วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แปลโจทย์คณิตศาสตร์-07

เอางานแปลโจทย์คณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ มาให้อ่านกันอีกครับ
เป็นการแปลตามสำนวนของผมเอง...อ่านเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับ


Maria has 36 pens. She gave a quarter of them to her sister. How many were left?
    มาเรียมีปากกา 36 ด้าม เธอให้ปากกากับน้องสาวของเธอไป 1 ใน 4 มาเรียจะเหลือปากกาอยู่เท่าใด

A train leaves the station at 01:35 and arrives at 06:08.  How many minutes did the journey take?
     รถไฟขบวนหนึ่งออกจากสถานีต้นทางเวลา 01:35 และถึงปลายทางเวลา 06:08 การเดินทางใช้เวลานานเท่าใด

A train leaves at 07:44 and takes 2 hours and 39 minutes. What time does the train arrive? 
    รถไฟขบวนหนึ่งออกจากสถานีเวลา 07:44 และใช้เวลา 2 ชั่วโมง 39 นาที รถไฟขบวนนี้จะถึงสถานีในเวลาเท่าใด

A train leaves the station at 10:17 a.m. and arrives at 02:00 p.m.  How many minutes did the journey take?
    รถไฟขบวนหนึ่งออกจากสถานีเวลา 10:17 เช้า และถึงสถานีปลายทาง 02:00 ในตอนบ่าย รถไฟขบวนนี้ใช้เวลาในการเดินทางเท่าใด

A train leaves the station at 9:17 p.m. and arrives at 00:34 a.m.  How many minutes did the journey take? 
    รถไฟขบวนหนึ่งออกจากสถานีเวลา 9:17 หลังเที่ยงและถึงสถานีปลายทาง 00:34 ก่อนสว่าง รถไฟขบวนนี้ใช้เวลาในการเดินทางเท่าใด

A train leaves at 11:42 a.m. and takes 3 hours and 57 minutes. What time does the train arrive in p.m.?
    รถไฟขบวนหนึ่งออกจากสถานีเวลา 11:42 และใช้เวลา 3 ชั่วโมง 57 นาที รถไฟขบวนนี้จะถึงสถานีในเวลาเท่าใดหลังเที่ยง

Jane has 15 balloons. 7 are red and the rest are blue. How many balloons are blue?
     แจนมีลูกโป่ง 15 ลูก เป็นลูกโป่งสีแดง 7 ลูก ที่เหลือเป็นสีฟ้า มีลูกโป่งสีฟ้าอยู่กี่ลูก

Sam ate 12 cookies and Jane ate 5 cookies. How many more cookies did Sam eat than Jane?
    แซมกินคุกกี้ 12 ชิ้นและแจนกิน คุกกี้ 5 ชิ้น แซมกินคุกกี้มากกว่าแจนอยู่กี่ชิ้น

Kim got 6 new presents on her birthday. If she already had 7, how many presents does she have now? 
    คิมได้รับของขวัญ 6 ชิ้นสำหรับวันเกิดของเธอ ถ้าเธอมีของขวัญอยู่ก่อนแล้ว 7 ชิ้น ตอนนี้เธอมีของขวัญอยู่กี่ชิ้น

You have to share equally 18 pens with 2 your sisters. How many will each of you get?
     คุณต้องแบ่งปากกา 18 ด้ามกับน้องสาวของคุณอีก 2 คน แต่ละคนจะได้ปากกากี่ด้าม

How many corners are on 4 squares? 
     รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 รูป มีมุมรวมกันกี่มุม

Rin saw 2 cats and 3 dog outside. How many legs did she see? 
     รินพบแมว 2 ตัวและสุนัข 3 ตัว เธอเห็นขาทั้งหมดกี่ขา

Sam have 18 balls, half of them are red. How many are red?
    แซมมีลูกบอล 18 ลูก มีครึ่งหนึ่งเป็นลูกบอลสีแดง มีลูกบอลสีแดงอยู่กี่ลูก

Today is Thursday and my birthday is in 5 more days. What day is my birthday on? 
    วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีและอีก 5 วันเป็นวันเกิดของฉัน ฉันเกิดในอะไร

Boy see four triangles, how many corners are there altogether on four triangles?
     บอยเห็นรูปสามเหลี่ยม 4 รูป มุมทั้งหมดของสามเหลี่ยมนี้เป็นเท่าใด              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น