วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์ในการสมัครงาน

ในวันครูเอาคำศัพท์ที่อยู่ในใบสมัครงาน ที่เก็บรวบรวมไว้มานานแล้ว
เอามาให้ดูกัน หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคน

คำศัพท์ที่ใช้ในการสมัครงาน (Vocabulary for Application )

1. ส่วนของตำแหน่งที่ต้องการสมัคร (job applied for)
Application Form/Application For Employment
    = แบบฟอร์มใบสมัครงาน
To be completed in your own handwriting
    = กรอกใบสมัครด้วยรายมือของท่าน
Application to be filled in ink and block letter by the applicant
    = เขียนด้วยหมึกและเป็นตัวพิมพ์

Photo attached here/ Recent photo = ติดรูปที่นี้
Position applied for = ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
Position desired = ตำแหน่งที่คาดหวัง
Salary expected = เงินเดือนที่คาดหวัง

2. ส่วนของประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร(Personal background)
Personal Data/ Personal Information/
Personal particulars/ Personal record = ประวัติส่วนบุคลล
Name / Name in full = กรอกชื่อและนามาชื่อ
Name (in Thai) = ชื่อเป็นภาษาไทย
Surname / Last name = นามสกุล

Sex = เพศ      Male = เพศชาย     Female = เพศหญิง

Address/ Present Address = ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
Home Address/ Permanent Address = ที่อยู่ถาวร
Own Home = บ้านของตนเอง
Rent Home = บ้านเช่า
Live with Parent = อยู่กับพ่อแม่
Boarding House = หอพัก

Postal Code = รหัสไปรษณีย์
Telephone / Tel. No. = เบอร์โทรศัพท์
E-mail = อีเมล์
Date of Birth/ Birth Date = วันเกิด
Age = อายุ
Nationality = สัญชาติ     Thai = สัญชาติไทย
Race = เชื้อชาติ         Chinese = เชื้อชาติจีน

Religion = ศาสนา
Ordainment = การบวชในศาสนาพุทธ

Buddhism = พุทธ Christian = คริสต์ Islam = อิสลาม

Height = ส่วนสูง    weight = น้ำหนัก
Identification Card No. = เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
Issued By = ออกโดยอำเภอ
Issued date = วันที่ออก
Expired Date = วันหมดอายุ

Marital Status = สถานภาพการสมรส
Single = โสด         Married = แต่งงานแล้ว
Widowed = เป็นหม้าย       Divorce = หย่าร้าง
Separate = แยกกันอยู่

Spouse Name = ชื่อคู้สมรส
Occupation Of Spouse = อาชีพของคู่สมรส

Number Of Children = จำนวนบุตร
Total of brother/sister = จำนวนของพี่น้อง
Person to notify in case of emergency
       = ผู้ที่สามารถติดต่ดได้กรณีฉุกเฉิน

Military Status/ Military Service
    = สถานภาพทางทหาร
Have you ever served in the military service?
    = เคยรับราชการหรือไม่
Are you subject to military service?
   = มีพันธะทางทหารหรือไม่
Will you draft when?
   = ต้องไปรับการเกณฑ์ทหารเมื่อไหร่
Excepted from military service because of
  = ได้รับการยกเว้นเนื่องจาก…

Draw black slot = จัดได้ใบดำ
ROCT 3 years = เรียน ร.ด.
Territorial Defense Student = เรียนรักษาดินแดน
Served military service = เคยรับราชการทหาร

3. ประวัติด้านการศึกษา(Education Background / Education detail)
Name and Location of School = ชื่อลและที่ตั้งของโรงเรียน
Year attention From … to … = ปีที่เข้าศึกษาจากปี…ถึง…

Certificate / Degree Obtained = วุฒิที่ได้รับ
Vocation Certificate = ปวช
High Vocation Certificate = ปวส.
Technician Certificate = ปวท.
Major Course / Major Subject = วิชาเอก
Minor Course = วิชาโท

Doctor Degree = ปริญญาเอก
Master Degree = ปริญญาโท
Bachelor Degree = ปริญญาตรี
Primary School = โรงเรียนประถม
High School = โรงเรียนมัธยม
Vocational = ระดับอาชีวะ
College = ระดับวิทยาลัย
Study Tour = การดูงาน
University = ระดับมหาวิทยาลัย
Seminar = การสัมมนา
Other Training Course = ได้เคยผ่านการอบรมหลักสูตรใดมาบ้าง

4. ประสบการณ์ทำงาน (Working Experience)
Experience / Employment History
   = ประวัติการทำงาน/การฝึกงาน
Please list position you have held start with your present
  = เขียนรายละเอียดเกี่ยวการสถานที่ทำงานที่เคยทำมา
Give last employer First
  = เขียนรายละเอียดจากงานครั้งสุดท้ายไปงานแรก
Started Position = ตำแหน่งงานแรก
Last Position = ตำแหน่งงานสุดท้าย
Description = รายละเอียดของงาน
Date of Employment From…to…
   = วันที่เริ่มงาน…ถึงวันที่…

Salary = เงินเดือน
Started Salary = เงินเดือนเริ่มต้น
Last Salary = เงินเดือนสุดท้าย

Reasons for Leaving = เหตุผลที่ออกจากงาน
Continue Education = ศึกษาต่อ
Needed Better Job = ต้องการงานที่ดีกว่า
Company Loss = บริษัทขาดทุน
Company Discontinue = บริษัทเลิกกิจการ
Discharge = ไล่ออก
Lay off = ปลดออก
Resign / Resignation = ลาออก
Military service = ไปรับราชการ

Personal Reference = บุคคลอ้างอิง
คำศัพท์อื่นๆ
Poor = ใช่ไม่ได้ / แย่
Fair = พอใช้
Excellent = ดีมาก

ตรงนี้ใช้ตอบคำถามด้านความสามารถพื้นฐาน
เช่น ภาษา, การพิมพ์, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

* * * * อย่าลืมต้องหมั่นท่องจำ นะครับ * * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น