วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คำศัพท์คอมพิวเตอร์03

วันนี้ผมพอมีเวลาว่างๆ เลยนำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มาให้ดูกันอีก พร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับ....

A home-key  ปุ่ม Home

Alignment  การจัดเรียงตามแนวนอน
all in one  ทั้งหมดรวมอยู่ในสิ่งเดียว
animation  ภาพเคลื่อนไหว
anti  ต่อต้าน
antivirus software  โปรแกรมค้นหาและกำจัดไวรัสในคอมพิวเตอร์
append  ผนวกหรือเพิ่มเติมเข้ากับใช้ในการบันทึกข้อมูล
     เพิ่มเติมในฐานข้อมูล

bar code  แถบรหัสสินค้า
base upon  ตั้งอยู่บน, ยึดเป็นหลัก
BCC (Blind Carbon Copy)  การส่งสำเนาจดหมายที่ส่ง
    ให้ผู้รับหลายคน โดยคนที่ผู้ได้รับจดหมายอื่นๆ
    จะไม่ทราบว่าผู้ส่ง ส่งจดหมายนี้ให้ใครบ้าง
Bibliography  บรรณานุกรม
BIOS (basic input/output system) เป็นระบบพื้นฐาน
     การควบคุมการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องกับ
     อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์
BIOS infection การติดไวรัสที่ BIOS

center จัดตำแหน่งกึ่งกลาง
central processing unit (CPU) หน่วยประมวลผลกลาง (ซีพียู)
certify รับรอง
channel ช่องทาง, ช่องสัญญาณ
character ตัวอักขระหมายถึงตัวอักษร ตัวเลข
     เครื่องหมายต่างๆและ เครื่องหมายวรรคตอน
chart แผนภูมิ

data transmission การถ่ายทอดข้อมูล
data ข้อมูล
database ฐานข้อมูล
date วันที่
debug การค้นหา การแก้ไขข้อผิดพลาดทางตรรกะ
    หรือข้อผิดพลาดทางด้านฮาร์ดแวร์
decoding การถอดรหัส

Email Account / Email Address ชื่อที่อยู่อีเมลของเรา
     ตัวอย่างเช่น UFO500@Gmail.com
E-mail จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
embedded ฝังติด, ฝังไว้ในเครื่องอุปกรณ์
emotion สัญลักษณ์รูปที่แสดงอารมณ์
encode ทำเป็นข้อมูลต่างให้อยู่ในรูปแบบของรหัส
encoding การเข้ารหัสข้อมูล
encruption การใส่หรือเข้ารหัส

favourite music  ดนตรีที่ชอบ
favourite website  เว็บไซด์ที่ชอบ
FDISK  โปรแกรมในการแบ่งเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ ให้เป็นส่วนๆ
     ก่อนการลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
Feedback  ผลย้อนกลับ
female connector  ปลั๊กตัวเมีย, เต้าเสียบ
field  สาขาวิชา, เขตข้อมูล

guarantee  รับประกัน
guestbook  สมุดเยี่ยม
GUI (graphical user interface)  รูปภาพต่างๆบนจอภาพ
     เป็นสัญลักษณ์ของคำสั่งหรือโปรแกรมที่สื่อให้ผู้ใช้เข้าใจ
     และใช้งานได้ง่าย
guide คำชี้แนะ, ผู้นำทาง

header  หัวกระดาษ เป็นเนื้อที่แถวบนสุดมีไว้เพื่อบอก
     ชื่อเอกสาร, จำนวนหน้า
Head-Phone หูฟัง
help ตัวช่วย, เป็นคำสั่งให้เป็นผู้ใช้ ขอความช่วยหรือ
     คำแนะนำในการใช้โปรแกรมต่างๆ
Hibernate จำศีล แต่ในทางคอมพิวเตอร์คือการปิดเครื่อง
     แต่เมื่อเปิดเครื่องอีกครั้งก็สามารถทำงานที่ค้างไว้ต่อได้ทันที
hidden  ที่ถูกซ่อนหรือปิดบังไว้
hidden file  แฟ้มที่ถูกซ่อนไว้ เพื่อป้องกันการแก้ไขหรือลบออก
hidden folder  ห้องเก็บเอกสารที่ถูกซ่อนไว้
* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น