วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษ - การใช้ If (แบบย่อ)

ประโยคเงื่อนไขในภาษาอังกฤษ (If Clause)

ประโยคเงื่อนไขในที่นี้คือประโยคที่มีความหมายว่า ถ้า…แล้ว…
เช่น ถ้าคุณไม่ตั้งใจเรียนแล้วคุณจะสอบตก
ในภาษาอังกฤษมีรูปประโยค ถ้า… แล้ว…
หลายรูปแบบและมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. If แบบที่ 1 มีรูปแบบคือ
   If present simple, present simple
   Present simple if present simple (สลับที่กันได้)
วิธีการใช้ : ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติตามธรรมชาติ เช่น
   If water boils, it becomes stream.
   ถ้าน้ำเดือดมันจะกลายเป็นไอน้ำ

2. If แบบที่ 2 มีรูปแบบคือ
   If present simple, future simple
   Future simple if present simple (สลับที่กันได้)
วิธีการใช้ : ใช้กับเหตุการณ์ที่เหตุการณ์หนึ่งเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งก็อาจจะเกิดตามมา เช่น

If you don’t work hard, you will not pass the exam.
     ถ้าคุณไม่ตั้งใจเรียนคุณจะสอบตก
You will get hurt if you make fall off the bicycle.
    คุณจะได้รับบาดเจ็บถ้าคุณตกจากจักรยาน
I will go a work if the weather is fine.
    ฉันจะไปเดินเล่นถ้าอากาศดี
The teacher will scold you if you make the class dirty.
    ครูจะดุพวกคุณถ้าคุณทำห้องเรียนสกปรก

หรือ If present simple, Imperative (ประโยคคำสั่ง)
    If he comes, tell him wait me for a minute.
    ถ้าเขามา ช่วยบอกเขารอฉันสักครู่

หรือ If preseant simple, ประโยคคำถาม
   If I don't pass the exam, what should I do?
  ถ้าฉันสอบไม่ผ่าน ฉันควรทำอะไรต่อ?
  If they blame you, what will you say?
  ถ้าเขาตำหนิคุณ แล้วคุณจะพูดอย่างไร? 

3. If แบบที่ 3 มีรูปแบบคือ
If past simple, sub. + would + v1
วิธีการใช้ : ใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันและไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่อย่างใด
If I were a birth, I would fly to see you.
   ถ้า(ตอนนี้)ฉันเป็นนกฉันจะบินไปให้เธอ (แต่จริงๆไม่ได้เป็นนก)
If it rained, we would not play football.
  ถ้า(ตอนนี้)ฝนตก เราจะไม่เล่นฟุตบอล (แต่จริงๆฝนไม่ได้ตก)
หมายเหตุ
** เราใช้ were กับประธานทุกตัวใน if แบบนี้

4. If แบบที่ 4 มีรูปแบบคือ
If past perfect, sub. + would have + v3
วิธีการใช้ : ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตและไม่ได้เป็นเรื่องจริง

If I had worked hard, I would have passed the exam.
ถ้า(ตอนนั้น)ฉันขยันเรียน ฉันก็จะสอบผ่าน
(ความจริงคือ ไม่ได้ขยันเรียนและสอบตกไปแล้ว)

****  ถ้าจำรูปประโยค พื้นฐานไม่ได้ให้ไปดูทบทวนที่หัวข้อ สรุปเรื่องของtense
*** ต้องงพยายามท่องรูปประโยค และความหมายให้ได้
แล้วจะทำข้อสอบหรือออ่านประโยคแล้วข้อใจความหมายของมัน ***

* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น