วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ต้วแปรคืออะไร

ต้วแปรในวิชาคณิตศาสตร์ เป็นเรื่องพื้นฐานอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญ
และควรทำความเข้าใจก่อนและเมื่อพบตัวแปรไม่ได้แปลว่าต้องแก้สมการเสมอไป

ตัวแปร คือสัญลักษณ์ต่างๆที่เรานำมาเขียนตัวเลขที่เรายังไม่ทราบค่า
ซึ่งเราปกติเรานิยมใช้ต้วอักษรในตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น x, y, a, b, c, k
(ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ระดับป.4 ขึ้นมา และในระดับที่ต่ำกว่านั้นตัวแปรจะอยู่ใน
ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมเพื่อให้เด็กเติมคำตอบลงในนั้น)

เราพบตัวแปรได้ที่ไหนบ้าง???
เราพบตัวแปรได้ใน 4 ลักษณะ คือ

1. ในประโยคสมการที่ต้องการหาคำตอบ เช่น
    x + 3 = 5 แล้ว เท่ากับเท่าใด

2. ในสูตรต่าง เช่น
    สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้า = bh
    โดยที่ b แทน ความยาวฐาน และ h แทน ความสูง

3. ในคุณสมบัติต่างๆ เช่น
    ให้ a, b เป็นจำนวนใดๆ (หมายถึง ให้ a, b เป็นตัวเลขอะไรก็ได้)
     a + b = b = a  เรียกว่า คุณสมบัติการสลับที่

4. ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยกับค่าคงที่
         y = 2x + 3
       y = x2 + 1
      c2 = a2 + b2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น