วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภาษาอังกฤษ: ประโยคปฏิเสธ3(T)

ประโยคปฏิเสธ

ประโยคบอกเล่าที่มีกริยาแท้ช่องที่ 1

คำสั่ง ข้อใดเป็นรูปประโยคปฏิเสธที่ถูกต้อง
ของประโยคที่กำหนดให้

1. He talks to someone in the office.
   1) He does not talk to someone in the office.
   2) He doesn't talk to someone in the office.
   3) He do not talk to someone in the office.
เฉลยข้อ1,2
ประโยคของโจทย์ แปลว่า เขาคุยกับใครบางคนในห้องทำงาน
เป็นประโยคที่มีแต่กริยาแท้คือ talks = คุย
และเป็น Present Simple tense
ดังนั้น จะเปลี่ยนประโยคปฏิเสธโดยการเติม
does not หรือ doesn't หลังประธานเอกพจน์
do not หรือ don't หลังประธานพหูพจน์
และกริยาแท้ที่ตามมาไม่ต้องเติม -s, -es อีก

2. I ask some questions to my mother.
   1) I don't ask some questions to my mother.
   2) I does not ask some questions to my mother.
   3) I doesn't ask some questions to my mother.
เฉลยข้อ1,2
ประโยคของโจทย์ แปลว่า ฉันถามแม่ของฉัน 2-3 คำถาม
เป็นประโยคที่มีแต่กริยาแท้ คือ ask = ถาม
และเป็น Present Simple tense
ดังนั้น จะเปลี่ยนประโยคปฏิเสธโดยการเติม
does not หรือ doesn't หลังประธานเอกพจน์
do not หรือ don't หลังประธานพหูพจน์
และกริยาแท้ที่ตามมาไม่ต้องเติม -s, -es อีก

3. We read many books in a libraly.
   1) We do not read many books in a library.
   2) We does not read many books in a libraly.
   3) We don't read many books in a libraly.
เฉลยข้อ1, 3
ประโยคของโจทย์ แปลว่า
     พวกเราอ่านหนังสือหลายเล่มในห้องสมุด
เป็นประโยคที่มีแต่กริยาแท้ คือ read = อ่าน
และเป็น Present Simple tense
ดังนั้น จะเปลี่ยนประโยคปฏิเสธโดยการเติม
does not หรือ doesn't หลังประธานเอกพจน์
do not หรือ don't หลังประธานพหูพจน์
และกริยาแท้ที่ตามมาไม่ต้องเติม -s, -es อีก

คำศัพท์ที่ควรรู้
many = มากมาย (ในกับคำนามนับได้พหูพจน์)
library = ห้องสมุด

4. Sunee washes her car every weekend.
   1) Sunee doesn't wash her car every weekend.
   2) Sunee don't wash her car every weekend.
   3) Sunee does not washes her car every weekend.
เฉลยข้อ1
ประโยคของโจทย์ แปลว่า
      สุนีล้างรถของเธอทุกๆวันสุดสัปดาห์
เป็นประโยคที่มีแต่กริยาแท้ คือ washes = ล้าง
และเป็น Present Simple tense
ดังนั้น จะเปลี่ยนประโยคปฏิเสธโดยการเติม
does not หรือ doesn't หลังประธานเอกพจน์
do not หรือ don't หลังประธานพหูพจน์
และกริยาแท้ที่ตามมาไม่ต้องเติม -s, -es อีก

คำศัพท์ที่ควรรู้
every = ทุกๆ
weekend = วันสุดสัปดาห์

5. He and I sing many songs together.
    1) He and I do not sing many songs together.
    2) He and I don't sing many songs together.
    3) He and I did not sing many songs together.

เฉลยข้อ1, 2
ประโยคของโจทย์ แปลว่า
      เขาและฉันร้องเพลงหลายเพลงด้วยกัน
เป็นประโยคที่มีแต่กริยาแท้ คือ sing = ร้องเพลง
และเป็น Present Simple tense
ดังนั้น จะเปลี่ยนประโยคปฏิเสธโดยการเติม
does not หรือ doesn't หลังประธานเอกพจน์
do not หรือ don't หลังประธานพหูพจน์
และกริยาแท้ที่ตามมาไม่ต้องเติม -s, -es อีก

คำศัพท์ที่ควรรู้
sing = ร้องเพลง, ขับร้อง
song = เพลง

<><><><><><><><><><><><><><><><>
<> เหนื่อยนักก็พักก่อนเพราะยังเหลืออีกภาค<>
<><><><><><><><><><><><><><><><>

3 ความคิดเห็น: