วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การดูดีกรีของพหุนาม

อยากทราบว่าดีกรีของเอกนามและพหูนามดูจากตรงไหนค่ะ   ด.ญ.จิราภรณ์ เอมิลี จูเลียส

ในกรณีที่เป็น เอกนาม
  3x เป็นเอกนามดีกรี 1 มีสัมประสิทธิ์ เป็น 3
  x2 เป็นเอกนามดีกรี 2 มีสัมประสิทธิ์ เป็น 1
  -x3 เป็นเอกนามดีกรี 3 มีสัมประสิทธิ์ เป็น -1
  4xy2 เป็นเอกนามดีกรี  1+2 = 3  และ มีสัมประสิทธิ์ เป็น 4
  5mn เป็นเอกนามดีกรี 1+1 = 2 และ มีสัมประสิทธิ์ เป็น 5
  -3a2b3 เป็นเอกนามดีกรี 2+3 = 5และ มีสัมประสิทธิ์ เป็น -3
 -2x2yz4 เป็นเอกนามดีกรี 2+1+4 = 7และ มีสัมประสิทธิ์ เป็น -2

ข้อควรจำ   5 เป็นเอกนามดีกรี 0  เพราะว่าสมารถเราเขียน 5 = 5x0 ได้

ในกรณีที่เป็น พหุนาม
  3x2 -2x เป็นพหุนามดีกรี 2  มีสัมประสิทธิ์ เป็น 3
  4x+x3y เป็นพหุนามดีกรี 3+1 = 4 มีสัมประสิทธิ์ เป็น 1
  x2 +x4 - x3 เป็นพหุนามดีกรี 4 มีสัมประสิทธิ์ เป็น 1
  3x4 -2y5 เป็นพหุนามดีกรี 4 ตามกำลังของตัวแปร x และ มีสัมประสิทธิ์ เป็น 3
     หรือ  เป็นพหุนามดีกรี 5 ตามกำลังของตัวแปร y และ มีสัมประสิทธิ์เป็น -2
  4xy5 -x3y เป็นพหุนามดีกรี 1+5 = 6 มีสัมประสิทธิ์ เป็น 4

คำศัพท์เกี่ยวการสมัครงาน

นี้เป็นคำศัพท์ที่ผมรวบรวมมาจากใบปลิวลงประกาศรับสมัครงาน ที่ผมเก็บไว้นานมากจนผมลืมไปแล้ว แต่บังเอิญไปเจอตอนที่จัดห้อง มีทั้งคำศัพท์ วลีและประโยค ที่คิดว่าน่าสนใจ เลยเอามาแบ่งให้อ่านกันครับ
2 years working experience มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
able to work in upcountry sometimes สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
accountant นักบัญชี
accounting การบัญชี
actuarial นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
administrative support staff พนังงานธุรการ
analysis การวิเคราะห์
at Booth no.12 Zone B ที่ซุ่ม เลขที่ 12 โซน B
at least 4 years in training field มีประสบการณ์ 4 ปีในการฝึกอบรม
Bachelor's Degree in any fields ปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
Bachelor's Degree or higher in Computer Science ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาคอมพิวเตอร์

background ภูมหลัง
baking industry ธุรกิจทางการเงิน
banking industry สถาบันการเงิน
basic PC พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
basic understanding of bussiness มีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ
business administration การบริหารธุรกิจ
candidate ผู้สมัคร
career growth opportunities โอกาสดีในการเจริญก้าวหน้าในการทำงาน
claims assessor เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน
compliance officer ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแล
corporate สถาบัน, องค์กร
customer service officer เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า, เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
customer service บริการลูกค้า

direct sales marketing manager ผู้จัดการขายตรงทางโทรศัพท์
direct sales การขายตรง
due to เนื่องด้วย, เนื่องจาก
during 09.30 - 16.00 hours ระหว่างเวลา 09.30 - 16.00
energetic and committed to work ความกระตือรือร้นในการทำงาน
experience in life insurance industry is an advantage
   มีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันชีวิตมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
female or male age between 24-30 years old ชายหรือหญิงอายุ 24-30 ปี
finance การเงิน
financial institution สถาบันการเงิน
financial service consultant เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงิน
financial services company บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน
good at team working ทำงานเป็นทีมได้ดี
good command of written and spoken English เขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
good computer literacy สามรถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
good interpersonal skills ทักษะในการนำเสนอ
good understanding of business มีความเข้าใจดีในด้านธุรกิจ
HR professionals บุคลากรด้านการบริหารบุคคล, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายบุคคล
in the region ในภูมิภาค
insurance life system ระบบการประกันชีวิต

internal auditor ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน
IT related position ตำแหน่งงานด้าน IT
Knowledge of .... สามารถใช้....ได้
legal specialist ผู้เชียวชาญด้านกฎหมาย
life insurance การประกันชีวิต
life operation in 10 Asian countries including Thailand มีสาขาใน 10 ประเทศในอาเซียน รวมถึงประเทศไทย
mandatory บังคับ, จำเป็นที่
marketing communication specialist ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด
marketing intelligence specialist ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
master's degree ปริญญาโท
medical technology เทคนิคการแพทย์
nursing พยาบาลศาสตร์

other positions ตำแหน่งงานอื่นๆ
pleasant personality บุคลิกภาพดี
Proficiency in ....  มีความชำนาญในด้าน....
public company Limited บริษัทจำกัดมหาชน
public relations specialist ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์
QC (quality control) เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
qualification คุณสมบัติที่ต้องการ
Qualifications for all position คุณสมบัติทั่วไปของทุกตำแน่ง
rapid expansion การขยายตัวอย่างรวดเร็ว
related fields สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
relation skills ทักษะที่เกี่ยวข้อง
remuneration ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง
sales development executive เจ้านายที่พนักงานขาย

service mined มีห้วใจในการให้บริการ
strong understanding of business มีความรู้ความเข้าใจในทางธุรกิจเป็นอย่างดี
subsidiary บริษัทในเครือ
success ความสำเร็จ
tel. no. 0 2222 3000 ext 0122  เบอร์โทรศัพท์0 2222 3000 0 2222 3000 ต่อ 1022
telemarketing การขายทางโทรศัพท์
telesales representative พนักงานขายทางโทรศัพท์
telesales team leader หัวหน้าทีมขายทางโทรศัพท์
Thai nationality สัญชาติไทย
the following positions ตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
the largest financial services company บริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่ใหญที่สุด
training executive วิทยากรฝึกอบรม
training manager ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
typing skills ทักษะการพิมพ์งาน
underwriter เจ้าหน้าที่รับประกันชีวิต
vocational or Bachelor's Degree จบระดับ ปวช. และปริญญาตรีทุกสาขา

All resumes will be treated strictly confidential.
  จดหมายประวัติการทำงานและเอกการต่างๆที่ถูกเก็บเป็นความลับ
For more information, please contact our Human Resources Department.
   หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Interested person are invited to apply in person
  บุคคลที่เป็นที่สนใจ(จากทางบริษัท)จะถูกเรียกไปสมัครงาน ด้วยตัวเองอีกครั้ง
Please bring along your update resume, photograph and transcripts.
  โปรดนำจดหมายประวัติการทำงาน รูปถ่าย และใบแสดงผลการเรียนที่เป็นฉบับล่าสุดมาด้วย

ขอบคุณที่ติดตามครับ