วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แปลโจทย์คณิตศาสตร์-10

วันนี้เป็นการแปลโจทย์เกี่ยวกับ กราฟและสมการเส้นตรง

Graph (6,2) (-2,2) (0,-5) (-4,0). 
   จงเขียนกราฟของจุดต่อไปนี้ (6,2) (-2,2) (0,-5) (-4,0)

Is the point (2,3) a solution of 2x - y = 1? 
   จุด(2,3) เป็นคำตอบของสมการ 2x - y = 1 หรือไม่

Find the ordered-pair solutions for the expression x - 5y = 0 when x = 0, 2, and graph the ordered pairs on the same graph.
    จงหาคู่อันดับที่เป็นคำตอบของสมการ x - 5y เมื่อ x มีค่าเท่ากับ 0 และ 2 และเขียนกราฟของคู่อันดับ

Solve for m : (8, 2) = (4m, 2)
    จงแก้สมการเพื่อหาค่า m จาก (8, 2) = (4m, 2)

If (x, y) = (2, 1), what is the value of xy +2x -y? 
    ถ้ากำหนดให้ (x, y) = (2, 1) แล้ว xy +2x –y มีค่าเท่ากับเท่าใด

Using intercepts, graph x + 2y = 6
    จงใช้วิธีการหาระยะตัดแกน เพื่อเขียนกราฟของสมการ x + 2y = 6

What is the slope of the line that passes through (1, 4) and (3, 8)?
    ความชันของส้นตรงที่ผ่านจุด (1, 4) และ (3, 8) มีค่าเป็นเท่าใด

Graph the line which passes through (0, -1) and has a slope of -2.
    จงเขียนกราฟของเส้นตรงที่ผ่านจุด (0, -1) และมีความชันเท่ากับ -2

Find the slope of the line given by 3y = 15x + 6.
     จงหาความชันของเส้นตรง จากสมการที่กำหนดให้คือ 3y = 15x + 6

Is the ordered pair (2, 4) a solution of the equation 3y – 2x = 9?
    คู่อันดับ (2, 4) เป็นคำตอบหนึ่งของสมการ 3y – 2x = 9 หรือไม่

Decide whether the given ordered pair (0, –6) is a solution of the equation y = –6.
    จงพิจารณาว่า คู่อันดับ (0, –6) เป็นคำตอบหนึ่งของสมการ y = –6 หรือไม่

Using three points, graph the linear equation 2x + y = 4
    จงหาจุด 3 จุด เพื่อวาดกราฟของสมการ 2x + y = 4

Use a table of values to graph the equation: y = 3x -7
    จงเขียนตารางแสดงค่าต่างๆ เพื่อเขียนกราฟของสมการ y = 3(x -2)

Graph the two lines y = 5 and x = –6 on the same coordinate plane. Use the graph to find the coordinates of the point where the lines intersect.
    จงเขียนกราฟเส้นตรงที่มีสมการ y = 5 และ x = –6 ในแกนพิกัดฉากเดียวกัน และใช้กราฟที่ได้หาพิกัดของจุดตัดของเส้นตรงทั้ง 2

Determine the equations for the horizontal and vertical lines passing through the point (-7, 5).
   จงหาสมการเส้นตรง 2 เส้นที่เป็นเส้นตรงแนวนอนและเส้นตรงแนวตั้ง ซึ่งผ่านจุด (-7, 5)

Sketch the graph of each of the following polynomials.
    จงเขียนกราฟของพหุนามที่กำหนดให้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น