วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แปลโจทย์คณิตศาสตร์-05

เอางานแปลโจทย์มาให้อ่านกันอีกครับ......
Which is not an odd number? 
     จำนวนใดที่ไม่เป็นจำนวนคี่
Which number is an example of an even number?
      จำนวนใดที่เป็นตัวอย่างของจำนวนคู่
Which number is an example of an integer? 
      จำนวนใดที่เป็นตัวอย่างของจำนวนเต็ม

My uncle has 712 fish. He sold 380 of them. How many does he have left? 
     ลุงของผมมีปลา 712 ตัว หลังจากที่ขายไป 380 ตัว ลุงจะเหลือปลาอีกกี่ตัว 

Father is 48 years old. Mother is 4 years younger. Their son is 17 years younger than his mother. How old is he? 
    พ่ออายุ 48 ปี แม่อายุน้อยกว่าพ่อ 4 ปี ลูกชายอายุน้อยกว่าแม่อยู่ 17 ปี เขามีอายุกี่ปี

Father has 4300 Baht. He gave one son 530 Baht and another son 290 Baht. How much does he have left?
    พ่อมีเงิน 4300 บาท เขาให้ลูกชายคนแรกไป 530 บาท และลูกชายอีกคน 290 บาท เขาจะเหลือเงินกี่บาท

I am 125 centimeters tall and my friend is 142 centimeters tall. How much taller is my friend? 
    ฉันสูง 125 เซนติเมตรและเพื่อนของฉันสูง 142 เซนติเมตร เพื่อนของฉันสูงกว่าฉันเท่าใด 

On Monday, the fruit seller made 478 Baht. On Tuesday he made 250 Baht more than Monday. How much did he make in two days? 
    ในวันจันทร์ คนขายผลไม้ของผลไม้ได้ 478 บาท ในวันอังคาร ขายผลไม้ได้มากกว่าวันจันทร์ 250 บาท ทั้ง 2 วัน เขาขายผลไม้ได้เงินกี่บาท

Jim want to buy a shirt for 780 Baht. If I give the cashier 1,000 Baht. How much is the change? 
    จิมต้องการซื้อเสื้อตัวหนึ่ง ราคา 780 บาท ถ้าฉันให้เงินเก็บพนักงานเก็บเงินไป 1000 บาท เงินทอนที่จะได้รับเป็นเท่าใด

Kate wants to buy watermelon for 150 Baht, mangoes for 285 Baht and papaya for 90 Baht. How much does she pay?
     เคทต้องการซื้อแตงโม 150 บาท มะม่วง 285 บาท และ มะละกอ 90 บาท เธอต้องจ่ายเงินเท่าใด

Darin has 180 Baht. Her father gives him 450 Baht. She then buys a book for 375 Baht. How much does she have left? ดารินมีเงิน 180 บาท 
    พ่อของเธอให้เงินกับเธออีก 450 บาท แล้วเธอจึงนำเงินไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งราคา 375 บาท  แล้วดารินจะเหลือเงินกี่บาท

My mother buys rice for 240 Baht and oil for 130 Baht. If she gives the cashier 500 Baht, how much is the change? 
    แม่ของฉันซื้อข้าว 240 บาทและน้ำมัน 130 บาท ถ้าแม่ให้เงินกับพนังงานเก็บเงิน 500 บาท จะได้เงินทอนเท่าใด 

Som is 9 years old. Atom is 4 years older than Som. How old is Atom?
     ส้มอายุ 9 ปี อะตอมอายุมากกว่าส้ม 4 ปี อะตอมมีอายุกี่ปี 
Kate has 8 books in her bag. Jan has 5 books. How many books do they both have altogether? 
    เคทมีหนังสือ 8 เล่มในกระเป๋า แจนมีหนังสือ 5 เล่ม พวกเขามีหนังสือรวมกันทั้งหมดกี่เล่ม
Kim has 34 cookies. He gives 8 of his friends 2 cookies each. How many does he have left?
    คิมมีคุกกี้ 34 ชิ้น เขาแบ่งให้เพื่อนของเขา 8 คน คนละ 2 ชิ้น เขาจะเหลือขนมอยู่กี่ชิ้น

There are 41 students in Class 3/4. 26 students are girls. How many are boys? 
  ในชั้นเรียน 3/4 มีนักเรียน 41 คน เป็นนักเรียนหญิง 26 คน ในชั้นเรียนนี้จะมีนักเรียนชายกี่คน 
There are 6 oranges, 5 apples, 12 bananas and 7 mangoes in a basket. How many altogether? 
    มีกล้วย 6 ลูก แอปเปิ้ล 5 ลูก กล้วย 12 ลูก และมะม่วง 7 ลูก ในตะกร้ามีทั้งหมดมีผลไม้รวมกันกี่ลูก

Ben is on page 75 of his story book. Kate is on page 104. How many more pages has Kate read?
    เบนอ่านหนังสืออยู่ที่หน้า 75 เคทอ่านหนังสืออยู่ที่หน้า 104 เคทอ่านหนังสือได้มากกว่าเบนอยู่กี่หน้า 
There are 60 cookies in a packet. If I give 3 each to 12 friends, how many are left?
    มีคุกกี้ 60 ชิ้นในห่อ ถ้าผมให้เพื่อนของผม 12 คน คนละ 3 ชิ้น ผมจะเหลือขนมอยู่กี่ชิ้น
27 students said they like Math. 19 students said they don't like Math. How many students in the class?
    นักเรียน 27 คนบอกว่าชอบวิชาคณิตศาสตร์ อีก 19 คนบอกว่าไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียนในชั้นเรียนกี่คน
Pam has 140 Baht. She wants to buy a book for 260 Baht. How much more does she need to save?
     แพมมีเงิน 140 บาท เธอต้องการซื้อหนังสือเล่มหนึ่งราคา 260 บาท เธอต้องการเก็บเงินอีกเท่าใด
Yesterday, my sister read 18 pages in her book. Today she read 24 pages. How many pages have her read altogether?
    เมื่อวานน้องสาวของผมอ่านหนังสือได้ 18 หน้า วันนี้เธออ่านได้อีก 24 หน้า เธออ่านหนังสือได้รวมกันกี่หน้า 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น