วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แปลโจทย์คณิตศาสตร์-08

How many sides does a polygon have if the sum of its interior angles is 1620 degree? 
     รูปหลายเหลี่ยมจะมีด้านอยู่กี่ด้านถ้าผลบวกของมุมภายในเท่ากับ 1620 องศา

The sum of the interior angles of a polygon is five times of its exterior angle, find the number of sides of the polygon. 
     ถ้าผลบวกของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมเป็น 5 เท่าของมุมภายนอก จงหาจำนวนด้านของด้านของรูปหลายเหลี่ยม

The angles of a five-sided polygon are 2n, 5n, 3n, m and n. Find n
    มุมภายในของรูปห้าเหลี่ยม เป็น 2n, 5n, 3n, n และ 7n จงหาค่า n

In a regular eight-sided polygon;  Find the sum of all interior angles
    ในรูป 8 เหลี่ยมด้านเท่า จงหาผลบวกผลบวกของมุมภายของรูป 8 เหลี่ยมด้านเท่านี้

In a regular eighteen-sided polygon; Calculate the value of an interior angle. 
    ในรูป 18 เหลี่ยมด้านเท่า จงหาขนาดของมุมภายในมุมหนึ่ง


Pam gave Jane 1/2 of her cookies. Jane ate 1/2 of the cookies and gave the rest to Tom. Tom kept 8 of the cookies and gave the last 10 to Kim. How many cookies did Jane eat? 
    แพมให้คุกกี้กับเจนไปครึ่งของที่เธอมี เจนกินคุกกี้ไปครึ่งหนึ่งและให้ส่วนที่เหลือกับทอม ทอมเก็บคุกกี้ไว้ 8 ชิ้นแล้วให้ 10 สุดท้ายกับคิม  เจนคุกกี้ไปกี่ชิ้น

I am thinking of two number, 15 and another number. 15 and my other number have a greatest common factor of 3 and their least common multiple is 60. What’s the other number I am thinking of?
     ผมกำลังคิดจำนวน 2 จำนวน จำนวนแรกคือ 15 หากว่า 15 กับอีกจำนวนหนึ่ง มีตัวหารร่วมมากที่สุดคือ 3 และ ตัวคูณร่วมน้อยที่สุดคือ 60 อีกจำนวนที่ผมกำลังคิดถึงอยู่คือจำนวนใด

James has 70 marbles in a bag. 20% of the marbles are red. How many marbles are red?
    เจมส์มีลูกแก้ว 70 ลูกในลูก 20 เปอร์เซ็นต์เป็นลูกแก้วสีแดง ผมมีลูกแก้วสีแดงกี่ลูก

The tables at the party are shaped like the hexagon. If we put the tables together, how many would you need for 50 people? 
    โต๊ะสำหรับจัดงานเลี้ยงมีรูปทรงเป็นรูปหกเหลี่ยม ถ้าพวกเราวางโต๊ะมาวางต่อกัน ต้องให้โต๊ะกี่ตัวถึงจะพอสำหรับคน 50 คน

4/7 of the cake was eaten on my birthday. The next day my sister ate 1/2 of what was left. I get to finish the cake, how much is left?
    4 ใน 7 ของเค้กถูกกินไปในงานวันเกิด ในวันต่อมาน้องสาวของฉันกินไปอีกครึ่งหนึ่ง ของส่วนที่เหลือ ส่วนที่เหลือจากน้องผมกินจนหมด ส่วนที่เหลือนี้มีอยู่เท่าใด

The recipe for ice cream requires 3 cups of cream for 5 people. Manee needs ice cream for 8 people. How much cream will she need? 
    ในสูตรสำหรับทำไอศกรีมต้องใช้ครีม 3 ถ้วยสำหรับคน 5 คน มานีต้องการไอศกรีม สำหรับ 8 คน เธอต้องการครีมจำนวนเท่าใด

If there are 150 people born in the world every minute; how many are born every Day? 
    ถ้ามีคนเกิน 150 คนทั่วโลกทุกๆนาที จะมีคนที่เกิดจำนวนเท่าใดในทุกวัน

A bag of marbles can be shared equally among 2, 4 or 5 friends with none left over. What’s the least amount of marbles that can be in the bag? 
    ถุงใบหนึ่งมีลูกแก้วที่สามารถแบ่งให้เพื่อน 2 คน 4คน หรือ 5 คนได้เท่าๆกัน โดยไม่เหลือเศษ ในถุงนี้จะมีลูกแก้วอย่างน้อยที่สุดกี่ลูก

Nine less than a number is 7. Find the number.   ( m – 9 = 7 )  
9 น้อยกว่าจำนวนหนึ่ง อยู่ 7 จงหาจำนวนนั้น

A number increased by eight is 16. Find the number.  ( k + 8 = 18 )
จำนวนหนึ่งเมื่อเพิ่มขึ้น 8 แล้วได้ 16 จงหาจำนวนนั้น

Four more than a number is 13. What is the number?   ( a + 4 = 13 )
จำนวนหนึ่งเมื่อเพิ่มขึ้น 4 แล้วได้ 13 จำนวนนั้นคือจำนวนใด

Three-fourths of a number is 15. Find the number.    (   (3/5)p = 15   )
3 ใน 4 ของจำนวนหนึ่งเท่ากับ 15 จงหาจำนวนนั้น

A number diminished by 10 is 23. Find the number.  (   v - 10 = 23   )
จำนวนหนึ่งเมื่อลดลง 10 แล้วได้ 23 จงหาจำนวนนั้น

The sum of a number and six is 22. Find the number.   (  q + 6 = 22  )
ผลบวกของจำนวนหนึ่งกับ 6 เท่ากับ 22 จงหาจำนวนนั้น

Five time of a number is 30. What is the number?    (  5d = 30  )   
5 เท่าของจำนวนหนึ่งเท่ากับ 30 จำนวนนั้นคือจำนวนใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น