วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษ-เฉลยแบบฝึกหัด3

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. _____ is eating food.
a. Bats    b. A rat    c. Rats    d. An rat

เฉลยคือ b. A rat
สังเกตจาก คำกริยาคือ is ที่ใช้กับประธานเอกพจน์
ดังนั้น ตัวเลือก a, c จึงไม่ถูก เพราะเป็นคำนามพหูพจน์
ส่วนตัวเลือก d. ผิด เพราะ rat ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้องใช้ a นำหน้า
ประโยคนี้แปลว่า หนูกำลังกินอาหาร

2. _____ is on the tree.
a. Cats    b. an bat    c. birds    d. An owl

เฉลยคือ d. An owl
สังเกตจาก คำกริยาคือ is ที่ใช้กับประธานเอกพจน์
ดังนั้น ตัวเลือก a, c จึงไม่ถูก เพราะเป็นคำนามพหูพจน์
ส่วนตัวเลือก b. ผิด เพราะ bat ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้องใช้ a นำหน้า
ประโยคนี้แปลว่า นกฮูกตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้

3. Two birds _____ yellow and blue.
a. Are a    b. are    c. am     d. is

เฉลยคือ b. are
สังเกตจาก ประธาน birds(นกหลายตัว) เป็นพหูพจน์
ประโยคนี้แปลว่า นก 2 ตัวเป็นสีเหลืองและสีฟ้า

4. _____ is swimming in the pool.
a. Ducks    b. ducks    c. An duck    d. A duck
เฉลยคือ d. A duck
สังเกตจาก คำกริยาคือ is ที่ใช้กับประธานเอกพจน์
ดังนั้น ตัวเลือก a, b จึงไม่ถูก เพราะเป็นคำนามพหูพจน์
ส่วนตัวเลือก c. ผิด เพราะ duck ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้องใช้ a นำหน้า
ประโยคนี้แปลว่า เป็ดตัวหนึ่งกำลังว่ายน้ำอยู่ในสระ

5. Those are _____.
a. fly    b. flyes    c. a fly    d. flies
เฉลยคือ d. flies
สังเกตจาก คำกริยาคือ are ที่ใช้กับประธานพหูพจน์
ดังนั้น ตัวเลือก a, c จึงไม่ถูก เพราะเป็นคำนามเอกพจน์
รูปพหูพจน์ของ fly คือ flies
ประโยคนี้แปลว่า นั้นแมลงวันหลายตัว
fly (n) = แมลงวัน
fly(v) = บิน

6. Those are _____.
a. toys     b. toies    c. a toy     d. toyes
เฉลยคือ a. toys
สังเกตจาก คำกริยาคือ are ที่ใช้กับประธานพหูพจน์
รูปพหูพจน์ของ toy คือ toys
ประโยคนี้แปลว่า นั้นของเล่นหลายชิ้น

7. A: What is that?
    B: It’s _____.
a. planes    b. planies   c. plans   d. a plane
เฉลยคือ d. a plane
สังเกตจาก It’s ย่อยมาจาก It is ใช้กับคำนามเอกพจน์
รูปพหูพจน์ของ plane คือ planes
ประโยคนี้แปลว่า
  A: นั่นอะไร?
  B: มันเป็นเครื่องบิน

8. Is that ______ ? Yes, it is.
a. a watch    b. watchs     c. a watch     d. watches
เฉลยคือ a. a watch
สังเกตจาก Is ใช้กับคำนามเอกพจน์
รูปพหูพจน์ของ watch คือ watches
watch (n) = นาฬิกาข้อมือ
watch (v) = เฝ้าดู
ประโยคนี้แปลว่า นั้นนาฬิกาข้อมือใช่ไหม? ใช่

9. She has _____ and _____.
a. a salt, a butter     b. sugar, a salt
c. salt, butter          d. tea, a water
เฉลยคือ c. salt, butter
salt = เกลือ          butter = เนยแข็ง
sugar = น้ำตาล    tea = น้ำชา
water = น้ำ
เป็นคำนามเอกพจน์ชนิดที่นับไม่ได้
ดังนั้น ไม่ต้องใช้ a, an นำหน้า
ประโยคนี้แปลว่า เธอมีเกลือกับเนยแข็ง

10. _____ are in the field.
a. Cows    b. Rats    c. Bats    d. An owl
เฉลยคือ a. Cows (วัวตัวเมียหลายตัว)
สังเกตจากคำว่า are เป็นใช้กับคำนามพหูพจน์
ดังนั้น ตัวเลือกข้อ d. An owl ไม่ถูกต้องเ
พราะเป็นคำนามเอกพจน์
ตัวเลือกข้อ b. c. แม้จะเป็นคำนามพหูพจน์ไม่ถูก
เพราะไม่เข้ากับความหมายของประโยคคือ
วัวตัวเมียหลายตัวอยู่ในทุ่งหญ้า

11. She has _____.
a. an apples    b. dishes    c. a tea   d. a mangoes
เฉลยคือ b. dishes
ประโยคนี้แปลว่า เธอมีจานหลายใบ
ตัวเลือกอื่นผิด เพราะ
ตัวเลือก a. an ใช้นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ที่ขึ้นด้วยสระ
แต่ apples เป็นรูปพหูพจน์
ตัวเลือก c. tea เป็นคำนามนับไม่ได้ จึงไม่ต้องใช้ a นำหน้า
ตัวเลือก d. a เป็นคำนามนับเอกพจน์ที่ขึ้นตัวด้วยสระ
    แต่ mangoes เป็นรูปพหูพจน์

รูปพหูพจน์ของ apple คือ apples (แอปเปิ้ล)
รูปพหูพจน์ของ dish คือ dishes (จาน)
รูปพหูพจน์ของ mango คือ mangoes (มะม่วง)

12. Suda and Mana have______.
a. brushes    b. an brush
c. brushs     d. a brushes
เฉลยคือ a. brushes เป็นรูปพหูพจน์ของ brush(แปรง)
ตัวเลือกข้อ b ผิดเพราะ brush เป็นคำนามเอกพจน์
    ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต้องใช้ a นำหน้า
ตัวเลือกข้อ d. ผิดเพราะ a ใช้นำหน้าคำนามนับได้
    เอกพจน์ที่ขึ้นด้วยสระ
ประโยคนี้แปลว่า สุดาและมานะมีแปลงหลายอัน

13. A: What are those?
      B: ____________
a. It is a key            b. They are keyes
c. They are keys   d. It are keys
เฉลยข้อ c. They are keys
เพราะ What are those? แปลว่า พวกนั้นคืออะไร
เป็นประโยคคำถามมีความหมายแบบพหูพจน์
ดังนั้นคำตอบที่ถูกที่สุดคือ They are keys
พวกมันเป็นกุญแจ
รูปพหูพจน์ของ key คือ keys (กุญแจ)
ประโยคนี้แปลว่า   A: นั้นคืออะไร?
   B: พวกมันเป็นกุญแจ

14. There is not ______ in my classroom.
a. mopes    b. Mopies    c. a mop    d. mop
เฉลยข้อ c. a mop (ไม้ถูพื้น)
สังเกตจาก There is = มี ใช้เป็นประธานซึ่งต้องตาม
ด้วยคำนามเอกพจน์และ mop เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะจึงต้องใช้ a นำหน้า
ประโยคนี้แปลว่า ไม่มีไม้ถูพื้นอยู่ในห้องเรียน
15. She has a _____ and two _____
a. a dog, cats     b. dog, cats
c. dogs, cats     d. dog, caties
เฉลยข้อ b. dog, cats
ช่องที่ 1 สังเกตจาก a นำหน้าคำนามที่ตามมา
    ต้องเป็นคำนามนับได้เอกพจน์
ช่องที่ 2 สังเกตจาก two (สอง) ให้ทราบว่าคำนาม
    ที่ตามมาต้องเป็นคำนามนับได้พหูพจน์
ประโยคนี้แปลว่า เธอมีสุนัข 1 ตัวและแมว 2 ตัว
16. จงเลือกคำศัพท์ที่ไม่เข้าพวก
a. soup = น้ำแกง    b. sugar = น้ำตาล
c. salt = เกลือ        d. pepper = พริกไทย
เฉลยข้อ a เพราะ soup เป็นของเหลวและเป็นอาหาร
ตัวเลือกอื่นเป็นเครื่องปรุง
เพิ่มเติม ตัวเลือกทั้ง 4 ข้อ เป็นคำนามนับไม่ได้ทั้งหมด

17. จงเลือกคำศัพท์ที่ไม่เข้าพวก
a. bat = ค้างคาว      b. cat = แมว
c. rabbit = กระต่าย    d. dog = สุนัข
เฉลยข้อ a เพราะเป็นสัตว์ที่มีปีกและบินได้
ตัวเลือกอื่นเป็นสัตว์ 4 ขา

18. จงเลือกคำศัพท์ที่ไม่เข้าพวก
a. fish = ปลา      b. bird = นก
c. hen = แม่ไก่   d. duck = เป็ด
เฉลยข้อ a เพราะเป็นสัตว์ที่อาศัยในน้ำ

19. จงเลือกคำศัพท์ที่ไม่เข้าพวก
a. blue = สีฟ้า      
b. black = สีดำ
c. brown = สีน้ำตาล
d. ball = ลูกบอล
เฉลยข้อ d

20. จงเลือกคำศัพท์ที่ไม่เข้าพวก
a. two = สอง
b. one = หนึ่ง
c. three = สาม
d. fourth = ลำดับที่ 4
เฉลยข้อ d เป็นตัวเลขใช้แสดงลำดับใช้ วันที่, ชั้นของตึก
ตัวเลือกอื่นเป็นตัวเลขแสดงปริมาตร

* * * * * * * *

2 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณค่ะเข้าใจได้เยอะเลยคาั

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ8 กรกฎาคม 2562 06:22

    กรุณาดูเฉลยข้อ 8 อีกครั้ง watch ใช้ a ไม่ใช่ an

    ตอบลบ