วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แปลโจทย์คณิตศาสตร์-11

There are 20 boys and 16 girls in fifth grade. Find the ratio of boys to girls in this grade.
   มีนักเรียนชาย 20 คนและนักเรียนหญิง 16 คนในเกรด 5 จงหาอัตราส่วนของนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงในเกรดนี้

Dina bought 12 guavas and 18 bananas. What is the ratio of guavas to bananas?
   ดีน่าซื้อฝรั่ง 12 ผลและกล้วย 18 ผล อัตราส่วนของ ฝรั่งต่อกล้วยเป็นเท่าใด

Yuda has 10 candies and Dan has 15 candies. Find the ratio of Yuda’s candies to Dan’s candies.
   ยูด้ามีเทียน 10 เล่ม และแดนมีเทียน 15 เล่ม จงหาอัตราส่วนเทียนของยูด้าต่อเทียนของแดน

For a party, Jimmy orders 15 chicken pizzas and 6 vegetable pizzas. Find the ratio of chicken pizzas to the vegetable pizzas.
   ในงานเลี้ยงครั้งหนึ่ง จิมมี่สั่งพิซซ่าหน้าไก่ 15 ถาดและพิซซ่าหน้าผักอีก 6 ถาด จงหาอัตราส่วนพิซซ่าหน้าไก่ต่อพิซซ่าหน้าผัก

A kennel has 120 dogs in total, some are puppies and some are adult dogs. The ratio of puppies to adult dogs in a kennel is 2 : 3. How many puppies are there?
    ที่บ้านที่รับเลี้ยงสุนัขแห่งหนึ่งมีสุนัขทั้งหมด 120 ตัว ซึ่งมีบางส่วนเป็นลูกสุนัขและอีกส่วนเป็นสุนัขที่โตเต็มที่ อัตราส่วนของลูกสุนัขต่อสุนัขที่โตเต็ม เป็น 2 ต่อ 3 จะมีลูกสุนัขอยู่กี่ตัว

A herd of 60 horses has 35 white and some brown horses. What is the ratio of brown horses to white horses?
   ม้าฝูงหนึ่งมีม้า 60 ตัว เป็นม้าสีขาว 35 ตัวที่เหลือเป็นม้าสีน้ำตาล อัตราส่วนของม้าสีน้ำตาลต่อม้าสีขาวเป็นเท่าใด

Udom has 40 coins. Of the coins, 3/5 are one-baht coins, 2/5 are one-baht coins. What is the ratio of Udom's one-baht coins to Udom 's five-baht coins?
    อุดมมีเหรียญอยู่ 40 เหรียญ 3 ใน 5 เป็นเหรียญบาท 2 ใน 5 เป็นเหรียญ 5 บาท อัตราส่วนเป็นของเหรียญบาทต่อเหรียญ 5 บาทของอุดมเป็นเท่าใด
 
The ratio of women to men in a swimming club was 2 : 5. There were 40 men. How many women were there in the club?
   อัตราส่วนขอผู้หญิงต่อผู้ชายในสโมสรว่ายน้ำเป็น 2 ต่อ 5 ถ้ามีผู้ชายอยู่ 40 คน ในสโมสรจะมีผู้หญิงอยู่กี่คน

The ratio of the weight of Kim’s cat to the weight of Kate’s cat is 5:7. Kim’s cat weighs 9 kg. How much more does Kate’s cat weigh?
   อัตรส่วนน้ำหนักของแมวของคิมต่อน้ำหนักของแมวของเคทเป็น 5 ต่อ 7 ถ้าแมวของคิมหนัก 9 กิโลกรัม แมวของเคทหนักเท่าใด

The ratio of boys to girls is 8:5. There are 40 girls. How many more boys are there than girls?
  อัตราส่วนของเด็กผู้ชายต่อเด็กผู้หญิงเป็น 8 ต่อ 5 ถ้ามีเด็กผู้หญิง 40 คน จะมีเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงกี่คน

The ratio of the length of a rectangle to its width is 6:5. Its length is 24 inches. What is its width? And find area of this rectangle.
  อัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็น 6 ต่อ 5 ถ้ามันมีความยาว 24 นิ้ว ความกว้างของสี่เหลี่ยมนี้เป็นเท่าใด และจงหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนี้

I read 8 books with 113 pages in each book. How many pages did I read altogether?
   ผมอ่านหนังสือเสร็จไป 8 เล่มที่แต่ละเล่ม มี 113 หน้า ผมอ่านหนังสือไปทั้งหมดกี่หน้า

A baker used 3 bags of flour every 6 days. He used ____ of a bag each day.
  คนทำขนมปังใช้แป้ง 3 ถุงในทุกๆ 6 วัน เขาจะใช้แป้งจำนวน _______ ถุงในแต่ละวัน

It took a pet store 3 weeks to sell 60 cats. What is the rate sold per week?
   ต้องใช้เวลา 3 สัปดาห์ที่จะขายแมว 60 ตัว อัตราการขายต่อสัปดาห์เป็นเท่าใด

A recipe called for the ratio of sugar to flour to be 5 : 2. If Jin used 250 grams of sugar, how many grams of flour would she need to use?
    ในสูตรต้องการอัตราส่วนของน้ำตาลต่อแป้งเป็น 5 ต่อ 1 ถ้าจินน้ำตาล 25 กรัม จินต้องใช้แป้งจำนวนกี่กรัม

A teacher had 9 red pens. If the ratio of red pens to blue pens she owned was 3 : 2, how many pens did he have total?
    คุณครูมีปากกาแดง 9 ด้าม ถ้าอัตราส่วนของปากกาแดงต่อปากกาสี้น้ำเงินเป็น 3 ต่อ 2 คุณครูมีปากกาทั้งหมดกี่ด้าม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น