วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ธรรมะคำกลอน ช่วงทานเจ

ช่วงนี้เป็น ช่วงที่ใครหลายๆคน กำลังถือศีลกินเจ กันอยู่ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทานเจด้วยครับ
และขออนุโมทนา บุญุกุศล ในการละเว้นชีวิตสัตว์ กับทุกคนด้วยครับ
และในโอกาสนี้ผมก็ นำธรรมะคำกลอนดีๆ มาฝาก เป็นข้อคิดเตือนใจด้วยครับ
จากหนังสือบรมธรรม 35 ชุดคู่มือเพื่อการสร้างสรรค์ชีวิต

คติธรรมแห่งฟ้าอภัยบาป (1)
สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ หน้า 45

 ** สิบก้าวของคนดี **
ก้าวที่หนึ่ง แขนขาต้องแกว่งไกว
ก้าวที่สอง ฝึกรักษาใจเป็นแก่นสาร
ก้าวที่สาม ต้องทำใจให้เบิกบาน
ก้าวที่สี่ ปล่อยวางบางเรื่องราว
ก้าวที่ห้า หากจิตตกต้องรู้แก้
ก้าวที่หก อย่าเชือนแชการกุศล
ก้าวที่เจ็ด รู้พุทโธส่องใจตน
ก้าวที่แปด ให้อดทนอย่าวู่วาม
ก้าวที่เก้า สอนคนอื่นให้รู้คิด
ก้าวที่สิบ อย่าหลงผิดทางมิจฉา
ได้เช่นนี้จึงเรียกศิษย์มีครูบา
อนัตตาทุกข์ขังอนิจจัง

******