วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษ - ตัวย่อที่น่าจำ

หายไปหลายวัน วันนี้เลยเราเรื่องของ
คำย่อที่น่าจดจำมาให้ได้ดูกัน

Abbreviations (คำย่อ)

A/C, A.C    account    บัญชี
A/C No.      account number    เลขที่บัญชี
Ad., Ads.   Advertisements   โฆษณา
Agcy.    Agency     บริษัทนายหน้า
A.M.    Ante Meridiem     ก่อนเที่ยง
Ans.     Answer     คำตอบ
Asst.    Assistant   ผู้ช่วย
Ave.     Avenue    ถนน

B.C.     Before Christ    ก่อนคริสต์ศักราช
Biz       Business    ธุรกิจ
Bldg.   Building   ตึก
B.O.     Branch Office   สำนักงานสาขา
Co.      Company   บริษัท
Co., Ltd.     Company Limited บริษัทจำกัด
Conts.      Contains ขนาดบรรจุ

Dept.     Department แผนก, ฝ่าย
Dlp.       Diploma อนุปริญญา
Dr.         Doctor หมอ
Exam.     Examination การสอบ, การตรวจ
Exp.        Experience ประสบการณ์
Exp. Date      Expired Date วันหมออายุ

Flr         floor   ชั้นของตึก
Ft          foot    ความยาวเป็นฟุต
G.M.     General Manager    ผู้จัดการทั่วไป
G.M.T.     Greenwich  Mean Time
               เวลาตามนาฬิกาที่เมืองกรีนิช
H.M.      His Majestic    ฝ่าละอองธุลีพระบาท
Hrs.       Hours    ชั่วโมง

Inc.         Incorporated   บริษัท
Int.         Interest   ดอกเบี้ย
Ltd.        Limited    บริษัทจำกัด
M.C.      Master of Ceremony   พิธีกร
Misc.     Miscellaneous    เบ็ตเตล็ด
M.p.h.   Miles per hour    ไมล์ต่อชั่วโมง

o’clock    of the clock   ....โมง
O.K.        Orl korrect    ถูกต้อง
p.m.         post meridiem   หลังเที่ยง
Qt.          Quantity    ปริมาณ
Qual.      Quality     คุณภาพ
Rcpt.      Receipt    เสร็จรับเงิน
Rd.         Road   ถนน
Ref.        Reference   อ้างอิง
Reg.       Register    ลงทะเบียน

Bc. B.    Bachelor of science
              ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์
Sci.        Science     วิทยาศาสตร์
Sig.        Signature    ลายเซ็น
Spec.     Special   พิเศษ
Sq. ft     Square foot   ตารางฟุต

Tel.       Telephone   โทรศัพท์
Vol.       Volume   ปริมาณ
Wt.       Weight    น้ำหนัก
Xmas    Christmas   วันคริสต์มาส
Xtra.     Extra    พิเศษ

ผมได้ทำเว็บไซด์แฝดน้อง http://kruteeworld.com/
มีเนื้อหาและใบงานให้ดาวน์โหลดกันฟรี

เชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมกันได้ครับ
* * * * * * *

5 ความคิดเห็น: