วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สวัสดี..ปีมะโรง '55

วันนี้เป็นวันปีใหม่ 1 มกราคม 2555 เขาว่ากันว่าจะเป็นปีที่แรง
อีกปีหนึ่ง จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมากมาย
ผมเลยขอแก้เคล็ดด้วยการนำข้อคิดหลักธรรม มาเตือนใจ
ให้พวกเรามีมุ่งมั่นไม่ท้อไม่ถอย สู้ชีวิตกันต่อไป
แทนคำอวยพรครับ.....

จากหนังสือบรมธรรม 35 ชุดคู่มือเพื่อการสร้างสรรค์ชีวิต

คติธรรมแห่งฟ้าอภัยบาป (1)
สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ

หน้า 53
สัมมา คือ ความดีงามควรปฏิบัติ
ปธาน คือเพียรมนัสไม่ขัดข้อง
สี่ ข้อธรรมอันเป็นทางเป็นครรลอง
เหตุ อันผ่องผุดผาดสะอาดงาม
แห่ง หนใดใจเพียรชอบประกอบกิจ
ความ ทั้งนั้นย่อมสัมฤทธิ์กิจประสาน
ดี ด้วยความเพียรมั่นเป็นต้นทาง
งาม ด้วยย่างดำเนินไปโดยพากเพียร
ของ อันมีความดีงามเป็นทางทิศ
ชีวิต จึ่งสัมฤทธิ์ไม่ผิดเพี้ยน
พึง ตั้งมั่นในมานะวิริยะพากเพียร
พิศ ดังนี้จงหมั่นเพียรเรียนรู้ธรรม
เป็น มนุนย์สุดประเสริฐเลิศด้วยเพียร
หลัก ชีวิตไม่แผกเพี้ยนเป็นฉนำ
คุณ ค่าคนอยู่ที่มีมานะประจำ
ธรรม เลิศล้ำจึงบำเพ็ญเห็นแจ้งจริง

สัมมาปธานสี่ คือหลักธรรมสี่ประการอันจะยังให้มนุษย์
มีความเพียรโดยชอบ ประกอบด้วย
1. สังวรปธาน คือ ความเพียรระวัง ยับยั้ง ปิดกั้นมิให้บาป
  อกุศลที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นมา
2. ปหานปธาน คือ ความเพียรละขจัด กำจัดบาปอกุศล
  ที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไป
3. ภาวนาปธาน คือ ความเพียรเจริญ ก่อให้เกิดกุศล
  ที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีขึ้น
4. อนุรักขนาปธาน คือ ความเพียรรักษา ดูแลให้กุศลธรรม
  อันบังเอิญขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นดำรงอยู่โดยเจริญงอกงามเติบโต
  จึงพร้อมด้วยความไพบูลย์

ผมคิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรา หรือแม้ว่าชีวิตเรา
จะไม่มีทางไหนให้เลือกมากนัก แต่ทางที่พวกเราควรเลือกทำ
คือ เลือกเดินบนเส้นทางของความดี(ให้ได้มากที่สุด)
 
* * * สวัสดีปีใหม่ครับ... * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น