วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คำศัพท์คอมพิวเตอร์6

ขอแถมด้วยคำศัพท์ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กันอีกตอนนะครับ
column แถวแนวตั้ง

combination การรวมเข้าด้วยกัน
command คำสั่ง
comment คำวิจารณ์, หมายเหตุ
communication system ระบบการสื่อสาร
defragmentation การจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบ
delay ทำล่าช้า, เสียเวลา
Delete key, Del key แป้นลบ ใช้ลบข้อความ
   หรือตัวอักษรบนจอภาพ
delete การลบข้อความ ลบแฟ้มข้อมูล
demonstrate สาธิต, แสดงให้เห็น

eradicate ลบทิ้ง, ทำลาย
error checking การตรวจสอบข้อผิดพลาดในระหว่าง
   ถ่ายทอดแฟ้มข้อมูล
error file แฟ้มข้อมูลผิดพลาด
error message ข่าวสารจากระบบหรือจากโปรแกรมทำให้
   เราทราบว่ามีความผิดเกิดขึ้น
error report รานงานที่เก้ข้อผิดพลาด
file server เครื่องบริการแฟ้มข้อมูล เป็นคลังเก็บแฟ้มข้อมูล
   อย่างหนึ่งในเครือข่าย
file sharing การแบ่งปันหรือยอมใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกัน
   ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
file transfer กระบวนการถ่ายทอดหรือส่งผ่านแฟ้มข้อมูล
file เป็นคำที่มีความหมายรวมๆ หมายถึง แฟ้ม, แฟ้มข้อมูล
   หรือแหล่งรวบรวมข้อมูล รวมทั้งโปรแกรมต่างๆ
fill in กรอกข้อมูล

In contrast ในทางตรงข้าม
In practice ในทางปฏิบัติ
Inbox ที่อยู่ที่เก็บจดหมายที่มีคนอื่นส่งเข้ามา
include รวมเข้าไว้ด้วยกัน
increase เพิ่มขึ้น, มากขึ้น
keyword คำสำคัญ
label ฉลากหรือป้ายชื่อที่ติดอยู่กับสิ่งต่างๆ เพื่อบอกชื่อ
   หรือคุณสมบัติ คุณภาพ ฯลฯ
LAN (Local Area Network) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะกลุ่ม
   เช่น ในอาคารเดียวกันหรือในห้องเดียวกัน
laptop computer คอมพิวเตอร์แบบพกพามีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
large ขนาดใหญ่
layout ร่าง, โครงร่างของแบบหรือระบบเอกสาร

malware (Malicious Software)โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำให้ระบบ
   มีปัญหา ใช้เป็นคำเรียกรวมๆของไวรัส โทรจัน หนอนอินเทอร์เน็ต
manual คู่มือการใช้งาน, การทำงานด้วยมือไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติ
margin ระยะห่างของขอบกระดาษกับอักษร
market computer ตลาดคอมพวิเตอร์
marketing name ชื่อทางการตลาด
network adapter เครื่องมือสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์
   เข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
network เครือข่าย การนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมโยงกันเป็น
   ระบบเพื่อสื่อสารกันได้
Networking Resources ทรัพยากรในระบบเครือข่าย
new mail การเขียนจดหมายฉบับใหม่ เหมือนกับ Compose
next page หน้าถัดไป

object วัตถุ
obtain ได้รับ
off-line สถานะที่อุปกรณ์ต่างๆ ไม่สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้
  หรือคอมพิวเตอร์ไม่อยู่ในสถานะเชื่อมโยงในเครือข่าย
one-and-a-half times 1 ใน 4 เท่า
on-line auctions การประมูลผ่านระบบ
page break เส้นแบ่งหน้าระหว่างหน้าแรกกับหน้าถัดไป

page layout รูปแบบของหน้าเอกสารที่เตรียมไว้ก่อนที่จะพิมพ์
Page หน้า, หน้าเอกสารหนึ่งๆ
pagination ขั้นตอนการแบ่งเอกสารออกเป็นหน้าๆ, การใส่เลขหน้าในเอกสาร
paint โปรแกรมที่มา windows ใช้ในการวาดหรือสร้างภาพ
* * * Merry Chrismas * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น