วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แปลโจทย์คณิต-01 อัตราส่วน

วันนี้เอาโจทย์ภาษาอังกฤษมาแปลให้ลองอ่านกันเล่นๆ ครับ

Ratio อัตราส่วน
A group of preschoolers has 24 boys and 40 girls. What is the ratio of boys to all children?
เด็กอนุบาลกลุ่มหนึ่งมีนักเรียนชาย 24 คนและนักเรียนหญิง 40 คน อัตราส่วนของนักเรียนชายต่อนักเรียนทั้งหมดเป็นเท่าไหร่

A picture has 12 blue triangles to every 8 yellow triangles. What is the ratio of yellow triangles to blue triangles?
ในภาพหนึ่งมีรูปสามเหลี่ยมสี่ฟ้า 12 รูป ต่อ รูปสามเหลี่ยมสีเหลือง 8 รูป อัตราส่วนของรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองต่อสามเหลี่ยมสีฟ้าเป็นเท่าไหร่

A herd of 50 horses has 28 white and some black horses. What is the ratio of black horses to all horses?
ม้าฝูงหนึ่งมี 50 ตัวเป็นม้าสีขาว 28 ตัวและมีบางส่วนเป็นม้าสีดำ อัตราส่วนม้าสีดำต่อม้าทั้งหมดเป็นเท่าไหร่

Kate drew 15 hearts, 20 stars, and 10 circles. What is the ratio of circles to all shapes?
เคทวาดรูปหัวใจ 15 ดวง รูปดาว 20 ดวงและวงกลม 10 วง อัตราส่วนของรูปวงกลมต่อรูปทรงทั้งหมดเป็นเท่าไหร่


Jim and Pam share a reward of 3600 baht in a ratio of 2 : 7. What fraction of the total reward does Jim get?
จิมและแพมแบ่งเงินรางวัล 3600 บาทในอัตราส่วน 2 ต่อ 7 เงินรางวัลที่จิมได้รับคิดเป็นเศษส่วนเท่าใด

The ratio of girls to boys in a math club was 3 : 5. There were 24 girls. How many total members were there in the club?
อัตราส่วนของเด็กผู้หญิงต่อเด็กผู้ชายในชมรมคณิตศาสตร์เป็น 3 ต่อ 5 ถ้ามีเด็กผู้หญิง 24 คน จำนวนสมาชิกในชมรมนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่

ข้อควรจำ คำว่า to ในประโยคเรื่องอัตราส่วนหมายถึง ต่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น