วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษ-เฉลยแบบฝึกหัด1

การใช้ a และ an (โดยสังเขป)
a ใช้นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ
เช่น a man = ผู้ชายคนหนึ่ง
an ใช้นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยสระ
เช่น an ox = วัวตัวผู้

ข้อระวัง
An ugly man = ผู้ชายที่น่ารังเกียจ
ทั้งแม้ว่า man เป็นนำนามที่นับได้เอกพจน์ที่ขึ้นตั้งด้วยพยัญชนะ
แต่เมื่อมีคำว่า ugly ที่มีสระนำหน้า ก็ต้องใช้ an แทน a

A big ox = วัวเพศผู้ตัวใหญ่
ทั้งแม้ว่า ox เป็นนำนามที่นับได้เอกพจน์ที่ขึ้นตั้งด้วยสระ
แต่เมื่อมีคำว่า big ที่มีพยัญชนะนำหน้า ก็ต้องใช้ a แทน an

คำเหล่านี้ใช้ a นำหน้า
a university = มหาวิทยาลัย
a union = สหภาพ
a european = ชาวยุโรป
a one-year project = โครงการ 1 ปี

คำเหล่านี้ใช้ an นำหน้า
an hour = ชั่วโมง
an heir = ทายาท
an honor, honour = เกียรติยศ

********

แบบฝึกหัด
จงเติม a หรือ an ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. We have ___ big house.
เฉลยคือ a
สังเกตจากคำว่า house (บ้าน) เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
และ big ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ
ประโยคนี้แปลว่า พวกเรามีบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่ง

2. I have ___ nose.
เฉลยคือ a
สังเกตจากคำว่า nose (จมูก) เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
และขึ้นต้นคำด้วยพยัญชนะ
ประโยคนี้แปลว่า ฉันมีจมูก(หนึ่งอัน)

3. She has _____ orange.
เฉลยคือ an
สังเกตจากคำว่า orange (ส้ม) เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
แต่ขึ้นต้นคำด้วยสระ
ประโยคนี้แปลว่า เธอมีผลหนึ่งผล

4. They have _____ umbrella.
เฉลยคือ an
สังเกตจากคำว่า umbrella(ร่ม) เป็นรูปคำนามนับได้เอกพจน์
แต่ขึ้นต้นคำด้วยสระ
ประโยคนี้แปลว่า พวกเขามีร่มหนึ่งคัน

5. Tom has ____ brother and ___ sister.
เฉลยคือ a, a
สังเกตจากคำว่า brother(พี่ชาย) เป็นรูปเอกพจน์
และขึ้นต้นคำด้วยพยัญชนะ
และคำว่า sister(น้องสาว) เป็นรูปเอกพจน์
และขึ้นต้นคำด้วยพยัญชนะ
ประโยคนี้แปลว่า ทอมมีพี่ชายหนึ่งคนและน้องสาวหนึ่งคน

6. Suwat is ____ fat boy.
เฉลยคือ a
สังเกตจากคำว่า boy (เด็กผู้ชาย) เป็นคำนามรูปเอกพจน์
และคำว่า fat(อ้วน) ขึ้นต้นคำด้วยพยัญชนะ
ประโยคนี้แปลว่า สุวัฒน์เป็นเด็กอ้วน


7. Pat is ___ thin girl.
เฉลยคือ a
สังเกตจากคำว่า girl (เด็กผู้หญิง) เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
และคำว่า thin(ผอม) ขึ้นต้นคำด้วยพยัญชนะ
ประโยคนี้แปลว่า แพ็ตเป็นเด็กที่ผอม

8. Has she ___ aunt?
เฉลยคือ an
สังเกตจากคำว่า aunt (ป้า) เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
แต่ขึ้นต้นคำด้วยสระ
ประโยคนี้แปลว่า เธอมีป้าหรือไม่?

9. Have they ____ uncle?
เฉลยคือ an
สังเกตจากคำว่า uncle (ลุง) เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
แต่ขึ้นต้นคำด้วยสระ
ประโยคนี้แปลว่า พวกเขามีลุงหรือไม่?

10. There is ____ animal under my desk.
เฉลยคือ an
สังเกตจากคำว่า animal (สัตว์) เป็นคำนามนับได้เอกพจน์
และขึ้นต้นคำด้วยสระ
ประโยคนี้แปลว่า มีสัตว์ตัวหนึ่งอยู่ใต้โต๊ะของฉัน

* * * * * * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น