่อยได้รับเป็น 3:4:5 ตามลำดับ จงหาอัตราส่วนต่อไปนี้

โจทย์ไม่ครบครับ

********

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย 2/5 ของนักเรียนทั้งหมด ถ้าจำนวนนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายอยู่ 480 คน โรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน ข้อนี้ละครับ

ให้นักเรียนทั้งหมด x คน

นักเรียนชาย 2/5 ของนักเรียนทั้งหมด หรือ 2x/5 คน

นักเรียนหญิง 3/5 ของนักเรียนทั้งหมด หรือ 3x/5 คน

จาก จำนวนนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายอยู่ 480 คน

3x/5 - 2x/5 = 480

            x/5 = 480

               x = 480 x 5

               x = 2400

********

รายได้ของพ่อต่อรายได้ของแม่เป็น 5 : 3 ถ้าพ่อมีรายได้มากกว่าแม่10,400บาท อยากทราบว่า พ่อมีรายได้เท่าใด

อัตราส่วนทั้งหมด 5 + 3 = 8 ส่วน

ให้ 1 ส่วน เท่ากับเงิน n บาท

รายได้ของพ่อ 5n บาท

รายได้ของพ่อ 3n บาท

พ่อมีรายได้มากกว่าแม่10,400 บาท

จะได้ 5n - 3n = 10400 บาท

                 2n = 10400

                   n = 10400/2

                   n = 5200

รายได้ของพ่อ 5n = 5x5200 = 26000

********

แบ่งเงิน 3600 บาทให้แก่บุตร 3 คนโดยใช้อัตราส่วน 2:3:4 เขาจะได้ส่วนแบ่งคนล่ะเท่าไหร่ (แสดงวิธีทำ)

ให้ 1 ส่วน เท่ากับเงิน n บาท

ลูกคนที่ 1 ได้เงิน 2n บาท

ลูกคนที่ 2 ได้เงิน 3n บาท

ลูกคนที่ 3 ได้เงิน 4n บาท

จะได้ 

2n + 3n + 4n = 3600

                 9n = 3600

                   n = 3600 / 9

                   n = 400

1 ส่วน เท่ากับเงิน 400 บาท

ลูกคนที่ 1 ได้เงิน 2n = 2x400 = 800 บาท

ลูกคนที่ 2 ได้เงิน 3n = 3x400 = 1200 บาท

ลูกคนที่ 3 ได้เงิน 4n = 4x400 = 1600 บาท

หรือ 

จาก อัตราส่วน 2:3:4 

แสดงว่า เงินทั้งหมดถูกแบ่งเป็น 2 + 3 + 4 = 9 ส่วน

ดังนั้น เงิน 1 ส่วน = 3600 / 9 = 400 บาท  

ลูกคนที่ 1 ได้เงิน 2 ส่วน = 2x400 = 800 บาท

ลูกคนที่ 2 ได้เงิน 3 ส่วน = 3x400 = 1200 บาท

ลูกคนที่ 3 ได้เงิน 4 ส่วน = 4x400 = 1600 บาท


ขอบคุณมากๆครับ