วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แปลโจทย์คณิตศาสตร์-02

คราวนี้ผมเอาการแปลนิพนธ์ทางคณิตศาตร์เกี่ยวกับการบวก, ลบ, คูณและหาร มาให้ดูกันครับ
แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า....ที่ผมเอาให้ดูเป็นเพิ่งบางส่วน เนื่องจากยังมีวิธีการเขียนเกี่ยวกับเครื่องหมายต่างๆ อีกหลายวิธี...

การบวก
5 plus v 5     บวก v   เท่ากับ 5 + v
y and 8 more   y และมากขึ้นอีก8    เท่ากับ y + 8
w increased by 8    w ถูกเพิ่มอีก 8     เท่ากับ w+8

การลบ
w minus 7            w ลบ 7 เท่ากับ w – 7
9 minus b             9 ลบด้วย b เท่ากับ 9 - b
24 fewer than w     24 น้อยกว่า w เท่ากับ w – 24
the difference of 6 and n      ผลต่างระหว่าง 6 กับ n เท่ากับ  6 – n

การคูณ
six times h       6 เท่าของ h เท่ากับ 6h
t times thirty-five     t เท่าของ 35 เท่ากับ 35t
five times k cubed    5 เท่าชอง k ยกกำลัง 2 เท่ากับ 28k
the product of r and six     ผลคูณของ r กับ 6  เท่ากับ 6r
the product of 3 and x square     ผลคูณของ 3 กับ x ยกกำลัง 2 เท่ากับ 3x^2
the product of y square and nine     ผลคูณของ 9 กับ y ยกกำลัง 2 เท่ากับ 9y^2
product of 6, k, and y     ผลคูณของ 6,k และ y  เท่ากับ  6ky

การหาร
7 divided by n      7 หารด้วยn เท่ากับ  7/n
h divided by 9       h หารด้วย เท่ากับ h/9
the quotient of 9 and m      ผลหารระหว่าง 9 กับ m เท่ากับ 9/m
the quotient of x and 3       ผลหารระหว่าง x กับ 3  เท่ากับ x/3
the quotient of 4z and 7     ผลหารระหว่าง 4z กับ 7 เท่ากับ 4z/7

การยกกำลัง
nineteen to the sixth power      19 ยกกำลัง 6 เท่ากับ19^6
the value of 7 to the n power     ค่าของ 7 ยกกำลัง n เท่ากับ 7^n
ten squared         10 ยกกำลัง 2 เท่ากับ 10^2
twelve raised to the power of 6      12 ยกกำลัง 6 เท่ากับ 12^6
5 to the 3rd power       5 ยกกำลัง 3 เท่ากับ 5^3
8 cubed      8 ยกกำลัง 3 เท่ากับ 8^3
n raised to the power of 2       n ยกกำลัง 2 เท่ากับ n^2
the value of 3 cubed       ค่าของ 3 ยกกำลัง เท่ากับ 3^3
the number k raised to the power of p      จำนวน k ยกกำลัง p เท่ากับ  k^p
k raised to the power of 8       k ยกกำลัง 8 เท่ากับ k^8
r cubed        r ยกกำลัง 3 เท่ากับ  r^3
x squared       x ยกกำลัง 2 เท่ากับ x^2
m to the 7th power      m ยกกำลัง 7 เท่ากับ m^7
n to the 9th power       n ยกกำลัง 9 เท่ากับ  n^9

เครื่องหมายผสม
the difference of 6 and 7x
   ผลต่างระหว่าง 6 -7x เท่ากับ   6 – 7x
the difference of 7 and w, divided by 6  
   ผลต่างระหว่าง 7-w แล้วหารด้วย 6 เท่ากับ (7 – w)/ 6
the quotient of 9 and k squared
   ผลหารระหว่าง 9 กับ k ยกกำลัง 2 เท่ากับ     9/k^2
the quotient of b squared and 10
   ผลหารระหว่าง b ยกกำลัง 2 กับ 10 เท่ากับ      b^2 /10
the difference of 7t and 8
   ผลต่างระหว่าง 7t กับ 8  เท่ากับ 7t - 8
7 plus v cubed  
   7 บวก v ยกกำลัง 3  เท่ากับ  7 + v^3
5 divided by the sum of v and 3
   5 หารด้วย ผลบวกของ v กับ 3  เท่ากับ 5/(v + 3)
9t plus 6
   ผลบวกของ 9t กับ 6 เท่ากับ   9t + 6
the sum of 9 and the quantity 5 divided by v
   ผลบวกของ 9 กับ ผลหารของ 5 กับ v เท่ากับ 9 + 5/v
the quantity 3 plus 2c, cubed
  ค่าของ 3 +2c ทั้งหมดยกกำลัง 3 เท่ากับ  (6 + 2c)^3
the quotient of n to the 5th power and 7
  ผลหารระหว่าง n ยกกำลัง 5 กับ 7  n^5 / 7
3 times the difference of 8 and 4c
   3 เท่าของผลต่างระหว่าง 8 กับ 4c เท่ากับ 3(8 – 4c)
the sum of e squared and 8
   ผลบวกของ e ยกกำลัง 2 กับ 8 เท่ากับ e^2 + 8
7p divided by 2
   7p หารด้วย 2  เท่ากับ  7p/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น