วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

วลีในภาษาอังกฤษ01

ผมหายไปนานครับ...เพราะงานยุ่งมาก  แต่พอมีเวลาเลยเอาวลีในภาษาอังกฤษมาฝาก

a basic barrier  อุปสรรคพื้นฐาน
a dressmaking business  ธุรกิจการตัดเสื้อผ้า
a good listener  ผู้ฟังที่ดี
a good solution  เป็นทางแก้ที่ดี
a harmful insect  แมลงที่เป็นอันตราย
a long-term effect  ผลกระทบใบระยะยาว
a low-cost way   วิธีที่ต้นทุนต่ำ

a low-income area  พื้นที่ที่คนมีรายได้ต่ำ
a middle-income country  ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
a natural disaster  ภัยทางธรรมชาติ
a powder-like substance  สารที่มีลักษณะคล้ายแป้ง
a roof-top garden project  โครงการสวนบนหลังคา
a rural primary school  โรงเรียนประถมในเขตชนบท
a sharp knife  มีดที่คม

an anti-corruption activist   นักเคลื่อนไหวที่ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
an important time for brain development   ช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนาสมอง
an unusual device   อุปกรน์ที่ผิดปกติ
anti-seismic construction   สิ่งปลูกสร้างที่ต้านทานแผ่นดินไหว

eat well, sleep well, and age well กินดี นอนดี อายุยืน
educating young people การให้การศึกษากับเด็กๆ
fat consumption การบริโภคไขมัม
fat-free products ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากไขมัน
fresh fruits and vegetables ผลไม้สดและผักสด
getting older การที่มีอายุมากขึ้น
healthy food อาหารเพื่อสุขภาพ
school lunch อาหารเที่ยงที่โรงเรียน
school meal อาหารโรงเรียน
sleep problems ปัญหาในการนอน

test tube baby เด็กหลอดแก้ว
the local market ตลาดในท้องถิ่น
the mind-set of the people ชุดความคิด(ความเชื่อ)ในผู้คน
the poorest areas of the country พื้นที่ที่อยากจนที่สุดในประเทศ
the rooftop garden สวนบนหลังคา
unhealthy additives สารปรุงแต่งที่ไม่ดีกับสุขภาพ

ส่วนนี้เป็น กริยาวลีที่น่าจำไปใช้ครับ
to control time ควบคุมเวลา
to eat healthy กินอย่างมีสุขภาพที่ดี
to find it more difficult to read a simple sentence  พบว่ามันอยากขึ้นมากที่จะอ่านประโยคง่ายๆได้
to give students real-life experience  ทำให้เด็กมีประสบการณ์ในชีวิตจริง
to have good basic skills in the kitchen  มีทักษะพื้นฐานที่ดีในการทำครัว
to make sure they do not happen again ทำให้แน่ใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเอง
to provide enough detail เตรียมข้อมูลที่เพียงพอ
to reach this destination เพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย
to rebuild the green environment เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียวใหม่อีกครั้ง