วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษ - แบบฝึกหัดเสริม

He sat ____ me.
1) about    2) until     3) beside

เฉลยข้อที่3
ประโยคนี้แปลว่า เขานั่งอยู่ข้างฉัน (เป็นอตีด)
สิ่งที่ขาดไปคือ คำบุพบท beside = ข้างๆ
about = เกี่ยวกับ, ประมาณ
until = จะกระทั่ง
beside = ข้างๆ
คำศัพท์อื่น
sit sat sat นั่ง

His wife is ____ house.
1) from    2) to    3) in

เฉลยข้อที่3
ประโยคนี้แปลว่า ภรรยาของเขาอยู่ในบ้าน
สิ่งที่ขาดไปคือ คำบุพบท in = ใน
คำศัพท์อื่น
wife = ภรรยา     home = บ้าน

I will ___ to Paris next year.
1) go    2) sit    3) eat   4) have

เฉลยข้อที่1
ประโยคนี้แปลว่า ฉันจะไปปารีสปีหน้า
จากคำว่า next year= ปีหน้า
ให้ทราบว่า เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต
ต้องใช้ Future Simple Tense
รูปกริยาคือ will + V1 (กริยาช่องที่ 1)
go = ไป       sit = นั่ง
eat = กิน      have = มี, กิน
คำศัพท์อื่นๆ
Paris = กรุงปารีส     year = ปี

I will ____ lunch with my family tomorrow.
1) have    2) hate   3) wed   4) travel

เฉลยข้อที่1
ประโยคนี้แปลว่า ฉันจะทานข้าวกับครอบครัวของฉันวันพรุ่งนี้
จากคำว่า tomorrow = วันพรุ่งนี้
ทำให้ทราบว่า เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต
ต้องใช้ Future Simple Tense
รูปกริยาคือ will + V1 (กริยาช่องที่ 1)
have = มี, กิน         hate = เกียจ
wed = แต่งงาน      travel = ท่องเที่ยว
คำศัพท์อื่นๆ
lunch = อาหารเที่ยง     family = ครอบครัว

They _____ this job soon.
1) get   2) will get    3) pass   4) passed

เฉลยข้อที่2
ประโยคนี้แปลว่า พวกเขาจะได้งานเร็วๆนี้
จากคำว่า soon = เร็วๆนี้
ทำให้ทราบว่า เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต
ต้องใช้ Future Simple Tense
รูปกริยาคือ will + V1 (กริยาช่องที่ 1)
get = ได้รับ    pass = ผ่าน
job = งาน

He will visit ower company on ____.
1) next Monday    2) yesterday    3) every day   4) last 2 days.

เฉลยข้อที่ 1
ประโยคนี้แปลว่า เขาจะมาเยี่ยมชมบริษัทของเราในวันจันทร์หน้า
จากรูปกริยา will come
ทำให้ทราบว่า เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต
คำที่ควรเติมคือ คำบอกว่าในอนาคต
และจากคำบุพบท คือ on จะตามด้วย วัน,เดือน
next Monday  = วันจันทร์หน้า  (ใช้กับอนาคต)
yesterday = เมื่อวานนี้ (ใช้กับอดีต)
every day = ทุกๆวัน (ใช้กับปัจจุบัน)
last 2 days = 2 วันก่อน (ใช้กับอดีต)


I think it ____ tomorrow.
1) will rain    2) rain   3) rains   4) has rain

เฉลยข้อที่1
ประโยคนี้แปลว่า ฉันคิดว่าฝนจะตกวันพรุ่งนี้
จากคำว่า tomorrow = วันพรุ่งนี้
ทำให้ทราบว่า เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต
ต้องใช้ Future Simple Tense
รูปกริยาคือ will + V1 (กริยาช่องที่ 1)
rain = ฝน, ฝนตก

He will be doing homework 21.00 o'clock ____.
1) last week    2) tonight   3) 2 days ago   4) always

เฉลยข้อที่2
ประโยคนี้แปลว่า เขากำลังจะทำการบ้านอยู่ตอน21.00น. คืนนี้
จากรูปกริยา will be + Ving
เป็น Future Continuous Tense
ทำให้ทราบว่า เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตแบบรู้เวลาที่แน่นอน
คำที่หายไปคือ คำที่บอกว่าเวลาในอนาคต
last week = สัปดาห์ก่อน (ใช้กับอตีด)
tonight = คืนนี้ (ใช้กับอนาคต)
3 days ago = 2 วันก่อน (ใช้กับอตีด)
always = เสมอๆ (ใช้กับปัจจุบัน)
คำศัพท์อื่นๆ
homework = การบ้าน

*** จบช่วงที่ 1 ***

โจทย์ที่ผ่านๆเป็นโจทย์เกี่ยวกับหลักไวยการณ์ ตอนนี้ขอเปลี่ยนมาเป็นโจทย์เกี่ยวกับชนิดของคำดูบ้าง จะได้ทบทวนคำศัพท์ ไปในตัว

คำสั่ง หาคำที่ไม่เข้าพวก
 หมายเหตุ
(n) = คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ
(v) = คำกริยา คือ คำที่ใช้แสดงกริยาท่าทาง

1. 1) swim    2) cut    3) close    4) kitchen

เฉลยข้อที่4
swim (v) = ว่ายน้ำ    cut (v) = ตัด
close (v) = ปิด          kitchen (n) = ห้องครัว

2. 1) save     2) hour    3) day    4) time

เฉลยข้อที่1
save (v) = ประหยัด, ช่วยชีวิต
hour (n) = ชั่วโมง
day (n) = วัน
time (n) = เวลา

3. 1) start    2) begin    3) today    4) smile

เฉลยข้อที่ 3
start (v) = เริ่มต้น    begin (v) = เริ่มต้น
today (n) = วันนี้     smile (v) = ยิ้ม

 4. 1) fly    2) wash   3) run  4) student

เฉลยข้อที่4
fly (v) = บิน      wash (v) = ล้าง
run(v) = วิ่ง      student(n) = นักเรียน

5. 1) tiger 2)texi-driver 3) manager 4) police

เฉลยข้อที่1
tiger(n) = เสือ         texi-driver(n) = คนขันรถเท็กซี่
manager(n) = ผู้จัดการ     police(n) = ตำรวจ

6. 1) daughter    2) aunt    3) sister   4) father

เฉลยข้อที่ 4
daughter (n) = ลูกสาว      aunt (n) = ป้า
sister (n) = น้องสาว          father (n) = พ่อ

7. 1) snow   2) breakfast   3) lunch   4) lunchdinner

เฉลยข้อที่1
snow (n) = หิมะ     breakfast (n) = อาหารเช้า
lunch (n) = อาหารเเที่ยง   dinner (n) = อาหารเย็น

8. 1) moon   2) sun   3) fish   4) cloud

เฉลยข้อที่3
moon (n) = พระจัทร์     sun (n) = พระอาทิตย์
fish (n) = ปลา               cloud (n) = เมฆ

9. 1) fry   2) shine    3) air   4) boil

เฉลยข้อที่3
fry (v) = ทอด         shine (v) = ส่องแสง
air (n) = อากาศ     boil (v) = ต้ม

10.  1) look    2) see    3) watch   4) ride

เฉลยข้อที่ 4
look (v) = มองดู       see (v) = เห็น
watch (v) = เฝ้าดู     ride (v) = ขี่

**** จบช่วงที่ 2 *****

คำสั่ง หาคำที่ไม่เข้าพวก
หมายเหตุ
(n) = คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ
(v) = คำกริยา คือ คำที่ใช้แสดงกริยาท่าทาง
(adj)= คำคุณศัพท์ คือ คำที่ใช้อธิบายลักษณะของคำนามเพิ่มเติม
(adv)= คำกริยาวิเศษณ์ คือ คำที่ใช้อธิบายลักษณะของคำกริยาเพิ่มเติม


1. 1) war   2) fast    3) ugly    4) pretty

เฉลยข้อที่ 1
war (n) = สงคราม        fast (adj, adv) = เร็ว, อย่างเร็ว
ugly (adj) = น่าเกียจ   pretty (adj) = น่ารัก

หมายเหตุ คำบางคำเป็นได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับตำแหน่งในประโยค

2. 1) clear    2) cute    3) strange   4) work

เฉลยข้อที่4
clear(adj) = ชัดเจน, กระจ่าง     cute (adj) = น่ารัก
strange (adj) = แปลก      work (v) = ทำงาน


3. 1) meet   2) thick   3) shy   4) famous

เฉลยข้อที่1
meet (v) = พบปะ, พบเจอ    thick (adj) = หนา
shy (adj) = ขี้อาย, เขิน        famous (adj) = โด่งดัง, เป็นที่รู้จัก

 4. 1) short   2) move   3) long   4) wrong

เฉลยข้อที่2
short (adj) = สั้น      move (v) = ย้าย, เคลื่อนที่
long (adj) = ยาว     wrong (adj) = ผิด

5.  1) child   2) jewelry   3) movie   4) difficult

เฉลยข้อที่4
child (n) = เด็ก(คนเดียว)
jewelry (n) = เครื่องประดับ, เพชรพลอย
movie (n) = ภาพยนตร์
difficult (adj) = ยาก

6. 1) money   2) ruler   3) dangerous   4) milk

เฉลยข้อที่ 3
money (n) = เงิน  
ruler (n) = ไม้บรรทัด
dangerous (adj) = เป็นอันตราย
milk (n) = นม

7.  1) ball    2) week   3) bicycle   4) important

เฉลยข้อที่ 4
ball (n) = ลูกบอล     week (n) = สัปดาห์
bicycle (n) = รถจักรยาน    important (adj) = สำคัญ


8. 1) envy   2) envious   3) anxious   4) afraid

เฉลยข้อที่ 1
envy (n) = ความอิจฉา   envious (adj) = น่าอิจฉา
anxious (adj) = กังวล    afraid (adj) = กลัว

9.   1) poor   2) rich   3) hungry   4) supermarket

เฉลยข้อที่ 4
poor (adj) = จน        rich (adj) = รวย
hungry (adj) = หิว   supermarket (n) = ห้างสรรพสินค้า

10.  1) sleepy    2) gentle   3) wait    4) large

เฉลยข้อที่ 3
sleepy (adj) = ง่วงนอน, เซื่องซึม
gentle (adj) = สุภาพ
wait (v) = รอคอย
large (adj) = ใหญ่, กว้าง

*** จบตอนที่ 3 ***
พยายาม ทบทวนคำศัพท์บ่อย ๆ นะครับ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น