วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แปลโจทย์คณิตศาสตร์-03

โจทย์ปัญหาทั่วไป

Can the sides of a triangle have lengths 2, 2, and 5? 
  ด้านของรูปสามเหลี่ยมสามารถมีความยาวด้านเป็น 2,2 และ 5 ได้หรือไม่

What is 94% of 80?
   94% ของ 80 เท่ากับเท่าใด

Find a number so that 70% of it is 82. 
   จงหาจำนวนที่ 70% ของจำนวนนี้ เท่ากับ 82

A bag contains 18 marbles, of which 8 are blue, 7 are red, and the rest are green. What is
the ratio of green marbles to red marbles?
  ถุงใบหนึ่งมีลูกหิน 18 ลูก เป็นสีฟ้า 8 ลูก สีแดง 7 ลูก ส่วนที่เหลือเป็นสีเขียว อัตราส่วนของลูกหินสีเขียวต่อลูกหินสีแดงเป็นเท่าใด

Today is August 2, and Kate will start her new diet in 1 week and 4 day. On what date does she start?
     วันนี้เป็นวันที่ 2 สิงหาคม เป็นวันที่เคทจะเริ่มการควมคุมอาหารได้ 1 สัปดาห์กับอีก 4 วัน เธอเริ่มควบคุมอาหารวันที่เท่าใด

Jim started studying for the final on March 14. Today is March 25. How long ago did he start? 
   จิมเริ่มอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบปลายภาควันที่ 14 มีนาคม ถ้าวันนี้เป็นวันที่ 25 มีนาคม เขาเริ่มอ่านหนังสือมาแล้วอีกวัน

Today is April 28, and to avoid late fees, Kim had to pay the electricity bill 5 days ago. On what date was it due? 
  วันนี้เป็นวันที่ 28 เมษายนและเป็นวันที่เลยกำหนดจ่ายค่าธรรมเนียมมาแล้ว คิมต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเมื่อ 5 วันก่อน กำหนดวันจ่ายค่าไฟฟ้าคือวันที่เท่าใด  

The last day of the movie will be on October 14. Today is September 20. How long will it be until it ends?  
   วันสุดท้ายของกำหนดการฉายหนังเรื่องหนึ่งเป็นวันที่ 14 ตุลาคม ถ้าวันนี้เป็นวันที่ 20 กันยายน หนังเรื่องนี้ฉายนานเท่าใด

Manee will leave for Japan in 9 days. Today is 27 April. On what date is her flight? 
  มานีจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในอีก 9 วัน ถ้าวันนี้เป็น 27 เมษายน เที่ยวบินของเธอ(ที่ต้องเดินทาง)คือวันที่เท่าใด

My sister can type 37 words per minute. How many words would she type in 7 minutes? 
  น้องสาวของผมสามารถพิมพ์งานได้ 37 คำต่อนาที เธอจะพิมพ์งานได้กี่คำในเวลา 7 นาที

We are going to the show in 4 days. How many hours before we go to the show? 
  พวกเราจะไปดุการแสดงในอีก 4 วัน เป็นเวลากี่ชั่วโมงที่

There are 62 cookies in a bag and my aunt bought 7 bags this week. How many cookies are there altogether in the 7 bags? 
   ในถุงมีคุกกี้ถุงละ 62 ชิ้น และในสัปดาห์นี้ป้าของฉันซื้อคุกกี้มา 7 ถุง จะมีคุกกี้รวมกันจำนวนกี่ชิ้นใน 7 ถุงนี้

At the theatre, each row will hold 36 people. If there are 42 rows at the theatre, how many people will it take to fill the theatre? 
  ในโรงภาพยนตร์ จะมีแถวที่นั่งได้สำหรับ 36 คน ถ้าในโรงภาพยนตร์มีที่นั่ง 42 แถว จะมีจำนวนคนที่มานั่งเต็มได้กี่คน

The tall building has the same amount of windows on all four sides. If there are 56 windows on one side, how many windows are on the whole building? 
  ตึกสูงแห่งหนึ่งมีหน้าต่างในแต่ละด้านของตึกเท่าๆกัน ทั้ง 4 ด้าน ถ้าในแต่ละด้านของตึกมีหน้าต่าง 56 บาน ตึกนี้ทั้งตึกจะมีหน้าต่างกี่บาน

If there are 124 airplane landings each day, how many airplanes land in September? 
  ถ้ามีเครื่องบินลงจอด 124 ลำในแต่ละวัน จะมีเครื่องบินลงจอดกี่ลำในเดือนกันยายน

Adam draws an angle that is 72. What type of triangle did he have after he added 18 to it? 
  อดัมวาดมุมที่มีขนาด 72 องศา มุมชนิดใดที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาสร้างมุมเพิ่มอีก 18 องศาต่อจากรูปเดิม

If any equilateral triangle has two sides that measure 7 feet length. What is the length of the third side of the triangle? 
  ถ้ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 2 ด้านที่วัดความยาวได้ 7 ฟุต ความยาวของด้านที่ 3ของรูปสามเหลี่ยมนี้ จะมีขนาดเท่าใด

A scalene triangle has a 54 and a 69 angle. What is the third angle of the triangle? 
  รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ารูปหนึ่งมีมุมขนาด 54 และ 69 องศา มุมที่ 3 ของรูปสามเหลี่ยมนี้จะมีขนาดเท่าใด

to be continue....  ยังมีต่อ...โปรดติดตาม..ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น