วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

คำศัพท์คณิตศาสตร์04

มาติดตามกันอีกสักตอนนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์
ในวิชาคณิตศาสตร์ อีก 50 คำ

แกน   axis (axes)
แกนX   X Axis
แกนY  Y Axis
แก้ปัญหา, การโจทย์  solve
ขนาด size
ขวา, มุมฉาก right
ขอบ, ด้าน edge
ข้อมูล data
ครึ่ง half
ครึ่งทรงกลม hemisphere

ความชัน slope
ความถี่ frequency
ความเท่ากันทุกประการ Congruent
ความน่าจะเป็น Probability
ความไม่เท่ากัน, อสมการ inequality
ความยาว length
ความสัมพันธ์ relation
ความสูง height
ความหนาแน่นของประชากร population density
คอนจูเกต conjugate

ค่าคงที่ constant
ค่าเฉลี่ย average
ค่าน้อยที่สุด minimum
ค่ามากที่สุด maximum
คำถาม questions
คำนวณ calculate
แคลคูลัส calculus
แถว row
แทนค่า substitute
แนวตั้ง column

แนวตั้ง, แนวสูง vertical
แนวนอน horizontal
แบ่งครึ่งมุม angle bisector
แผนผัง diagram
แผนผังของเวนน์ Venn Diagram
แผนผังแบบต้นไม้ tree diagram
แผนภูมิ chart
แผนภูมิแท่ง bar graph
ไม้บรรทัด ruler
ไมล์ mile

ไม้วัดมุม protractor
แยกตัวประกอบ factor (verb)
เส้นรอบวง circumference
เส้นสมมาตร line of symmetry
เส้นสัมผัส tangent
เหตุการณ์ event
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด sample space
โหล, 12 ชิ้น dozen
เอกนาม monomial
ไฮเปอร์โบลา hyperbola

** แล้วว่างจะหาคำศัพท์แบบนี้มาฝากให้ดูกันอีกนะครับ **

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

คำศัพท์คณิตศาสตร์03

วันนี้ก็มาดูคำศัพท์คณิตศาตร์(Math Vocabulary)
กันต่ออีกต่อก็แล้วกันนะครับ

กฎการแจกแจง, การกระจาย distributive property

กรวย cone
กระบวนการคิด thought process
กราฟ graphs
กราฟของความถี่ frequency graph
กราฟเชิงเส้น line graph
กราฟแท่ง bar graph
กราฟพาย, กราฟวงกลม pie graph
กราฟรูปขั้นบันได step graph
กราฟรูปพาย pie graph

กราฟวงกลม circle graph
กราฟเส้น line graph
กลาง, กึ่งกลาง middle
กลุ่มของข้อมูล set of data
กลุ่มประชากร population
การกำหนดจุด plot
การแก้ปัญหา Problem Solving
การคูณ multiplication
การคูณทศนิยมด้วยจำนวนต็ม multiplying decimals by whole numbers
การคูณทศนิยมในแนวตั้ง Multiplying Decimals in Columns

การเฉลี่ย mean
การตรวจคำตอบ verify results
การแทนค่า substitution
การบวก addition
การบวกซ้ำๆกัน repeated addition
การแบ่งครึ่ง bisector
การประยุกต์, โจทย์ประยุกต์ application
การเปรียบเทียบทศนิยม comparing decimals
การแปลความหมาย, การตีความ interpret
การแปลง transformation

การพิสูจน์ proof
การแยกตัวประกอบ factor
การลบ subtraction
การลบทศนิยมในแนวตั้ง adding decimals in columns
การวัด Measurement
การวาดภาพ drawing
การสรุป conclusion
การสะท้อน reflection
การแสดงวิธีทำ, การหาคำตอบ solution(s)
การหมุน rotation

การหาร division
การหารทศนิยมด้วยทศนิยม decimal by decimal division
การหารยาว long division
การหารยาวด้วยทศนิยม long division with decimals
การให้เหตุผลทางตรรกะ logical reasoning
กำลัง 2 ของจำนวน square a number
กำลัง 3 ของจำนวน cube a number
กำลังสองของจำนวน square of a number
กำลังสูงสุดของพหุนาม degree of a polynomial
กิโลเมตร kilometer

** ยังมีต่ออีกหลายตอนครับ โปรดติดตามกันต่อไป **

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

คำศัพท์คณิตศาสตร์02

วันี้ก็นำคำศัพท์เกี่ยวกับคณิตศาตร์มาให้ดูกันต่อนะครับ

กฎการแจกแจง, การกระจาย distributive property
กรวย cone
กระบวนการคิด thought process
กราฟ graphs
กราฟของความถี่ frequency graph
กราฟเชิงเส้น line graph
กราฟแท่ง bar graph
กราฟพาย, กราฟวงกลม pie graph
กราฟรูปขั้นบันได step graph
กราฟรูปพาย pie graph
กราฟวงกลม circle graph
กราฟเส้น line graph
กลาง, กึ่งกลาง middle
กลุ่มของข้อมูล set of data
กลุ่มประชากร population
การกำหนดจุด plot
การแก้ปัญหา  Problem Solving
การคูณ multiplication
การคูณทศนิยมด้วยจำนวนต็ม multiplying decimals by whole numbers
การคูณทศนิยมในแนวตั้ง Multiplying Decimals in Columns
การเฉลี่ย mean
การตรวจคำตอบ verify results
การแทนค่า substitution
การบวก addition
การบวกซ้ำๆกัน repeated addition
การแบ่งครึ่ง bisector
การประยุกต์, โจทย์ประยุกต์ application
การเปรียบเทียบทศนิยม comparing decimals
การแปลความหมาย, การตีความ interpret
การแปลง transformation
การพิสูจน์ proof
การแยกตัวประกอบ factor
การลบ subtraction
การลบทศนิยมในแนวตั้ง adding decimals in columns
การวัด Measurement
การวาดภาพ drawing
การสรุป conclusion
การสะท้อน reflection
การแสดงวิธีทำ, การหาคำตอบ solution(s)
การหมุน rotation
การหาร division
การหารทศนิยมด้วยทศนิยม decimal by decimal division
การหารยาว long division
การหารยาวด้วยทศนิยม long division with decimals
การให้เหตุผลทางตรรกะ logical reasoning
กำลัง 2 ของจำนวน square a number
กำลัง 3 ของจำนวน cube a number
กำลังสองของจำนวน square of a number
กำลังสูงสุดของพหุนาม degree of a polynomial
กิโลเมตร kilometer
** คิดว่านะจะ

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

พระโสดาบัน

เนื่องจากวันนี้เป็นวันพระ...ผมเลยถือโอกาสนำเรื่องเกี่ยวกับ
พุทธศาสนาของเรามาลงให้ได้อ่านกัน และเป็นเรื่องที่ได้
เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ครั้งก่อน คือเรื่องของพระโสดาบัน
แต่คราวนี้จะมาในรูปแบบที่มี 2 ภาษา คือจะมีภาษาอังกฤษ
โดยนำข้อมูลบางส่วนจาก http://en.wikipedia.org/
ก็ขอขอบคุณมา ณ. โอกาสนี้ด้วยครับ

Sotāpanna

In Buddhism, a Sotāpanna (Pali), or "stream-winner" is a person
who has eradicated the first three fetters (sanyojanas) of the mind.
Sotapanna literally means "one who entered (āpanna) the stream
(sota)", after a metaphor which calls the Noble Eightfold Path,
'a stream'. Sotapannaship is the first of the four stages of enlightenment.

พระโสดาบัน
ในทางพระพุทธศาสนา โสตาปันนะ(บาลี), หรือผู้เข้าถึงกระแส
(แห่งพระนิพพาน) เป็นบุคคลที่ได้กำจัด สิ่งที่เป็นเครื่องผูกมัด(สังโยชน์)
3 ประการแรกออกจากใจได้ ตามหลักภาษาคำว่า โสตาปันนะ มาจากคำว่า
ผู้เข้าถึง(อาปันนะ) และ กระแส(โสตาหรือโสดา) เป็นคำเปรียบเทียบ
ในมรรคมีองค์ 8 ว่า กระแสของความเป็นพระโสดาบันเป็นขั้นแรกใน
สี่ขั้นของการไปสู่พระนิพพาน

A Sotāpanna will be safe from falling into the states of misery
(they will not be born as an animal, ghost, or hell being). Their lust,
hatred and delusion will not be strong enough to cause rebirth in
the lower realms. A Sotāpanna will have to be reborn at most only
seven more times in the human or heavenly worlds before attaining
nibbana.

พระโสดาบันจะปลอดภัยจากการตกสู่ทุกขคติ(กล่าวคือผู้ที่เป็น
พระโสดาบันจะไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน, ผีเปรตและสัตว์นรก)
กามตัณหา, ความโกรธเกลียด และความหลงผิดจะไม่ความอำนาจเข้มแข็ง
พอที่ได้เป็นเหตุที่ทำให้พระโสดาบันต้องไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำเช่นนั้นอีก
พระโสดาบันจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์และบนสวรรค์อีกไม่เกิน 7 ชาติ
ก่อนที่จะบรรลุสู่พระนิพพาน

* * โปรดติดตามในครั้งต่อไป * *

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

คำศัพท์คณิตศาตร์01

ในตอนนี้ก็จะนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษใน
วิชาคณิตศาสตร์ มาให้ได้ดูกันบ้าง

1 ใน 4  quarter
2 เท่า   doubles
2 มิติ    2-dimensional (2-D)
3 มิติ    3-dimensional (3-D)
เขียนเป็นสมการ  write an equation

เขียนในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะ  prime factorization
เครื่องคิดเลข   calculator
เครื่องหมายมากกว่า    greater than
เซตของ x ในความสัมพันธ์หรือฟังก์ชั่น   domain
เซตของ y ในความสัมพันธ์หรือฟังก์ชั่น   range

เซตคำตอบ solution set
เซนติเมตร centimeter (cm)
เซลเซียส Celsius
เดา guess
เท่า times

เท่ากัน, เทียบเท่ากัน equivalent
เท่ากับ  equal (=)
เป็นสามเท่า  triple
เป็นสี่เท่า quadruple
เปรียบเทียบ compare

เปอร์เซ็นต์ percent
เมตร meter (m)
เรขาคณิต Geometry
เลขที่ถูกคูณ multiplicand
เวลา, เท่า time

เวลาที่ผ่านไป elapsed time
เศษจากการหาร remainder
เศษส่วน fraction
เศษส่วนแท้, เศษส่วนที่มีเศษน้อยกว่าส่วน proper fraction
เศษส่วนไม่แท้, เศษเกิน improper fraction

เศษส่วนต่อเนื่อง fraction continued
เศษส่วนทศนิยม decimal fraction
เศษส่วนที่เท่ากัน equivalent fractions
เศษส่วนย่อย partial fraction
เศษส่วนร่วม common fraction

เศษส่วนสามัญ common fraction
เศษส่วนอย่างต่ำ simplest form
เส้น line
เส้นแกน axis
เส้นแนวนอน horizon line

เส้นกำกับ asymptote
เส้นขนาน parallel lines
เส้นคอร์ด chord
เส้นจำนวน number line
เส้นตั้งฉาก perpendicular

เส้นทแยงมุม diagonal
เส้นที่ตัดกัน intersecting line
เส้นประ dashed line
เส้นประแบบเป็นจุด dotted line
เส้นผ่านศูนย์กลาง diameter

ขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนเพราะกลัวว่าผู้อ่านจะจำไม่หมด
ผมเองก็กลัวว่าจะไม่มีเรื่องมาลงให้ได้อ่านกัน

** ขอขอบคุณที่เข้ามาเยื่อมชม และโปรดติดตามในตอนต่อๆ ไป **

คำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อ

วันนี้เอาคำคัพท์ภาษาอังกฤษมาฝากครับ เป็นกลุ่มคำที่มี
คำว่า เสื้อ ลองมาดูกันว่าใส่ที่เรามีใช้กันอยู่เขาเรียกกันว่า
อะไรกันบ้าง...

เสื้อกล้าม, เสื้อกั๊ก vest, waistcoat, undershirt; singlet
เสื้อกันฝน   raincoat, waterproof
เสื้อเกราะ  cuirass, armor
เสื้อเกราะกันกระสุน bulletproof vest
เสื้อเกราะทหาร breastplate 
เสื้อเกาะอก tube top
เสื้อขนสัตว์ fur, hair shirt
เสื้อแขนกุดสำหรับสวมทับเสื้อเชิ้ต gymslip 
เสื้อครึ่งตัวของสตรี blouse
เสื้อครุย  academic gown
เสื้อคล้องคอ halter top
เสื้อคลุม gown, frock
เสื้อคลุมกันฝุ่น coverall 
เสื้อคลุมไม่มีแขน cape 
เสื้อคลุมไม่มีปก cloak 
เสื้อคลุมอาบน้ำ bathing gown, bathing wrap
เสื้อคลุมอาบน้ำ bathrobe, dressing gown
เสื้อคอปาด boat neck, neckline
เสื้อชั้นใน  undershirt, undervest, brassiere, bra
เสื้อเชิ้ต  shirt
เสื้อถักด้วยไหมพรม jumper,  sweater, jersey
เสื้อนอก, เสื้อคลุม coat, overcoat, jacket, tuxedo
เสื้อผ้า, เครื่องแต่งตัว habiliment, attire, clothing, clothing, raiment
เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม apparel, clothing, garment
เสื้อผ้าที่เข้าชุดกัน coordinates 
เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว hand-me-down
เสื้อผ้าที่ตกแต่งสวยงาม creation 
เสื้อผ้าที่ทำขึ้นด้วยการถัก knitwear 
เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา finery, ornaments, frippery
เสื้อยืด  T-shirt
เสื้อสำเร็จรูป  ready-made dress, ready-to-wear dress
* * ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (แต่ต้องรู้กาลเทศะ) * *

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ01

ช่วงนี้ใกล้สอบปลายภาคกันอีกแล้วนะครับ ก็เลยอยากชวน
น้องๆ มาทบทวนภาษาอังกฤษกันหน่อย เป็นการเตรียมตัว
ก่อนสอบจริง

Fill in the blank by using the Past Simple Tense
เติมคำลงในช่องว่างโดยการใช้ Past Simple Tense

On Friday, Some students ....(1)…. (talk) about a day out together
in the country. The next morning, they .…(2)….(go) to the
country with their two cats and .…(3)…. (play) together.
Bee and Dan .…(4)…. (have) some kites. Some time later the cats
.…(5)…. (be) not there. So they .…(6)…. (call) them and
.…(7)…. (look) for them in the forest. After forty minutes the children
.…(8)…. (find) them and .…(9)…. (take) them back. Sara .…(10)…. (be)
very happy to see them again. At lunch time Nana .…(11)…. (go)
to the bicycles and .…(12)…. (fetch) the basket with some meat
sandwiches. Then they .…(13)…. (play) football. Bee and Dan
.…(14)…. (win). In the evening they .…(15)…. (ride) home.

 Translate it into Thai (แปลเป็นภาษาไทย)
ในวันศุกร์, นักเรียนหลายคนพูดคุยกันเกี่ยวกับวันที่ไปเที่ยว
นอกเมือกด้วยกัย เช้าวันถัดมาพวกเขานอกเมืองกับแมวของ
พวกเขาไปด้วย 2 ตัวและเล่นด้วยกัน บีกับแดนมีว่าวมาด้วย
 หลังจากนั้นไม่นานพวกแมวหายไป ดังนั้นพวกเด็กจึงร้อง
เรียกหาพวกมันและเข้าไปมองหาพวกมันในป่า หลังจากนั้น
 40 นาที พวกเด็กที่พบมันและนำมันกลับมา ซาร่าดีใจมาก
ที่พบพวกมันอีกครั้ง ในช่วงอาหารเที่ยงนานาไปที่รถจักรยาน
และนำตะกร้าแซนด์วิชกลับมาด้วย แล้วพวกเขาเล่นฟุตบอลด้วยกัน
บีและแดนเป็นฝ่ายชนะ ถึงตอนเย็นพวกเขาก็ขี่จักรยานกลับบ้าน

สรุปเนื้อหา
the past simple tense คือ ประโยคที่แสดงถึงเหตุการณ์
ที่เป็นอดีตซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้ว และต้องใช้กริยาช่องที่ 2 ในประโยค

Solution(เฉลย)
1) talk(v1) เปลี่ยนเป็น talked(v2) = พูดคุย
2) go(v1) เปลี่ยนเป็น went = ไป
3) play(v1) เปลี่ยนเป็น played(v2) = เล่น
4) have(v1) เปลี่ยนเป็น had(v2) = มี, กิน
5) be(v1) เปลี่ยนเป็น were(v2) = เป็น, อยู่, คือ ใช้กับคำนามพหูพจน์
6) call(v1) เปลี่ยนเป็น called(v2) = เรียก
7) look for (v1) เปลี่ยนเป็น looked for (v2) = มองหา
8) find(v1) เปลี่ยนเป็น found(v2) = พบ, ค้นพบ
9) take ….. back(v1) เปลี่ยนเป็น took …. back (v2) = นำกลับมา
10) be(v1) เปลี่ยนเป็น was (v2) = เป็น, อยู่, คือ ใช้กับคำนามเอกพจน์
11) go(v1) เปลี่ยนเป็น went(v2) = ไป
12) fetch(v1) เปลี่ยนเป็น fetch (v2) = ไปนำกลับมา
13) play (v1) เปลี่ยนเป็น played(v2) = เล่น
14) win(v1) เปลี่ยนเป็น won(v2) = ชนะ
15) ride(v1) เปลี่ยนเป็น rode(v2) = ขี่

* * * * *

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

คำศัพท์ที่มีคำว่าเสียง

วันนี้มีคำศัพท์ที่มีคำว่า เสียง มาให้ดูกัน

เสียง(ความเห็น)   voice, opinion, view
เสียง(คะแนน)    vote, ballot
เสียงกรน    snore
เสียงกึกก้อง   uproar, loud voice/sound/noise
เสียงข้างน้อย   minority

เสียงขู่   threat, hiss, threatening sound/voice/tone
เสียงเขียว  angry voice
เสียงแข็ง   with disrespectful voice
เสียงควบกล้ำ cluster
เสียงคำราม roar, long loud deep sounds

เสียงคำราม bellow, howl, yell
เสียงคุยจ้อกแจ้กจอแจ noise, racket
เสียงเคาะ beat
เสียงเคาะ knock
เสียงโครมคราม brattle, rattle

เสียงดนตรี sound of music, musical sound
เสียงดัง blare, clatter, din, uproar loud
เสียงดังกริ๊ก click, tick, crack
เสียงต่ำ low voice
เสียงตูมตาม  boom

เสียงเตือนภัย alarm, siren, horn, signal
เสียงแตก cracked voice
เสียงแตก discordant
เสียงท้องร้อง tummy rumble, tummy rumbling
เสียงทะเลาะ barney

เสียงที่เปล่งออกมา articulation
เสียงโทนต่ำ, เสียงทุ้ม bass
เสียงในฟิล์ม soundtrack, sound track
เสียงบี๊ปๆ, เสียงแตรรถยนต์ beep
เสียงประกาศ, การประกาศ announcement, declaration,
    notification, proclamation

เสียงปัง, เสียงระเบิด bang, blast, roar
เสียงพูด voice, speech; speaking voice
เสียงเพลง song, music
เสียงไพเราะ, เสียงทอง melodious voice

เสียงรบกวน disturbance sound, distortion
เสียงร้อง cry
เสียงร้องของแพะ, เสียงพูดหรือบ่นเบาๆ bleat
เสียงร้องจ๊อกแจ๊ก chirp
เสียงร้องต่ำที่สุด, เสียงร้องต่ำ bass, basso

เสียงร้องแสดงประหลาดใจ boo
เสียงร้องอำลา by, farewell
เสียงระฆัง chime
เสียงวิวาท fighting sound
เสียงสวด pray sound

เสียงส่วนมาก majority
เสียงสะท้อน echo, reverberation, sound reflection
เสียงสะอื้น sound of crying
เสียงสั่น, เสียงสั่นเครือ shivering sound, shaking sound;
     trembling sound
เสียงหนักเบา stress

เสียงหลง cry of alarm
เสียงหวาน sweet voice
เสียงหัวเราะ laugh
เสียงเหมือนผึ้งร้องหึ่งๆ, เสียงพึมพำ buzz, bumble
เสียงเห่าของสุนัข bark

เสียงแหลม treble
เสียงโห่ร้อง, เสียงแซ่ซ้อง acclaim
เสียงอ่อน soft voice
เสียงอ้อแอ้ของเด็กทารก baby talk
เสียงอ่าน pronunciation
เสียงอุทาน exclamation

* * * * *