วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันแห่งความรักของชาวพุทธ

หลังจากวันแห่งความรักของฝรั่งผ่านไปก็มาเป็นวันแห่งความรัก
คนเราชาวพุทธ(หรือบ้างก็ว่าเป็นแห่งความรักของมนุษยโลกก็ว่ากัน)
ก็คือวันมาฆบูชา

ท่าน ว. วชิรเมธี ได้พูดถึงความหมายของคำว่า มาฆบูชา ไว้ว่า
คือวันบูชาในคืนวันเพ็ญเดือน 3 ซึ่งเป็นวันที่สำคัญอีกวันใน
ทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือ เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญ 4 อย่างเกิดขึ้น คือ
1. เป็นคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ
2. เป็นวันที่มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
3. พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญาณ (ผู้มีความสามารถพิเศษ)
4. พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งสิ้น และยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ เป็นวันที่พระสารีบุตรพระอัครสาวก
เบื้องขวาของพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์

นี่เป็นสิ่งที่เราได้รับรู้กันมานานแล้ว แต่นั้นยังไม่สำคัญมากเท่ากับ
พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนอะไรพวกเรานี้วัน

พระธรรมที่พระองค์ทรงเทศนาสอนพวกเราในวันนี้ เรียกว่า
โอวาทปาฏิโมกข์ แปลว่า หลักคำสอนที่เป็นหลักสำคัญ(ของพระพุทธศาสนา)
ซึ่งได้แสดงถึงลักษณะสำคัญของพระพุทธศาสนา ที่ทำให้เห็นถึง
ความแตกต่างจากศาสนาหรือลัทธิอื่นๆที่มีอยู่ กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

1. ลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนา
** ตบะคือความอดทน(ต่อกิเลส) เป็นตบะธรรมอย่างยิ่ง      เป็นการให้หมายความของคำว่า ตบะ ที่ต่างไปจากเดิม กล่าวคือ
การบำเพ็ญตบะในศาสนาอื่น เป็นการทรมานตนในรูปแบบต่างๆ
หรือเรียกอีกอย่างว่า การบำเพ็ญทุกข์กิริยา เพื่อเป็นการทำลาย
กิเลสในจิตใจ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าเป็นหนทางที่ไม่ถูกต้อง

** พระนิพพานเป็นยอดแห่งพระบรมธรรม
      เป็นการแสดงเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ที่แตกต่างไป
จากศาสนาดั้งเดิมที่เชื่อกันว่าการได้ไปรวมกับพระพรหมเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของชีวิต

2. ลักษณะของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
** พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานั้นเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใคร ไม่กล่าววาจา
ให้ร้ายใคร เป็นผู้แต่งกายสุภาพ ไม่แต่งการด้วยสิ่งของที่มีค่า

** พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจะไม่ใช้วิธีเผยแพร่ด้วยการบังคับใคร
และหลอกลวงให้เชื่อในคำสอนแต่ใช้การแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริง
ตามหลักของเหตุและผล ให้ผู้ฟังพิจารณาแล้วเชื่อถือด้วยตัวเอง

** แสดงถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ ได้แก่ 
  การสำรวมในพระวินัย
  รู้จักการประมาณตนในการบริโภค
  พักอาศัยอยู่ในที่สงบและสะงัด
  มั่นฝึกจิต เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
3. แสดงถึงมรรควิธีที่นำเราไปสู่บรมธรรมคือ พระนิพพาน
 ไว้ว่า  ให้ทำแต่ความดี ไม่ทำความชั่วทั่งปวงและทำใจให้ผ่องแผ่ว
 โดยยึดหลักของศีล สมาธิและปัญญา

แล้วทำไมจึงเรียกว่าวันนี้ว่าเป็น วันแห่งความรัก
       เพราะหลักธรรมคำสอนของพระองค์ในวันนี้เป็นคำสอนที่ทำให้
เราสามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข ด้วยการไม่เบียดเบียนกัน
ในลักษณะต่างๆ ใช้เหตุใช้เหตุในการพูดจากัน ใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบ
วินัย รู้จักพอเพียงในการอยู่การกิน รู้จักฝึกจิตเพื่อยกระดับของจิตใจ
ให้สูงขึ้น จะเห็นได้ว่าถ้าเราปฎิบัติตัวได้ตามนี้ เราทุกคนก็สามารถ
อยู่รวมกันอย่างมีความสุขและมีความรักต่อกัน

แล้วเราควรทำตัวอย่างไรในวันนี้
       ก็ทำปฎิบัติตัวตามหลักที่กล่าวมาแล้วข้างตอนก็ได้ แต่จริงๆ
แล้วไม่ควรจะทำเฉพาะในวันนี้เท่านั้น เราทุกคนควรทำตามหลัก
ทุกวัน ให้ได้มากที่สุด (บางครั้งอาจเผลอไปบางก็ไม่ว่ากัน)
ก็จะเป็นการดีที่สุดและถือเป็นการบูชาต่อพระพุทธเจ้าที่ดีที่สุดด้วยครับ

** ขอให้ทุกคนทุกท่านในความสุขมีความเจริญในธรรมครับ **

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น