วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษ: ประโยคคำถาม3

วันนี้ครูมีเวลาว่าง... เลยคิดว่าจะเอาเรื่องประโยคคำถามมาใส่ให้ครบ
จะได้จบเรื่องนี้ เริ่มกันเลย...
ตอนที่แล้วเป็นเรื่องของประโยคคำถามแบบ WH-Question
ตอนจบนี้เลยรวมเอาอีก 2 กลุ่มที่เหลือมาให้ดูพร้อมกัน
ถ้ามีประโยคที่อ่านไม่ออก ให้ไปดูที่ ห้วข้อวิธีฟังเสียงอ่านจากอินเตอร์เน็ต


2. กลุ่มที่2 Yes - No question

ในประโยคมี verb to be (is, am, are, was, were)
วิธีการ ให้นำ verb to be ไปด้วยหน้าประโยค
เปลี่ยนประธานจาก I เป็นอยู่ you
ประโยคบอกเล่า He is a teacher.    เขาเป็นครู
ประโยคคำถาม Is he a teacher?    เขาเป็ครูใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, he is a teacher.    ใช่ เขาเป็นครู
ตอบรับแบบย่อย Yes, he is.   ใช่ เขาเป็น
ตอบปฏิเสธ No, he is not. (isn't)   ไม่ เขาไม่ได้เป็น

ประโยคบอกเล่า That is your car.   นั้นรถของคุณ
ประโยคคำถาม Is that your car?   นั้นรถของคุณใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, that is my car.ใช่  นั้นรถของฉัน
ตอบรับแบบย่อย Yes, that is.   ใช่
ตอบปฏิเสธ No, that is not. (isn't)   ไม่ใช่

ประโยคบอกเล่า You are smart.   คุณเป็นคนฉลาด
ประโยคคำถาม Am I smart?    ฉันเป็นคนฉลาดไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, you are smart.  ใช่ คุณเป็นคนฉลาด
ตอบรับแบบย่อย Yes. you are.   ใช่
ตอบปฏิเสธ No, you are not. (aren't)   ไม่ใช่

ประโยคบอกเล่า They are her friends.  พวกเขาเป็นเพื่อนของเธอ
ประโยคคำถาม Are they her friends?  พวกเขาเป็นเพื่อนของเธอ ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, they are her friends.  ใช่ พวกเขาเป็นเพื่อนของเธอ
ตอบรับแบบย่อย Yes, they are.   ใช่ พวกเขาเป็น
ตอบปฏิเสธ No, they are not. (aren't)   ไม่ใช่

ประโยคบอกเล่า We are going with him.   พวกเราจะเป็นกับเขา
ประโยคคำถาม Are we going with him?   พวกเราจะเป็นกับเขา ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, we are going with him.  ใช่ พวกเราจะเป็นกับเขา
ตอบรับแบบย่อย Yes, we are.  ใช่
ตอบปฏิเสธ No, they are not. (aren't)   ไม่ใช่

ประโยคบอกเล่า He is driving a new car.  เขากำลังขับรถ
ประโยคคำถาม Is he driving a new car?  เขากำลังขับรถ ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, he is driving a new car.  ใช่ เขากำลังขับรถ
ตอบรับแบบย่อย Yes, he is.  ใช่
ตอบปฏิเสธ No, he is not. (isn't)  ไม่ใช่

ประโยคบอกเล่า She was a nurse.  เธอเคยเป็นนางพยาบาล
ประโยคคำถาม Was she a nurse?   เธอเคยเป็นนางพยาบาล ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, she was a nurse.  ใช่ เธอเคยเป็นนางพยาบาล
ตอบรับแบบย่อย yes, she was.  ใช่ เธอเคยเป็น
ตอบปฏิเสธ No, she was not. (wasn't)   ไม่ใช่

ประโยคบอกเล่า I was busy yesterday. 
     ฉันไม่ว่างเมื่อวานนี้
ประโยคคำถาม Were you busy yesterday?
     คุณไม่ว่างเมื่อวานี้ ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, I was busy yesterday.
     ใช่ ฉันไม่ว่างเมื่อวานนี้
ตอบรับแบบย่อย Yes, I was.  ใช่
ตอบปฏิเสธ No, I was not. (wasn't)   ไม่ใช่

********
ในประโยคมี verb to have (have, has, had)
วิธีการ ให้นำ verb to have ไปด้วยหน้าประโยค

ประโยคบอกเล่า I have just finished my work.
       ฉันเพิ่งทำงานเสร็จ
ประโยคคำถาม Have you just finished your work?
      คุณเพิ่มจะทำงานเสร็จ ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, I have just finished my work.
      ใช่ ฉันเพิ่งทำงานเสร็จ
ตอบรับแบบย่อย Yes, I have.  ใช่
ตอบปฏิเสธ No, I have not. (haven't)   ไม่ใช่

ประโยคบอกเล่า His mother has returned from market.
     แม่ของเขาเพิ่งกลับมาจากตลาด
ประโยคคำถาม Has his mother returned from market?
     แม่ของเขาเพิ่งกลับมาจากตลาด ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, she has returned from market.
     ใช่ แม่ของเขาเพิ่งกลับมาจากตลาด
ตอบรับแบบย่อย Yes, she has.   ใช่
ตอบปฏิเสธ No, she has not.(hasn't)   ไม่ใช่

********
ในประโยคมี กริยาช่วย
วิธีการ ให้นำ กริยาช่วย ไปด้วยหน้าประโยค

ประโยคบอกเล่า I can swim.    ฉันสามารถว่ายได้
ประโยคคำถาม Can you swim?    คุณว่ายนำได้ ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, I can swim.   ใช่ ฉันสามารถว่ายได้
ตอบรับแบบย่อย Yes, I can.    ใช่
ตอบปฏิเสธ No, I cannot. (can't)   ไม่ใช่

ประโยคบอกเล่า He should tell her the truth.
      เขาควรจะบอกความจริงกับเธอ
ประโยคคำถาม Should he tell her the truth?
      เขาควรจะบอกความจริงกับเธอ ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, he should tell her the truth.
      ใช่ เขาควรจะบอกความจริงกับเธอ
ตอบรับแบบย่อย Yes, he should.   ใช่ เขาควร
ตอบปฏิเสธ No, he should not. (shouldn't) ไม่ เขาไม่ควร

ประโยคบอกเล่า I will come here tomorrow.
      ฉันจะมาที่นี่พรุ่งนี้
ประโยคคำถาม Will you come here tomorrow?
      คุณจะมีที่นี่พรุ่งนี้ ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, I will come here tomorrow.
      ใช่ ฉันจะมาที่นี่พรุ่งนี้
ตอบรับแบบย่อย Yes, I will.    ใช่ ฉันจะมา
ตอบปฏิเสธ No, I will not. (won't)    ไม่ใช่

*********
ในประโยคมีแต่กริยาแท้
ถ้าเป็นกลุ่มปัจจุบัน (Present Tense)
ใช้ Does กับประธานที่เป็นเอกพจน์
ใช้ Do กับประธานที่เป็นพหูพจน์
และเปลี่ยนเป็นกริยาช่องที่ 1 ไม่ต้องเติมทั้ง s, es

ประโยคบอกเล่า He loves her.   เขารักเธอ
ประโยคคำถาม Does he love her?    เขารักเธอ ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, he loves her.   ใช่ เขารักเธอ
ตอบรับแบบย่อย Yes, he does.  ใช่
ตอบปฏิเสธ No, He does not. (doesn't)   ไม่ใช่

ประโยคบอกเล่า Fon lives with her parents.
     ฝนอาศัยอยู่กับพ่อแม่
ประโยคคำถาม Does Fon live with her parents?
     ฝนอาศัยอยู่กับพ่อแม่ ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, she lives with her parents.
     ใช่ ฝนอาศัยอยู่กับพ่อแม่
ตอบรับแบบย่อย Yes, she does.   ใช่
ตอบปฏิเสธ No, she does not. (doesn't)    ไม่ใช่

ประโยคบอกเล่า I read many books a week.
      ฉันอ่านหนังสือหลายเล่มใน 1 สัปดาห์
ประโยคคำถาม Do you read many books a week?
      คุณอ่านหนังสือหลายเล่มใน 1 สัปดาห์ ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, I read many books a week.
     ใช่ ฉันอ่านหนังสือหลายเล่มใน 1 สัปดาห์
ตอบรับแบบย่อย Yes, I do.   ใช่
ตอบปฏิเสธ No, I do not. (I don't)   ไม่ใช่

ประโยคบอกเล่า They often eat out together.
     พวกเขาไปทานข้าวนอกบ้านด้วยกันบ่อยๆ
ประโยคคำถาม Do they eat out together?
     พวกเขาไปทานข้าวนอกบ้านด้วยกันบ่อยๆ ใช่ไหม
ตอบรับแบบเต็ม Yes, they often eat out together.
     ใช่ พวกเขาไปทานข้าวนอกบ้านด้วยกันบ่อยๆ
ตอบรับแบบย่อย Yes, they do.   ใช่
ตอบปฏิเสธ No, they do not. (don't)   ไม่ใช่

********
ถ้าเป็นกลุ่มอดีต (Past Tense)
ใช้ Did กับประธานทุกตัว
และเปลี่ยนเป็นกริยาช่องที่ 1

ประโยคบอกเล่า He stayed in this room last night.
      เขาพักอยู่ในห้องนี้เมื่อคืนก่อน
ประโยคคำถาม Did he stay in this room last night?
      เขาพักอยู่ในห้องนี้เมื่อคืนก่อน ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, he stayed in room this last night.
     ใช่  เขาพักอยู่ในห้องนี้เมื่อคืนก่อน
ตอบรับแบบย่อย Yes, he did.   ใช่
ตอบปฏิเสธ No, he did not. (didn't)   ไม่ใช่

ประโยคบอกเล่า Her mother slept late last night.
     แม่ของเธอนอนดึกเมื่อคืนก่อน
ประโยคคำถาม Did her mother sleep late last night?
      แม่ของเธอนอนดึกเมื่อคืนก่อน ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, she slept late last night.
      ใช่ แม่ของเธอนอนดึกเมื่อคืนก่อน
ตอบรับแบบย่อย Yes, she did.   ใช่
ตอบปฏิเสธ No. they did not. (didn't)   ไม่ใช่

ประโยคบอกเล่า We had dinner with her.
    พวกเราไปทานมื้อเย็นกับเธอมาแล้ว
ประโยคคำถาม Did we have dinner with her?
    พวกเราไปทานมื้อเย็นกับเธอมาแล้วหรือใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, we had dinner with her.
   ใช่ พวกเราไปทานมื้อเย็นกับเธอมาแล้ว
ตอบรับแบบย่อย Yes, we did.   ใช่
ตอบปฏิเสธ No, we did not. (don't)  ไม่ใช่

**************

กลุ่มที่3. Question tag
Question tag คือ ประโยคคำถามสั้นๆ ที่ต่อท้ายประโยคบอกเล่า
(ใช้ถามเพื่อให้แน่ใจ) มีลักษณะพิเศษคือ
ถ้าประโยคนำหน้า เป็นบอกเล่า คำถามต่อท้ายจะเป็นปฏิเสธ
ถ้าประโยคนำหน้า เป็นปฏิเสธ คำถามต่อท้ายจะเป็นบอกเล่า

หมายเหตุ เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดปลีกย่อย
ค่อนข้างมา ครูเลยนำเเฉพาะตอนที่สำคัญมาลงไว้

Your friend has come back, hasn't he?
    เพื่อนของคุณเพิ่งจะกลับมา ไม่ใช่หรือ?
Your friend has not come back, has he?
    เพื่อนของคุณยังไม่กลับมา ใช่ไหม?
She will move out tomorrow, won't she?
   เธอจะย้ายออกวันพรุ่งนี้ ไม่ใช่หรือ?
She won't move out tomorrow, will she?
   เธอจะไม่ย้ายออกวันพรุ่งนี้ ใช่ไหม?
He doesn't want to disturb you, does he?
   เขาไม่ต้องการรบกวนคุณ ใช่ไหม?
The children have to go to school, haven't they?
   เด็กๆต้องไปโรงเรียน ไม่ใช่หรือ?
We should obey our parents and teacher, shouldn't we?
   พวกเราควรเชื่อฟังคุณพ่อ, คุณแม่และ คุณครู ไม่ใช่หรือ?
I am a lawyer, aren't I?
   ฉันเป็นทนาย ไม่ใช่หรือ?
I am not a lawyer, am I?
   ฉันไม่ได้เป็นทนาย ใช่ไหม?

ถ้าเป็นประโยคคำสั่งจะใช้ will you? ต่อไป
Open the door, will you?
   ช่วยเปิดประตูให้ด้วย ได้ไหม?
Stop talking, will you?
   หยุดพูด ได้ไหม?
Take this thing away, will you?
   ช่วยออกของสิ่งนี้ไปห่างๆ ได้ไหม?


 ****************
จบแล้วครับสำหรับเรื่องนี้ 

ผมได้ทำเว็บไซด์แฝดน้อง http://www.kruteeworld.com/
มีเนื้อหาและใบงานให้ดาวน์โหลดกันฟรี

เชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมกันได้ครับ


9 ความคิดเห็น:

 1. I think you are very smart and take care of your students. Aunt Noi who is your student, she isn't smart in English but she has a lot of attempt. I would like you to look after her. By the way I would like you to guide the examination to your students. I try to practice aunt Noi in studying English everyday by writing, listening, do exercise etc. See you then. P'Aoy, TOT

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ28 มกราคม 2554 เวลา 07:23

  Thank you for your good comment.
  Sorry to respose you too late. Now, I am spending most of my time making VDO clip about Maths.

  On my site I think I have many examinations. My idea in some English articles that have questions and answers is I want my students themselves to try to read each question, guess the answer and read solution in the same time. I hope them could get more understanding and remember basic English grammars. And I promise I always update my site. If it does not distrub you too much, I would like you to invite you to visit my site and help me to make comments for my flaws.

  In my class I always tell everyone to clear his mind and relax before studying. I mean to teach them to do the tests in the rest of time after I have taught main topics. I have no much chance but I will do my best.

  I am sorry to say that I cannot take care all of them. I think they should come to me and tell me what they want and what their problem is. I will solve it in each case.

  Thanks again.
  See you.
  Krutee...

  ตอบลบ
 3. ·(¯`°.•°•.★*Oracha Malee*★.•°•.°´¯)6 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 18:39

  เฮ้อ ... อาจายร์ จะมีสอบเก็บคะเเนนทั้งที


  ไม่เห็นบอกกันมั่งเลย

  อาทิตย์นี้ หนูก็ไม่ได้ไป มีธุระ ..


  รู้อีกที เค้าก็สอบเก็บคะเเนน กันหมดเเล้ว

  เฮ้อ ... สงสัยหนูคงจะสอบตกคราวนี้ละ

  คงต้องเรียนใหม่อีกเทอม เหอะๆ


  เสียใจT^T

  Oracha Malee ม.ต้น ใหม่ วัดบางประทุนนอก
  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 9.38 am

  ตอบลบ
 4. ไม่ต้องตกใจไปหลอกนะ ครูเอาให้หนูสอบที่วัดไทรก็ได้

  แล้วอย่าลืมเอางานที่ค้างส่งไปส่งด้วยก็แล้วกัน...
  อันนี้สำคัญกว่าสอบเก็บคะแนนอีกนะครับ
  เดี๋ยวไม่มีคะแนนเก็บก้อนใหญ่หนูจะลำบาก
  คราวนี้ได้ตกกันจริงๆ แน่...อย่าลืมนะ
  *** ไปพบกันที่วัดไทรอาทิตย์นี้ ห้ามสาย ***

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2554 เวลา 06:42

  เธอมีดวงตาสีอtไร? จะต้องตั้งคำถามว่ายังไงคะ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ21 กรกฎาคม 2554 เวลา 09:23

  ไปดูคำตอบที่บทความเรื่อง ตอบคำถาม1 นะครับ
  ...krutee

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณคุณครูมากน่ะค่ะหนูเข้าแล้วด้วยไม่เห็นยากเลยค่ะ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ15 สิงหาคม 2555 เวลา 02:03

  ขอคุณครับอาจารย์ที่สละเวลามาให้ความรู้ผมจะตั้งใจฝึกฝนครับ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณครูที มากค่ะ บทความของอาจารย์ทำให้เรียนรู้ได้เร็วและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายและมากขึ้นค่ะ

  ตอบลบ