วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แปลโจทย์คณิตศาสตร์-06

โจทย์ปัญหาภาษาอังกฤษ แบบรวมๆมาให้อ่านกันครับ

Mother spent 210 Baht on pork and 320 Baht on fish. How much did she spend altogether?
   แม่ใช้เงินซื้อเนื้อหมู 210 บาทและปลาอีก 320 บาท แม่จ่ายเงินรวมกันไปทั้งหมดกี่บาท

My grandmother bought 2 dozens of eggs last Monday. After she cooked an omelette, she had 19 eggs left. How many eggs did she use?
   คุณยายซื้อไข่ไว้ 2 โหล เมื่อวันจันทร์ที่แล้ว หลังจากที่คุณยายทำไข่เจียว เธอมีไข่เหลืออยู่ 18 ฟอง คุณยายใช้ไขไปกี่ฟอง

Five pencils cost thirty five baht. How much is one pencil?
   ดินสอ 5 แท่งราคา 35 บาท ดินสอ 1 แท่งราคาเท่าใด

A rope is fifteen metres long. What is the length of a rope 7 times as long.
  เชือกเส้นหนึ่งยาว 15 เมตร เชือกอีกเส้นที่มีความยาว 7 เท่าของเส้นนี้จะยาวเท่าใด

Nineteen girls share some sweets and they have four each. How many sweets were there?
   เด็กผู้หญิง 19 คนแบ่งลูกกวาด ซึ่งเด็กๆแบ่งได้คนละ 4 อัน อยากทราบว่าลูกกวาดมีจำนวนเท่าใด

How many sixty baht tickets can I buy for four hundred and eighty baht?
  จำนวนตั๋วราคาใบละ 60 บาทกี่ใบที่ผมสามารถซื้อได้ด้วยเงิน 480 บาท

There are six eggs in a box. How many boxes are needed for seventy eight eggs?
   มีใข่ 6 ฟองใน 1 กล่อง ต้องใช้กล่องกี่ใบสำหรับใส่ไข่78 ฟอง

There are 32 eggs but three eggs are broken. How many whole eggs are there?
  ตอนนี้มีไข่ 32 ฟองแต่ก่อนหน้านี้ทำแตกไป 3 ฟอง เดิมมีไข่กี่ฟอง

Tina is given 280 baht a day. How much does she have in 2 weeks?
  ทีน่าได้รับเงิน 280 ต่อ 1 วัน ใน 2 สัปดาห์เธอจะได้เงินกี่บาท

Lin pays 91 baht for some oranges. If they cost 13 baht each, how many oranges did I have?
  ลินจ่ายเงินซื้อส้มไป 91 บาท ถ้าผมส้มราคาผลละ 13 บาท ลินซื้อส้มได้กี่ผล


Nida travels 17 kilometres a day. How far does she travel in six days?
 นิดาเดินทางได้วันละ 17 กิโลเมตร ระยะทางเท่าใดที่เธอเดินทางได้ใน 6 วัน

14 cakes have 8 candles each. How many candles altogether?
  เค้ก 14 ก้อนมีเทียนปักอยู่ก้อนละ 8 เล่ม มีเทียนทั้งหมดกี่อ้น

Jan bikes 8 kilometres to school and back again every day. How many kilometres does she walk in five days?
   แจนขี่จักรยาน 8 กิโลเมตรทั้งไปและกลับจากโรงเรียนทุกวัน ระยะทางเท่าใดที่เธอขี่ได้ใน 5 วัน

The bus fare is seven baht. How much is it for 78 persons?
 ค่ารถประจำทางคนละ 7 บาท ค่ารถจะเป็นราคาเท่าใดสำหรับ 78 คน

Balloons are 3 baht each. How many can I buy for 213 baht?
  ลูกโป่งราคาลูกละ 3 บาท ผมจะซื้อลูกโป่งได้กี่ลูกด้วยเงิน 213 บาท

Suda has 6 times as much money as Lek. If Lek has 45 baht, how much money does Suda have?
  สุดามีเงินเป็น 6 เท่าของที่เล็กมี ถ้าเล็กมีเงิน 45 บาท สุดามีเงินเท่าใด

ยังมีอีกมากนะครับ....โปรดติดตาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น