วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คำศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า(ภาคบาลี)

วันนี้ผมได้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับพุทธประวัติ (เท่าที่หาได้)
มาให้ได้ดูกัน แบ่งเป็นหมวดตามนี้ครับ ถ้าบางคำที่ซ้ำก็ต้อง
ขออภัยครับ

หมวดราชสกุล
Royal Sakyan ศากยวงศ์ ราชสกุลฝ่ายพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ
Royal Koliyan โกลิยะวงศ์ราชสกุลฝ่ายพระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ

หมวดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธ(เท่าที่หามาได้)
Alara Kalama  อาฬารดาบส กาลามโครตร (Pali)
    พระอาจารย์คนแรกหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวช
Ananda  พระอานนท์ (เป็นลูกพี่ลูกน้องเจ้าชายสิทธัตถะ)
Angulimala  พระองคุลิมาล
Anuruddha  พระอนุรุทธ์ (เป็นลูกพี่ลูกน้องเจ้าชายสิทธัตถะ)
charioteer Channa  นายฉันทะ(คนขับรถม้าของเจ้าชายสิทธัตถะ)
Devadatta  พระเทวทัต (เป็นลูกพี่ลูกน้องเจ้าชายสิทธัตถะ)
horse Kanthaka  ม้ากัณฐกะ(ม้าที่เจ้าชายสิทธัตถะขี่)
Kassapa  พระกัสสัปปะ
Kaundinya  พระโกญทัญญะ
King Bimbisara พระเจ้าพิมพิสาร (ผู้ที่สร้างวัดแห่งแรก
    ในพระพุทธศาสนา คือ วัดเวฬุวัน)
King Śuddhodana  พระเจ้าสุทโธทนะ
Maha Pajapati  พระนางปชาบดีโคตมี เป็นผู้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะ
    (เป็นพระกนิษฐาของพระนางสิริมหามายา)
Māra  พญามาร
Prince Siddhārtha  เจ้าชายสิทธัตถะ
Queen Maha Maya (Māyādevī)  พระนางสิริมหามายา
    (มายาเทวี) พระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ
Rahula  ราหุล (บ่วง) พระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ
Sujata  นางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาส หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
Udaka Ramaputta (Pali)  อุทกดาบส รามบุตร พระอาจารย์คนที่2
     หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวช
Upali  พระอุบาลี (พระญาติของเจ้าชายสิทธัตถะ)
Yaśodharā  พระนางยโสธรา(นางพิมพา) พระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ

หมวดพระอัครสาวก
Sariputta  พระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา
     มีความเป็นเลิศกว่าผู้อื่นทางปัญญา
Maudgalyayana  พระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย
     มีความเป็นเลิศกว่าผู้อื่นทางฤทธิ์มาก

Pañcavaggiyā ปัญจวัคคีย์
Kondañña, (Aññā Kondañña) พระโกณฑัญญะ
Vappa พระวัปปะ
Bhaddiya พระภัททิยะ
Mahānāma พระมหานาม
Assaji  พระอัสสชิ

สถานที่ในพุทธประวัติ
Kapilvastu  กรุงกบิลพัสดุ์
Kingdom of Kosala  แคว้นโกศลที่ตั้งวัดพระเชตวัน
     สร้างโดยอนาถบิณฑิกเศรษฐี
Kuśināra of the Malla kingdom  เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ
     เป็นแคว้นที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน
Lumbini  ลุมพินีวัน (สถานที่ประสูติ)
Mount Palpa in the Himalayan  เชิงเขาที่ประสูติ
Rajagaha, capital of Magadha  กรุงราชคฤห์ เมืองหลวง
    ของแคว้นมคธ ของพระเจ้าพิมพิสาร
Sravasti, the capital of the kingdom of Kosala
    สาวัตถีเมืองหลวงหลวง แคว้นโกศล  ที่ตั้งวัดพระเชตวัน
Uruvelā ตำบลอุรุเวลา  เสนานิคม
Veluvana วัดเวฬุวัน  วัดแห่งแรกในพุทธศสนา
* * * * *

1 ความคิดเห็น: