วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แปลโจทย์คณิตศาสตร์-04

เอาโจทย์คณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษมาแปลให้อ่านกันอีกตอนแล้วครับ...

If I were to draw an isosceles triangle which of the following would be true of my triangle? 
ถ้าฉันวาดรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วขึ้นมารูปหนึ่ง ความจริงข้อใดที่จะเกิดขึ้นกับรูปสามเหลี่ยมของฉัน
1) its sides would all be different lengths 
   แต่ละด้านจะมีความยาวที่ต่างกัน
2) its sides would all be the same length 
   แต่ละด้านจะมีความยาวที่เท่ากัน
3) it would have two side of equal length 
  จะมี 2 ด้านที่มีความยาวเท่ากัน

What is true about a right triangle? 
  ข้อใดที่เป็นจริงเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
1) It never adds up to 180. 
  มุมมาบวกกันไม่เกิน 180 องศา
2) It sometimes has one 90 angle 
  บางครั้งมีมุมหนึ่งของ 90 องศา
3) It always has one 90 angle 
  มีมุมหนึ่งเป็น 90 องศาเสมอ

One of the angles of a right scalene triangle is 34. What are the other two angles?
  มุมหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่แต่ละด้านไม่เท่ากัน มีขนาด 34 องศา อีก 2 ด้านที่เหลือมีขนาดเท่าใด

What are two things that all triangles have in common?
อะไรที่รูปสามเหลี่ยม 2 รูปใดๆที่มีเหมือนกัน
1) They all have angles that add up to 180, and three sides. 
  พวกมันมีขนาดมุมรวมกันได้ 180 องศา และมี 3 ด้าน
2) They all have unequal sides, and unequal angles.
  พวกมันมีด้านไม่เท่ากันและมุมไม่เท่ากัน
3) They all have equal angles, and three equal side.
  พวกมันมีมุมเท่ากัน และ 3 ด้านเท่ากัน

What question would help Linda to find out if a triangle was a right triangle? 
   คำถามข้อใดที่ช่วยให้ลินดาทราบว่ารูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่
1) Does it have a 60 angle? 
  มันมีมุมหนึ่งมีขนาด 60 องศาหรือไม่
2) Does it have a 90 angle? 
  มันมีมุมหนึ่งมีขนาด 90 องศาหรือไม่

Which has the angles in order from smallest to largest? 
  มุมในข้อใดที่เรียงลำดับของเล็กที่สุดไปจนถึงใหญ่ที่สุด

Tom has hens and needs to put a fence up. The sides of the field are 10 meter, 13 meters, 14 meters and 15 meters. How much fence does Tom need to buy? 
  ทอมมีแม่ไก่หลายตัวและต้องการล้อมรั่วให้ไก่ แต่ละด้านของสนามมีความยาว 10, 13, 14 และ 15 เมตร ทอมต้องซื้อรั่วที่มีความยาวเท่าใด

Fon has a yard that is shaped like a rectangle. The long sides are 22 feet and the short sides are 19 feet. Fon wants to put up a fence. How much fence does he need? 
  ฝนมีสนามรูปร่างเหมือนกับรูปมุมฉาก ด้านที่ยาว 2 ด้านมีขนาด 22 ฟุต และด้านที่สั่นมีขนาด 19 ฟุต ฝนที่ต้องการรอบรั่วสนามนี้ ฝนต้องซื้อรั่วที่มีความยาวเท่าใด

What is the perimeter of an octagon that has sides 15 inches long? 
  รูป 8 เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ารูปหนึ่งที่มีแต่ละด้านยาว 15 นิ้ว มีความยาวรอบรูปเท่าใด

The sum of an even number and an odd number is always an _______ number. 
  ผลบวกของจำนวนคู่และจำนวนคี่เป็นจำนวน ______ เสมอ

Addition of two odd numbers is always an _________ number. 
  การบวกจำนวนคี่ 2 จำนวนจะได้จำนวน ________ เสมอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น