วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตอบคำถามรวาม 1

ผมไม่ได้เข้ามาดูในบล็อคนี้นานมาก เพราะไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาดูอีกแล้ว

แต่เมืี่อเข้ามาดู ปรากฏว่ายังมีคนเข้ามาดูมาให้ความคิดเห็นอยู่ ผมดีใจมากๆครับ

แล้วได้รวบรวมคำถามที่มีคนถามทิ้งไว้มาตอบให้อ่านกัน


ช่วยแก้สมการหน่อยค่ะ 3n+1/5=7/5-y/4

สมการที่มี 2 ตัวแปรจะต้องมี 2 สมการ จึงจะแก้สมการเพื่อหาค่าที่แน่นอนได้

ที่เหลือทำได้แค่จัดรูปให้เหลือตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเช่น

แก้สมการให้เหลือ n เพียงตัวเดียว

3n+1/5 = 7/5-y/4 

       3n = 7/5 - 1/5 -y/4

       3n = 6/5 -y/4

         n = (1/3)(6/5 -y/4)

         n =  2/5 -y/12

แก้สมการให้เหลือ y เพียงตัวเดียว

3n + 1/5 = 7/5-y/4 

       y/4  = 7/5 - 3n - 1/5 

       y/4  = 6/5 - 3n 

           y = 4(6/5 - 3n)

           y = 24/5 - 12n

********

2x - 2(x - 1) = 30 คิดยังไงคะ

2x - 2(x - 1) = 30

2x - 2x +2  = 30

                2 = 30  

เป็นสมากรที่เป็นเท็จ

จึงเป็นสมการที่ไม่มีคำตอบ

** ไม่ต้องตกใจครับสมการบ้างสมการ ก็ไม่มีคำตอบได้ครับ

********

(-0.089) ÷ (-4.3) 

= 0.089 ÷ 4.3     (ลบ หารด้วย ลบ เท่ากับ บวก)

= 0.089 x 10 ÷ 4.3 x 10  (ทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม)

= 0.89 ÷ 43        (ใช้การหารยาว หรือ กดเครื่องคิดเลข)

= 0.020697...

********

him อยู่หลัง and ได้ไหมครับ

ได้ครับ ถ้ามีกรรมหลายตัว เช่น

I met her and him yesterday.

หรือ รวม her and him เป็น them

I met them yesterday.

********

ครูมีดินสอ ข โหล แจกให้นักเรียน 60 คน คนละสองแท่ง ดินสอหมดพอดี จงเขียนเป็นสมการ

โจทย์ข้อนี้ ประเด็นคือการเปลียนหน่วย จากโหล ให้เป็น แท่ง

1 โหล = 12 แท่ง

ข โหล = 12ข แท่ง

จะได้สมการ

60 / 12ข = 2

      5 / ข = 2

           ข = 5/2

มีดินสอ 2 โหลกับ 6 แท่ง หรือ ดินสอ 30 แท่ง

********

ข้าวสารสองชนิดผสมรวมกันในอัตตราส่วน 5 : 6 ถ้าใช้ข้าวสารชนิดที่1จำนวน 3.5 กิโลกรัม ต้องใช้ข้าวสารชนิดที่2 จำนวนกี่กิโลกรัม

ข้าวสารชนิดที่1 : สารชนิดที่2 = 5 : 6

3.5 : สารชนิดที่2 = 5 : 6

               3.5 x 6 = สารชนิดที่2 x 5

                      21 = สารชนิดที่2 x 5

        สารชนิดที่2 = 21 / 5

********

กระดาษมีพื้นที่ 96 ตารางเซนติเมตร ความกว้าง 8 เซนติเมตร แล้วอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นเท่าใด (แสดงวิธีทำ)

พื้นที่ = กว้าง x ยาว

    96 = 8 x ยาว

ยาว = 96 / 8

ยาว = 12

อัตราส่วนความกว้างต่อความยาว

เท่ากับ 8 : 12 = 2 : 3            (หารด้วย 4)

********

ช่วยหน่อยนะคะ แบ่งจำนวนเงินให้น้อย นิดและหน่อย ใหอัตราส่วนของจำนวนที่น้อย นิด และหน่อยได้รับเป็น 3:4:5 ตามลำดับ จงหาอัตราส่วนต่อไปนี้

โจทย์ไม่ครบครับ

********

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย 2/5 ของนักเรียนทั้งหมด ถ้าจำนวนนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายอยู่ 480 คน โรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน ข้อนี้ละครับ

ให้นักเรียนทั้งหมด x คน

นักเรียนชาย 2/5 ของนักเรียนทั้งหมด หรือ 2x/5 คน

นักเรียนหญิง 3/5 ของนักเรียนทั้งหมด หรือ 3x/5 คน

จาก จำนวนนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายอยู่ 480 คน

3x/5 - 2x/5 = 480

            x/5 = 480

               x = 480 x 5

               x = 2400

********

รายได้ของพ่อต่อรายได้ของแม่เป็น 5 : 3 ถ้าพ่อมีรายได้มากกว่าแม่10,400บาท อยากทราบว่า พ่อมีรายได้เท่าใด

อัตราส่วนทั้งหมด 5 + 3 = 8 ส่วน

ให้ 1 ส่วน เท่ากับเงิน n บาท

รายได้ของพ่อ 5n บาท

รายได้ของพ่อ 3n บาท

พ่อมีรายได้มากกว่าแม่10,400 บาท

จะได้ 5n - 3n = 10400 บาท

                 2n = 10400

                   n = 10400/2

                   n = 5200

รายได้ของพ่อ 5n = 5x5200 = 26000

********

แบ่งเงิน 3600 บาทให้แก่บุตร 3 คนโดยใช้อัตราส่วน 2:3:4 เขาจะได้ส่วนแบ่งคนล่ะเท่าไหร่ (แสดงวิธีทำ)

ให้ 1 ส่วน เท่ากับเงิน n บาท

ลูกคนที่ 1 ได้เงิน 2n บาท

ลูกคนที่ 2 ได้เงิน 3n บาท

ลูกคนที่ 3 ได้เงิน 4n บาท

จะได้ 

2n + 3n + 4n = 3600

                 9n = 3600

                   n = 3600 / 9

                   n = 400

1 ส่วน เท่ากับเงิน 400 บาท

ลูกคนที่ 1 ได้เงิน 2n = 2x400 = 800 บาท

ลูกคนที่ 2 ได้เงิน 3n = 3x400 = 1200 บาท

ลูกคนที่ 3 ได้เงิน 4n = 4x400 = 1600 บาท

หรือ 

จาก อัตราส่วน 2:3:4 

แสดงว่า เงินทั้งหมดถูกแบ่งเป็น 2 + 3 + 4 = 9 ส่วน

ดังนั้น เงิน 1 ส่วน = 3600 / 9 = 400 บาท  

ลูกคนที่ 1 ได้เงิน 2 ส่วน = 2x400 = 800 บาท

ลูกคนที่ 2 ได้เงิน 3 ส่วน = 3x400 = 1200 บาท

ลูกคนที่ 3 ได้เงิน 4 ส่วน = 4x400 = 1600 บาท


ขอบคุณมากๆครับ 


วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับกฎหมาย-01

วันนี้ผมเอาคำศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายมาให้อ่านกันครับ
ศัพท์ทางกฎหมาย    (LEGAL TERMS)
การกระทำ  doings
กรม  department
กอง  division
การสืบสวน  investigation
การสอบสวน   inquiry
การดำเนินการ   proceedings
การต่อสู้  fight
การพิจารณา   trial
กฏหมายลักษณะอาญา   penal code
การป้องกันโดยชอบด้วยกฏหมาย   a lawful defence
กฏหมายแพ่ง  civil law
กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม   in any case
การหลอกหลวง   deception
การขัดขวาง   obstruction
การพยายามกระทำความผิด   attempt

ข้อคัดค้าน   plea
ข้ออ้าง   allegation
ข้อหา   claim, charge
ข้อต่อสู้  defences
ข้อสันนิษฐาน   presumption
ข้อต่อกฏหมาย   contrary to law
ขาดอายุความ   to be precluded  by prescripton
ข้อบกพร่อง   defect
ของกลาง   exhibit
ของแข็ง   hard substance
ขู่เข็ญ   to threaten

ค้น   search
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์   Offences against Property
ความผิดเกี่ยวกับเพศ   Offences relating to Sexuality
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร    Offences relating to Documents
ความผิดต่อชีวิต   Offences against Life
ความผิดต่อเจ้าพนักงาน   Offences against Offcials
ความผิดต่อร่างกาย   Offences against Body
ความผิดต่อเสรีภาพ   Offences against Liberty
ความผิดฐานกรรโชก   Offences of Extortion
ความผิดฐานชิงทรัพย์   Offences of Robbery
ความผิดฐานฉ้อโกง   Offences of Cheating Fraud
ความผิดฐานปล้นทรัพย์   Offences of Gang-Robbery
ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์   Offences of Blackmail
ความผิดฐานลักทรัพย์   Offences of Theft
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์   Offences of Snatching
ความผิดฐานยักยอก   Offences of Criminal Misappropristion
ความผิดลหุโทษ   a petty Offence
ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท   an Offence committed by negligence
ความผิดอันยอมความได้   compoundable offences
คัดค้าน   to raise objections to
คดีอาญา  criminal prosecution
ความตกใจ   fright

งดการสอบสวน   to stay the inquiry
เงื่อนไข   terms

เจ้าหนี้   creditor
จำเลย   accused, defendant
โจทก์   prosecutor, plaintiff
เจ้าหน้าที่   authority
เจตนา   intentionally, with the intent to

เซ็คขีดคร่อม  crossed cheque

ใช้กำลังประทุษร้าย   to do an act of violence

เชื่อโดยสุจริต  to believe in good faith
ชักหรือแสดงอาวุธ   to draw or show up arms

ด้วยตนเอง   in person
ด้วยสำคัญผิด   by mistake
ดำเนินการแทน   to act on one's behalf
ด้วยความระมัดระวังอันสมควร   with reasonable care

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สมการ - แก้สมการ

มีน้องคนหนึ่งไม่ได้บอกชื่อ...ส่งสมการมาให้ช่วยแก้ ลองมาดูกันนะครับ
สมการที่ให้มาคือ    3n + 1/5 = 7/5 - y/4

ถ้ามีค่า n จะได้
3n + 1/5 = 7/5 - y/4
        3n  = 7/5 - 1/5 - y/4
        3n = 6/5 - y/4
          n = (1/3)(6/5 - y/4)
          n = 2/5 - y/12

ถ้ามีค่า y จะได้
3n + 1/5 = 7/5 - y/4
       y/4  = 7/5 - 1/5 - 3n
       y/4 = 6/5 - 3n
           y = 4(6/5 - 3n)
           y = 24/5 - 12n

ขออภัยครับที่ตอบให้ช้า...

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คำศัพท์ที่มีไม้ทัณฑฆาต-03

คำศัพท์ที่มีไม้ทัณฑฆาต ภาคที่ 3 ครับ
หมวด ผ
ผดุงครรภ์  ผลลัพธ์  ผลานิสงส์  ผลิตภัณฑ์  ผสมพันธุ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  ผู้วายชนม์  เผ่าพันธุ์  แผลงฤทธิ์ 
แผลฉกรรจ์

หมวด พ
พงศ์พันธุ์  พจน์  พนาสัณฑ์  พยัคฆ์    พยัคฆินทร์
พยากรณ์  พยางค์  พรสวรรค์  พรหมจรรย์   พระขรรค์
พระคาร์ดินัล  พระชนม์ชีพ  พระแท่นศิลาอาสน์
พระนารายณ์  พระบรมวงศานุวงศ์  พระปรางค์  พระพักตร์
พระพุทธสิหิงค์  พระโพธิสัตว์  พระราชนิพนธ์
พระราชวังแวร์ซายส์   พระลักษมณ์(น้องของพระราม)
พระวิสุทธิกษัตรีย์  พระศรีอาริย์  พระสงฆ์  พระสรรเพชญ์
พระหัตถ์  พระอรหันต์  พระอานนท์  พระอินทร์
พรากผู้เยาว์  พราหมณ์  พฤกษ์  พฤกษศาสตร์
พฤฒาจารย์  พฤติการณ์  พลขันธ์  พลศาสตร์
พลังงานจลน์  พลังงานนิวเคลียร์  พลังงานศักย์
พลาสเตอร์ยา  พหูพจน์  พ่อพันธุ์  พอลิเมอร์  พักตร์
พันธุ์ไม้  พัสดุภัณฑ์  พากย์เสียง  พาณิชย์
พาณิชยศาสตร์   พาณิชยศิลป์  พายุเฮอร์ริเคน
พาสเจอร์ไรส์  พิเคราะห์   พิงค์(pink)  พิจารณ์
พิณพาทย์  พิทักษ์รักษา  พิธีฮัจญ์  พิพัฒน์
พิพากษ์  พิพิธภัณฑ์  พิมพ์  พิมพาภรณ์  พิรุฬห์
พิเรนทร์  พิสุทธิ์  พิสูจน์  พุทธเจดีย์   พุทธพจน์
พุทธองค์  พุ่มข้าวบิณฑ์  เพชรบูรณ์  เพลงมาร์ช
ไพบูลย์  ไพรสัณฑ์  ไพโรจน์ 

หมวด ฟ
ฟลูออไรด์   ฟอร์ด  ฟาร์ม   ฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit)
ฟาโรห์   ฟิล์ม   ฟิล์มเนกาตีฟ  ฟิลิปปินส์   ฟิวส์
ฟิสิกส์  เฟอร์นิเจอร์  เฟิร์น  แฟรงค์(Frank)
แฟลกซ์  ไฟกัลป์  ไฟบรรลัยกัลป์  ไฟฟ้าสถิตย์

หมวด ภ
ภควันต์  ภวังค์  ภัณฑ์  ภัณฑารักษ์  ภาคทัณฑ์
ภาคนิพนธ์  ภาพพจน์  ภาพยนตร์  ภาพลักษณ์
ภิรมย์  ภุชงค์  ภุมรัตน์  ภูบดินทร์   ภูเบนทร์
ภูมินทร์  ภูมิศาสตร์   เภสัชศาสตร์   โภคทรัพย์
โภคภัณฑ์

หมวด ม
มณีรัตน์    มนต์, มนตร์   มนุษย์   มนุษยสัมพันธ์
มโนชญ์  มโนรมย์  มโนราห์,มโนห์รา   มฤคย์
มหันต์   มหัศจรรย์   มหากาพย์  มหากาฬ  มหาวงศ์
มหาหิงคุ์  มไหศวรรย์  มอเตอร์  มอเตอร์ไซค์
มอเตอร์เวย์  มอร์ฟีน  มะม่วงหิมพานต์  มัคคุเทศก์
มังกรกัณฐ์  มัณฑนศิลป์  มัธยัสถ์  มัสตาร์ด  มาตุรงค์
มาโนชญ์  มาร์กาเร็ต  มิเตอร์  มิลลิบาร์  มีใจจำนงค์
มีดคัตเตอร์  เมกะเฮิรตซ์  เมล์  เมล็ดพันธุ์
เมืองกาญจน์  เมืองบอมเบย์  แม่น้ำไนล์  แม่พันธุ์
แม่พิมพ์  โมเมนต์  ไมโครฟิล์ม  ไมล์ (หน่วยวัดระยะทาง)

หมวด ย
ยติภังค์   ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก  ยักษ์  ยัติภังค์
ยานยนต์  ยีสต์  เยาว์  เยาวมาลย์  เยาวลักษณ์
โยเกิร์ต 

หมวด ร
รณรงค์  รถเมล์  รถยนต์  รมณีย์   ร่มโพธิ์ร่มไทร
รสสุคนธ์   รหัสมอร์ส (Morse)  รอนสิทธิ์
ระบบนิเวศน์  รักษ์  รังเกียจเดียดฉันท์  รังสรรค์
รังสฤษฏ์  รังสิมันตุ์  รัฐประศาสน์  รัฐศาสตร์
รัตนโกสินทร์  รัตนวราภรณ์  รัตนสิงหาสน์  รัตนาภรณ์
รากศัพท์  ราชทัณฑ์  ราชบัลลังก์  ราชพฤกษ์
ราชวงศ์  ราชวงศ์  ราชศัพท์  ราชสีห์  ราชันย์
ราชาฤกษ์  ราชาศัพท์  ราชินูปถัมภ์  ราชูปถัมภ์
ราเชนทร์  ราตรีสวัสดิ์  ร้านสหกรณ์  ราพณ์(ชื่อยักษ์)
รามเกียรติ์  ราศีกุมภ์  ราศีสิงห์  ราษฎร์  ริบทรัพย์
รีสอร์ท  รื่นรมย์  รุกข์(ต้นไม้)  รุ่งโรจน์  รูดทรัพย์
รู้เท่าไม่ถึงการณ์  รูปการณ์ รูปลักษณ์  เรดาร์
เริงรมย์  เรียกร้องสิทธิ์  เรียนซัมเมอร์  เรือยนต์
แรงลัพธ์   โรคเกาท์  โรคไทฟอยด์ โรคเอดส์
โรงภาพยนตร์  โรงเรียนราษฎร์  โรเบิร์ต
โรมานซ์(romance) 

หมวด ฤ    ฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คำศัพท์ที่มีไม้ทัณฑฆาต-02

คำศัพท์ที่มีไม้ทัณฑฆาต ภาคที่ 2 ครับ.....
หมวด ต
ต้นกัลปพฤกษ์   ต้นปาล์ม   ต้นโพธิ์   ต้นราชพฤกษ์
ตรรกศาสตร์   ตรวจการณ์   ต่อมไทรอยด์   ตอร์ปิโด
ตั้งครรภ์  ตาทิพย์  ไตรรงค์  ไตรลักษณ์  ไตรสรณคมณ์

หมวด ถ
ถนนงามวงศ์วาน   ถนนจรัญสนิทวงศ์  ถนนเทเวศน์
ถนนนวมินทร์  ถนนสุริวงศ์  ถวัลย์  ถักโครเชต์
เถาวัลย์  แถลงการณ์  ทรงธรรม์  ทรลักษณ์
ทรัพย์  ทรัพย์สมบัติ  ทรานซิสเตอร์  ทรานสปอร์ต
ทศกัณฐ์  ทหารเกณฑ์  ทอร์นาโด  ทันต์ (ฟัน)
ทับศัพท์  ทับสิทธิ์  ทัศนศาสตร์  ทัศนศิลป์
ทัศนีย์  ทัศนูปกรณ์   ทาวเวอร์  ทิพย์  ทิวทัศน์
ทิศอาคเนย์  ทิศาปาโมกข์  ที่ทำการไปรษณีย์
ทุกข์  ทุนทรัพย์  เทพพยากรณ์  เทพารักษ์
เทศน์(การแสดงธรรม)  เท่ห์  เทอร์มอมิเตอร์  เท้าแชร์
แท็งก์น้ำ   แท่งการ์ไฟต์  แท่งแกรไฟต์  แท่นพิมพ์
แทรกเตอร์  โทรทรรศน์  โทรทัศน์  โทรทัศน์
โทรศัพท์  โทษทัณฑ์

หมวด ธ
ธงไตรรงค์   ธนาคารพาณิชย์   ธนูศิลป์  ธไนศวรรย์
ธรณินทร์   ธรรมาสน์  ธาตุเจดีย์  ธำมรงค์  ธุดงค์

หมวด น
นงเยาว์   นงลักษณ์  นพเคราะห์  นพรัตน์
นภสินธุ์  นรกานต์  นราธิเบนทร์  นราธิเบศร์
นรินทร์  นฤปเวศม์  นวรัตน์  นวลจันทร์
นอกคัมภีร์  นักขัตฤกษ์  นักประพันธ์  นักปราชญ์
นักพากย์  นัตถุ์(จมูก)  นัยน์ (ดวงตา)  นัยน์ตา
นาฏดุริยางค์  นาฏดุริยางคศาสตร์  นาฏศิลป์
นามสงเคราะห์  นารายณ์  น้ำจัณฑ์  น้ำมนต์
น้ำมันทาร์  น้ำมันปาล์ม  นิกรอยด์  นิตย์ (เป็นประจำ)
นิติกรณ์  นิติศาสตร์  นิเทศศาสตร์  นิพนธ์
นิมนต์  นิรันดร์  นิวเคลียร์  นิวซีแลนด์  นิวยอร์ก
นิวรณ์  นิวัตน์  นิเวศน์

หมวด บ
บดินทร์   บทกวีนิพนธ์  บทกวีนิพนธ์  บทบงสุ์
บทประพันธ์  บทพากย์  บทมาลย์  บรมวงศานุวงศ์
บรรจถรณ์  บรรณารักษ์  บรรดาศักดิ์  บรรดาศักดิ์
บรรยงก์  บรอนซ์  บริบูรณ์  บริพนธ์  บริพันธ์
บริภัณฑ์  บริรักษ์  บริสุทธิ์  บอแรกซ์  บังสูรย์
บัชญีออมทรัพย์  บัญจรงค์  บัญญัติไตรยางศ์
บัณฑิตย์  บัณเฑาะก์(กะเทย)
บัณเฑาะว์(กลองเล็กๆที่มีบัลลังก์)  บาทบงสุ์
บาปเคราะห์   บาร์เบียร์  บาร์เรล (barrels หน่วยวัยน้ำมัน)
บาร์เลย์   บารอมิเตอร์   บาลาสต์ (ballast อุปกรณ์ไฟฟ้า)
บาศก์  บิตุรงค์  บีกเกอร์ (แก้วที่ใช้ในการทดลอง)
บุญหนักศักดิ์ใหญ่  บุพพาจารย์  เบญขันธ์
เบญจรงค์  เบญจางค์  เบอร์  เบอร์นาร์ด  เบียร์
แบงก์  แบบฟอร์ม  โบสถ์

หมวด ป
ปกรณ์   ปฏิกรณ์   ปฏิปักษ์   ปฏิพัทธ์  ปฏิพากย์
ปฏิยุทธ์  ปฏิสังขรณ์  ปฏิสัมพันธ์  ปฐมฤกษ์ 
ปรปักษ์  ปรมัตถ์  ปรมาจารย์  ปรมินทร์  ปรเมนทร์
ประจวบคีรีขันธ์  ประจักษ์  ประชาทัณฑ์
ประชาพิจารณ์  ประชาราษฎร์  ประชาสัมพันธ์
ประดิษฐ์   ประเทศเดนมาร์ก   ประเทศนอร์เวย์
ประเทศเนเธอร์แลนด์  ประเทศเมียนมาร์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   ประเทศสิงค์โปร์
ประเทศไอซ์แลนด์  ประพันธ์   ประยงค์
ประยุกต์   ประโยชน์   ประลองยุทธ์  ประวัติการณ์
ประวัติศาสตร์  ประวิสรรชนีย์  ประเวศน์  ประศาสน์
ประสงค์  ประสบการณ์  ประสิทธิ์  ประสิทธิ์ประสาท
ปรับทุกข์  ปรากฏการณ์  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ปรางค์  ปราชญ์  ปราโมทย์  ปริทรรศน์  ปริทัศน์
ปฤษฎ์  ปฤษฎางค์  ปลดทุกข์  ปล้นทรัพย์
ปลาสเตอร์  ปลาหมึกยักษ์  ปศุสัตว์  ปอนด์
ปัญจขันธ์  ปัญจวัคคีย์  ปาฏิหาริย์  ปาติโมกข์
ป่านศรนารายณ์  ปาร์เกต์  ปาร์ตี้(party)  ปีเตอร์
ปี่พาทย์  ปุ๋ยอินทรีย์  ปูนปลาสเตอร์  เปรมปรีดิ์
เปอร์เซ็นต์  เป้าประสงค์  แปรพักตร์  โป๊กเกอร์
โปรเตสแตนต์  โปสเตอร์   ไปรษณีย์