วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คำศัพท์กับพุทธศาสนา(อังกฤษ)-1

วันนี้ขอแถม อีกสักหัวข้อหนึ่ง เป็นเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (Buddhism  Vocabulary list)
ที่ชาวต่างชาติ เขาใช้เขียนบรรยายเรื่องราวหรือบทความ
เกี่ยวกับพุทธศาสนา มาให้ดูกับ

a Buddhistic philosopher  นักปรัชญาทางพุทธศาสนา
a decaying corpse  ซากศพที่เน่าเปื่อย
a dharma talk  การพูดคุยเกี่ยวกับธรรมะ
a diseased man  คนที่เจ็บป่วย
a group of five companions  ปัญจวัคคีย์

a path of moderation away from the extremes of
self-indulgence and self-mortification   ทางสายกลางที่ทำให้
   ห่างไกลจากความสุดขั้วทั้ง 2 อย่างคือ การทำตนให้สบาย
  (ติดสุข)เกินไปและการทำตนให้ลำบากทรมาน(ติดทุกข์)เกินไป
a perfectly enlightened soul  จิตใจที่สว่างกระจ่างโดยสมบูรณ์
a pipal tree  ต้นโพธิ์
a spiritual teacher  ครูทางจิตวิญญาณ

abandonment  การทอดทิ้ง, การสละออกไป
allurement and temptations  สิ่งยั่วยวนและสิ่งลวงใจ
alms  ของบริจาค, ของให้ทาน
an ascetic  นักบวช
an equal capacity for awakening
    ความสมารถอย่างเท่าเทียมกันในการตื่นรู้(ตรัสรู้)
an understanding of the true nature of the mind
    ความเข้าใจของความจริงของธรรมชาติของจิต

ascetic life  ชีวิตการเป็นนักบวช
attachment  ความยึดติดถือมั่น
awakened one  ผู้ที่เตือนรู้แล้ว, ผู้ที่ตรัสรู้แล้ว

bowl  บาตร
Buddha's followers  ผู้ที่ติดตามพระพุทธเจ้า, สาวก
Buddha's two chief male disciples  พระอัครสาวกทั้ง 2 ของพระพุทธเจ้า
Buddhist monk  นักบวชในพระพุทธศาสนา
Buddhistic nun  แม่ชีในพระพุทธศาสนา

calmness  ความสงบ
cessation  การหยุดชะงัก
chaste  ซึ่งรักษาพรหมจารี, ปราศจากมลทิน
clinging  ความยึดติดถือมั่น
compassion  ความเห็นใจ
component  ส่วนประกอบ
consciousness  ความตระหนักรู้, ความรู้สึกตัว

defilement  กิเลส
disciple  ลูกศิยษ์, สาวก
earthly existence  ความมีอยู่ในโลก
Enlightenment  การตรัสรู้
equality and unity  ความเท่าเทียมกันและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

female ascetic  นักบวชหญิง
Four Noble Truths  ความจริงอันประเสริญ 4 ประการ, อริยสัจ 4
free from ignorance, greed, hatred
   อิสระจากความไม่รู้, ความโลภ, ความเกลียด
hermit  ฤๅษี, ดาบส
Hinduism  ศาสนาฮินดู
householder  ผู้ครองเรือน
human suffering  ความทุกข์ของมนุษย์
ignorance  ความไม่รู้

* * โปรติดตามในตอนต่อไปครับ...* *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น