วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คำคัพท์คอมพิวเตอร์4

วันนี้ขอนำคำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาฝากกันอีกตอน
เชิญชมได้เลยครับ
circuit  วงจร
circuitry  วงจรไฟฟ้า
clear  ชัดเจน, เอาออกไป
client  เครื่องลูกค่าย
clipboard  พื้นที่ข้อมูลชั่วคราวสำหรับการคัดลอก
   ข้อมูลจากที่ไปอื่น
close  ปิดหน้าต่างที่ใช้งาน, ออกจากโปรแกรม

decrease  ลดลง
decryption  การถอดรหัสข้อมูล
default  ค่าเริ่มต้มที่กำหนดไว้แล้วเป็นค่าที่ผู้ใช้นำไปใช้ได้
    และสามารถเปลี่ยนแปลง
define  กำหนด, ให้ความหมาย
defrag  จัดเรียงข้อมูล

encryption  กระบวนการแปลงข้อมูลให้เป็นรหัส
    เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงได้ง่าย
end user  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป
ensure  ทำให้แน่ใจ
enter  ทางเข้า, ปุ่มกดเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ในการพิมพ์งาน
equal  เท่ากันกับ

file  แฟ้มข้อมูล, แฟ้มเอกสาร
file format  รูปแบบหรือโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล
file name  ชื่อแฟ้มข้อมูล
file protection  การป้องกันแฟ้มข้อมูล
file recovery  การสร้างหรือการกู้แฟ้มข้อมูล
  ที่ถูกทำลายขึ้นมาใหม่

hierarchical  การจัดเรียงตามลำดับความสำคัญ
hi-fi set  ชุดอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้กับมาตรฐานเ
  ครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย
High Definition (HD)  วิดีโอที่มีความละเอียดมากกว่า
   วีซีดีและดีวีดี
high resolution  จอภาพที่มีคุณภาพดี สามารถแสดง
   รายละเอียดและความคมชัดสูง
high-end  อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงสุด

icon ภาพเล็กๆที่ใช้แทนหรือสื่อถึงแฟ้มข้อมูลต่าง
  หรือโปรแกรมต่างๆ
identify ระบุชัด
import  การนเข้าเอกสารหรือสารสนเทศจากที่อื่น
  หรือระบบอื่นมาสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
important  document เอกสารสำคัญ
impossible  เป็นไปไม่ได้

jack  ช่องเสียบปลั๊กหรือสายต่อต่างๆ
join  เชื่อม, ต่อ,ติด
justify  การจัดรูปแบบเอกสารทุกบรรทัดมีข้อความ
  ที่เสมอกันทั้งด้านซ้าย(หน้า) และด้านขวา(หลัง)

Kbps (kilobits per second)  หน่วยวัดความเร็วใน
  การรับส่งข้อมูล บิตต่อวินาที โดยที่ 1ไบต์ มี 8บิต
Key Gen  โปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาหรือสร้าง
   Serial No. ของโปรแกรมใช้งานอื่น
key in  ป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์
key  แป้นหรือปุ่มอักษร
keyboard  แป้นพิมพ์

mailbox  ตู้ไปรษณีย์
main memory  หน่วยความจำหลัก
maintain  บำรุงรักษา
male connector  ปลั๊กตัวผู้ มักมีขา
malfunction  การทำงานที่ผิดพลาด, การบกพร่องในหน้าที่
* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น