วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คำศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า2

ในหัวข้อนี้ก็ขอเป็นภาคต่อจากหัวข้อที่แล้ว....
ก็แล้วกันนะครับ แต่จะเป็นคำศัพท์ทั่วไปในพระพุทธศาสนา
ที่น่าสนใจ

Ahimsa อหิงสา (การไม่ใช้ความรุนแรง)
Arahant  พระอรหันต์ (พระ- อะ-ระ-หัน) ผู้ละจากกิเลสได้หมดสิ้นแล้ว
Bodhisattva  พระโพธิสัตว์ บุคคลที่บำเพ็ญบารมีต่างๆ
  เพื่อให้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
Brahmin  พราหมณ์
Buddha  พุทธะ, พระพุทธเจ้า
Buddhism  ศาสนาพุททธ
Buddhist  ชาวพุทธ

Dharma  พระธรรม
Dharmo  ธัมโม
Gautama Buddha  พระโคตมพุทธเจ้า, โคดม
Gotama Buddha   พระโคตมพุทธเจ้า, โคดม
Jhāna  ฌาน
Kilesas  กิเลส

Mahayana  นิกายมหายาน
Maya  มายา
Nirmāṇarati heaven  สวรรค์ชั้นนิมมานรดี ชั้นที่5
Nirvana  พระนิพพาน
Parinirvana  ปรินิพพาน

Śākyamuni  พระศากยมุนี
Samadhi  สมาธิ
Sammāsambuddha (Pali)  พระสัมมาสัมพุทธะ (ผู้ที่ตรัสรู้ได้เอง)
Sangha  คณะสงฆ์

Shakyamuni Buddha  พระศากยมุนี
Siddhattha  เจ้าชายสิทธัตถะ
Sotapanna  พระโสดาบัน
Theravāda  นิกายเถรวาท
Tuṣita Heaven  สวรรค์ชั้นดุสิต ชั้นที่4

Vedas  เทวดา
Vinaya  พระธรรมวินัย
Yāma heaven  สวรรค์ชั้นยามา ชั้นที่3
Sakhya Muni  พระศากยมุนี
Sambuddho  สัมพุธโธ ผู้รอบรอบในทุกสิ่ง

หลักไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณ์
Anicca (Pali), anitya (Sanskrit) อนิจจัง
Dukkha (Pali), duḥkha (Sanskrit) ทุกขัง
Anattā (Pali), anātman (Sanskrit:) อนัตตา

ชื่อพระสูตรที่น่าสนใจ
Dhammacakkappavattana Sutta ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
     (พระสูตรของการหมุนวงล้อแห่งพระธรรม)
     ที่แสดงต่อปัญจวัคคีย์
Anattalakkhana Sutta อนันตลักขณสูตร พระสูตรที่แสดงถึง
    ความอนัตตา ไม่มีมีตัวตนไม่ใช่ของคนในขันธ์5
Kalama Sutta กาลามสูตรกาลามสูตร คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ้า
   ทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ หมู่บ้านเกสปุตติยนิคม แคว้นโกศล
   เป็นหลักแห่งความเชื่อ
* * * * *

2 ความคิดเห็น:

 1. กรชนก โกสกุล7 ธันวาคม 2554 03:20

  มาดูแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 2. อริยมรรคมีองค์แปด
  ละนันทิ
  นั่นไม่ใช่ของเรา (เนตํ มม), นั่นไม่ใช่เป็นเรา (เนโสหมสฺมิ), นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา (น เมโส อตฺตา)

  ตอบลบ