วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คำคน-คำคม


วันนี้เอาคำคมดีๆ มาให้อ่านกันครับ

Plan the work, and work the plan. Do it, do it right, do it right now.
วางแผนการทำงานและทำตามแผนที่วางไว้ ทำมัน ทำให้ถูกต้อง ทำมันตอนนี้เลย

It’s impossible to fail, as long as you never quit
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลวตราบใดที่คุณยังไม่ล้มเลิก

As long as there is life, there is hope.
ตราบใดที่ยังมีชีวิตก็ยังมีความหวัง

Try and try until you succeed.
 ลองและพยายามจนกว่าคุณจะประสบความสำเร็จ

If he can do it, so can I
ถ้าเขาสามารถทำได้เราก็ทำได้เช่นกัน
Be a Leader…not a Follower
จงเป็นผู้นำ…ไม่ใช่ผู้ตาม

“Why put off for tomorrow what you can get done today? Live each day to its fullest. “There is no tomorrow!”
ทำไมต้องเลื่อนออกไปเป็นวันพรุ่งนี้ ถ้าคุณสามารถทำให้เสร็จในวันนี้ได้ ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้เต็มที่ ไม่มีวันพรุ่งนี้

Do the best. Be the Best. Being Second is not motivating
ทำให้ดีที่สุด เป็นคนดีที่สุด การเป็นที่สองนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นแรงจูงใจที่ดี

Everyone has his burden. What counts is how you carry it.
ทุกคนมีภาระของตัวเอง อยู่ที่จำนวนที่คุณสามารถรับภาระได้แค่ไหน

It is better to conquer yourself than to win a thousand battles. Then the victory is yours. It cannot be taken from you, not by angels or by demons, heaven or hell.
การเอาชนะตัวเองดีกว่าการชนะการต่อสู้นับพัน เพราะจะเป็นชัยชนะของตัวคุณเอง มันจะไม่สามารถไปจากคุณได้ ไม่ว่าเทวดาหรือปีศาจ สวรรค์หรือนรก

You may fall so many times, but always stand up!
คุณอาจจะล้มลงอยู่หลายครั้ง แต่ก็สามารถจะยืนขึ้นได้ทุกครั้ง

Do your own thinking independently. Be the chess player, not the chess piece.
ทำตามความคิดของคุณอย่างอิสระ ให้คุณเป็นผู้เล่นหมากรุก ไม่ใช่เป็นตัวหมากรุก

Do your absolute best, and have a good time!
ทำอะไรให้ดีที่สุด และคุณจะพบกับเวลาที่ดีที่สุด

Learn from yesterday; live for today; hope for tomorrow.
เรียนรู้จากเมื่อวาน มีชีวิตเพื่อวันนี้ ตั้งความหวังสำหรับวันพรุ่งนี้

All things are possible to him who believes!
ทุกสิ่งสามารถเป็นไปได้ สำหรับสิ่งที่คนเชื่อมั่น

When you love what you do, you’ll never ‘work’ another day in your life.
 เมื่อไหร่คุณรักในสิ่งที่คุณทำ คุณจะไม่ต้องทำงานเลยในวันอื่นๆในชีวิต

Do the best you can do in whatever you’re trying to do and never give up. Success is not by Chance it’s by Choice.
ให้คุณทำให้ดีที่สุดในสิ่งใดก็ตามที่คุณกำลังทำและอย่ายอมแพ้ ความสำเร็จนั้นไม่ได้ถูกเลือกหรือจากความบังเอิญวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจและการบัญชี

วันนี้ผมเอาคำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจและการบัญชี ฝากให้ดูกันเล่นๆ เพลินครับ
a cash payments journal  สมุดรายวัน จ่ายเงินสด
absorption การรวมธุรกิจเล็กเข้าด้วยกันกับธุรกิจใหญ่
accounts payable ledger สมุดบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้
acquisition การขยายกิจการแบบเข้าไปซื้อ
advertisement  การโฆษณา
agent นายหน้า หรือ ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายในการซื้อหรือขายหรือในการทำสัญญา
annual report  รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินขององค์กรธุรกิจประจำปี
assignment  การมอบหมาย
auditor เจ้าหน้าที่ผู้สอบบัญชี
average collection period ระยะเวลาในการเก็บหนี้โดยเฉลี่ย
basic earning power ratio อัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์
benefit ผลตอบแทนของโครงการ , ประโยชน์ที่ได้รับ
black market ตลาดมืด
blacklist บัญชีดำรายชื่อบุคคลหรือองค์การซึ่งถูกถือว่ามีเครดิตไม่ดีเสี่ยงต่อการติดต่อทำธุรกิจด้วย
bond พันธบัตร
brainstorming การระดมสมองเพื่อร่วมคิดแก้ปัญหา
budget งบประมาณ
business cycle วัฏจักรหรือวงจรทางธุรกิจ
business plan แผนธุรกิจ
caller ผู้โทรมาติดต่อ
capital budgeting การวางแผนการลงทุนที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนในอนาคต
capital budgets งบประมาณลงทุน
capitalist นายทุน
carbon paper กระดาษอัดสำเนา
cash budgets งบประมาณเงินสด
clerk  เสมียน, เจ้าพนักงาน
client  ลูกค้า
clipping  สิ่งที่ตัดออกมา (จากนิตยสาร ฯลฯ)
colleague เพื่อนร่วมงาน
commerce พาณิชยกรรม
committee คณะกรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งมา เพื่อพิจารณาและรายงานต่างๆ
confidential document  เอกสารลับ
consumption การบริโภค การใช้สินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของคน
copying machine  เครื่องถ่ายเอกสาร
correcting fluid น้ำยาลบคำผิด
cost of goods sale ต้นทุนขาย
co-worker  เพื่อนร่วมงาน
current assets สินทรัพย์หมุนเวียน
current liabilities หนี้สินหมุนเวียน
current ratio อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
cutter bar ที่ตัดกระดาษ
design & packaging  สินค้าที่เน้นการออกแบบและบรรจุภัณฑ์
direct line  สายตรง (โทรศัพท์)
discharge ปลดคนงานออก
dividend เงินปันผล
economic policy นโยบายทางเศรษฐกิจ
enfranchise ให้สิทธิในการออกเสียง
engagement  การนัดหมาย/หมั้น
envelop ซอง
executive เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมดูแล
expenses ค่าใช้จ่าย
extend  ต่อ (โทรศัพท์)
factory manager ผู้จัดการโรงงาน
factory supplies วัสดุโรงงงาน
fair trade  สินค้าที่ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
file แฟ้มเอกสาร
filing cabinet ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร
filing shelves หิ้งเอกสาร
financial statement งบการเงิน
finished goods สินค้าสำเร็จรูป
fixed assets  สินทรัพย์ถาวร
freight cost ค่าใช้จ่ายขนส่งเรือ /เครื่องบิน
goods in process สินค้าที่อยู่ช่วงการผลิต
graduation สำเร็จการศึกษา/รับปริญญา
green product  สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
human skill ความสามารถที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
income tax ภาษีรายได้ หรือภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด)
incoming call โทรศัพท์เข้า
inflation ภาวะเงินเฟ้อ
informal ไม่เป็นทางการ
internal audit การตรวจสอบบัญชีภายในบริษัท
internal rate of return วิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
inventory management การจัดการสินค้าคงเหลือ
inventory turnover อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์คงเหลือ
investment project analysis การวิเคราะห์โครงการลงทุน
investment การลงทุน
invoice ใบส่งของ
job description (JD) การอธิบายตำแหน่งอย่างละเอียด
joint venture การลงทุนร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่ายขึ้นไป
layoff การเลิกจ้างงาน ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดปริมาณการผลิต
leader ผู้นำ
liabilities หนี้สิน
license ใบอนุญาต
liquidity สภาพคล่อง สภาพที่พร้อมจะเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด
managing director กรรมการผู้จัดการ
mass production การผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานเดียวกันเป็นจำนวนมาก
meeting  การประชุม
memo sheet  กระดาษบันทึกช่วยจำ
merger  รวมเป็นบริษัทเป็นบริษัทเดียวกัน
message ข่าวสาร
negotiation การเจรจาต่อรอง
net cash flow กระแสเงินสดสุทธิ
net present value มูลค่าปัจจุบัน
net profit กำไรสุทธิ
non - current liabilities หนี้สินระยะยาว
occupation อาชีพ
offer เสนอ
office manager ผู้จัดการสำนักงาน
operating budgets งบประมาณดำเนินงาน
overtime การทำงานล่วงเวลา
partnership การเป็นหุ้นส่วนกันทางกฎหมายของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
patent กรรมสิทธิ์ การคุ้มครองสิทธิผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้น
preparation การเตรียมพร้อม
priority สิทธิพิเศษ/ก่อน
procedure การจัดกระบวนการทำงาน จากกิจกรรมหนึ่งไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่ง
production manager ผู้จัดการฝ่ายผลิต
propose เสนอ
purchasing department  แผนกจัดซื้อ
raw materials วัตถุดิบ
receptionist  พนักงานต้อนรับ
recommend แนะนำ/รับรอง
reel of adhesive tape ม้วนเทปกาวชนิดใส
registered mail จดหมายลงทะเบียน
reinforcement สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน
remittance การส่งเงิน/โอนเงิน
report  รายงาน
resolution ข้อตกลงหลังจากการประชุมกันอย่างเป็นทางการในองค์การ
return on equity อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ
revenue or sales รายได้หรือยอดขาย
revenues รายได้

อยากดูให้จุใจกว่านี้ ดูเพิ่มเติมได้อีกครับที่ www.kruteeworld.com คลิกเลย(ดูฟรี)

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สมการของณรงค์เดช

ณรงค์เดช ดวงอาจ ได้ตั้งสมการขึ้นมาถามผมข้อหนึ่งครับ โดยมีโจทย์ว่า
 x (2-8) = 5+7*2
    x(-6) = 5 + 14
    x(-6) = 19
          x = 19/(-6)
          x = -19/6

ข้อสังเกต 
1. ในโจทย์ข้อนี้คือ การเขียนตัวเลขทางด้านซ้ายของสมการ จะเขียนอยู่ในวงเล็บหลังตัวแปร x ซึ่งโดยปกติ เขาไม่ค่อยนิยมจะเขียนกัน แต่เขียนก็พอได้ และที่สำคัญ คือ (2-8) = (-6) ต้องอยู่ในวงเล็บไว้ก่อน เพราะมันแสดงถึงการคููณ กับตัวแปร x ถ้าไม่เขียนวงเล็บจะผิดทันที่ เพราะจากกลายเป็นการลบไป
2. ส่วนด้านขวาของสมการก็ให้ระวังเกี่ยวกับลำดับของการคำนวณให้ดี คือ ต้องทำการคูณก่อนการบวก-ลบ

ขอบคุณสำหรับ คำถามดีๆ ครับ

วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คาถาบูชาเมีย


เรื่องเก่าๆที่ ผมเก็บรวบรวมมาจะ E-mail สมัยเก่า ไปเจอมาเลยเอามาฝากกัน
ขำ..ขำ.. นะครับ ...อย่างเครียด

     คาถาบูชาเมีย เวอร์ชั่นใหม่
ม. เมียนั้นหายาก ต้องลำบากออกรถใหม่
รับส่งแม้ใกล้ไกล ใช้หยาดเหงื่อเปลืองน้ำมัน
ซักผ้าไม่ใช่ใคร หุงต้มไซร้ผัวทั้งนั้น
พันธุ์ผัวคงหมดกัน เพราะเมียนั้นเป็นจอมมาร
กลับดึกเพราะตีกอล์ฟ โถเธอชอบแอบหน้าบ้าน
สากนี้ตีกระบาล โอ้ยอดขวัญ แม่นจริงๆ
ม.เมีย หรือ ม.แม่ ร้ายจริงแท้ แม่ยอดหญิง
กลัวแล้วกลัวจริงๆ เห็นตาหญิงพี่แทบตาย
แก่ง่ายแถมตายยาก แม่ยอกร้ากคือมารร้าย
ผัวคือกระสอบทราย ผัวทั้งหลายจำจงดี

รักเมียต้องอดทน ต้องเป็นคนเคารพเมีย
รักเมียต้องส่งเสีย อย่าให้เมียต้องสงสัย
รักเมียต้องรักเดียว อย่าได้เที่ยวไปรักใคร
รักเมียต้องทำใจถึงอย่างไรเธอก้อเมีย
รักเมียอย่าขี้เหล้า ถ้าเมียเรา เราจะเสีย
รักเมียอย่าอ่อนเพลีย คนรักเมียต้องแข็งแรง
รักเมียอย่าเที่ยวดึก จะเกิดศึกผิดสำแดง
รักเมียอย่ารุนแรง ค่อยๆแซงอย่าขับไว
รักเมียต้องยอมเมีย เพราะว่าเมียไม่ยอมใคร
รักเมียต้องเข้าใจ ไม่มีใครใหญ่กว่าเมีย
รักเมียอย่าเถียงเมีย คำพูดเมียใหญ่กว่าใคร

ขอให้ทุกคนมีชีวิตคู่ที่มีความสุขกันถ้วนหน้าครับ...สาธุ...

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556

บทเพลงประจำอาเซียน


ผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่เกี่ยวอาเซียน และเห็นเนื้อเพลงเกี่ยวกับอาเซียน เลยนำมาฝากให้อ่านกันครับ
ข้อมูลทั่วไป
เนื้อเพลง เป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความเป็นอาเซียนมีชื่อว่า The ASEAN Way เป็นเพลงที่แต่งโดยคนไทย คือ นายกิตติคุณ สุดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง) นายสำเภา  ไตรอุดม (ทำนอง) และนางพยอม วลัยพัชรา (เนื้อร้อง) โดยมีเนื้อหาดังนี้

ภาษาอังกฤษ
Raise our flag high, sky high.
Embrace the pride in our heart.
ASEAN we are bonded as one.
Look'in out to the world.
For peace our goal from the very start
And prosperity to last.
We dare to dream,
We care to share.
Together for ASEAN.
We dare to dream,
We care to share
For it's the way of ASEAN.

คำแปล
ชูธงเราให้สูงสุดฟ้า
โอบเอาความภาคภูมิไว้ในใจเรา
อาเซียนเราผูกพันเป็นหนึ่ง
มองมุ่งไปยังโลกกว้าง
สันติภาพ คือเป้าหมายแรกเริ่ม
ความเจริญ คือปลายทางสุดท้าย
เรากล้าฝัน
และใส่ใจต่อการแบ่งปัน
ร่วมกันเพื่ออาเซียน
เรากล้าฝัน
และใส่ใจต่อการแบ่งปัน
นี่คือวิถีอาเซียน

เนื้อร้องภาษาไทยอย่างเป็นทางการ
พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด
ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ
วันที่เรามาพบกัน
อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่ใจเราปรารถนา
เราพร้อมเดินหน้าไปทางนั้น
หล่อหลอมจิตใจ
ให้เป็นหนึ่งเดียว
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์
ให้สังคมนี้
มีแต่แบ่งปัน
เศรษฐกิจมั่นคงก้าวไกล