วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คำศัพท์พระพุทธศาสนา(อังกฤษ)-2

วันก็เอาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ภาคอังกฤษ-ไทย
มาให้ได้ดูกันอีกตอน ผมก็หวังว่าทุกคนทุกท่านจะได้
ประโยชน์จากการเข้ามาดู

Lord Buddha   พระพุทธเจ้า
mendicant   คนขอทาน
mercy   ความเมตตา
milk and rice pudding   ข้าวมธุปายาส
monastery  วัด, อาราม
non-attachment ความไม่ยึดติดถือมั่น
nun  แม่ชี

ordination การออกบวช
perception การรับรู้
practicing self-mortification การบำเพ็ญทุกรกิริยา
pure happiness and freedom from misery
    ความสุขที่แท้จริงและอิสระของความทุกข์
ritual  พิธีกรรม

sage  นักปราชญ์, บัณฑิต
Sal tree  ต้นสาละ(ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประสูติและปรินิพพาน)
sect  นิกาย(ทางศาสนา)
sensation  ความรู้สึกต่อการได้สัมผัส
serenity  ความเงียบสงบ
sermon  การเทศนา, บทสวด

shrine  หิ้งบูชา, ปูชนียสถาน
sitting in meditation  นั่งสมาธิ, อยู่ในสมาธิ
spiritual food  อาหารทางจิตวิญญาณ
stupa  สถูป
supernatural knowledge  ความรู้ในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
surrender  ยอมแพ้, สละออกไป

the absolute omniscient one  ผู้รอบรอบในทุกสิ่ง
the Awakened One  ผู้ที่ตื่นรู้แล้ว, ผู้ที่ตรัสรู้แล้ว
the cause of sorrow  สาเหตุแห่งความโศกเศร้า(ความทุกข์)
the cause of suffering  สาเหตุแห่งความทุกข์
the Deer Park  ป่าอิป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
the enlightened one  ผู้ที่ตรัสรู้แล้ว

the first five disciples  ปัญจวัคคีย์
the first sermon  ปฐมเทศนา
the five companions  ปัญจวัคคีย์
the house of a poor Brahmin  บ้านของพราหมณ์ผู้ยากจน
the Middle Way  ทางสายกลาง

the right path  เส้นทางที่ถูกต้อง
the seed of faith  เมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธา
the sermon of Lord Buddha  การเทศนาของพระพุทธเจ้า
the spiritual awakening  การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ
the steps necessary  ขั้นตอนต่างๆที่จำเป็น

tranquility of the mind  ความสงบทางใจ
unconsciousness  ความไม่รู้สึกตัว, ความขาดสติ
Virtuous  เกี่ยวกับหลักศีลธรรม, ที่เป็นพรหมจรรย์
Wheel of Dharma  กงล้อแห่งธรรม
Yogic practices  การบำเพ็ญตบะโยคะเพื่อเอาชนะกิเลส
    แบบพราหมณ์-ฮินดู
* * * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น