วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษ-คำศัพท์ทางศาสนา

วันนี้ครูเอาคำศัพท์เกี่ยวพระพุทธศาสนาขอฝากให้ทุกคน
แต่วันนี้จะเป็นภาค ไทย - อังกฤษ นะครับ ...

กราบ   to bow to the ground

การขอขมา   asking for pardon
การตรัสรู้, การรู้แจ้งเห็นจริง   Enlightenment
การทำสมาธิ, กรรมฐาน    meditation
การนั่งสมาธิด้วยการกำหนดลมหายใจ
       the breath meditation

กิเลส   defilement
ความทุกข์   suffering
ความว่าง    Emptiness
เครื่องราง   amulet
ฆราวาส    layman

งานมงคล    auspicious ceremony
งานวัด   temple fair
งานอวมงคล   inauspicious ceremony / funeral rite
ช่วงชีวิตของพระพุทธเจ้า    Buddha’s life
ชาวพุทธ    Buddhist

เดินจงกลม    walking meditation
ตัณหา    desire
ทางสายกลาง    Middle way
ทำบุญขึ้นบ้านใหม่   house – warming ceremony
ธูป    joss stick

นั่งสมาธิ   sitting meditation
น้ำนมต์    blessing water
ปรัชญาทางพระพุทธศาสนา   Buddhist philosophy
ปัญญา   Wisdom
เปรต    the hungry ghost

พระไตรปิฎก   The Three Baskets (English)
พระพุทธรูป    the Buddha image
พระอรหันต์    the Perfect One
พุทธพจน์, สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัส   Buddha’s sayings
พุทธศิลป์     Buddhist art

มรรคมีองค์ 8    The Noble Eightfold Path
ศาลพระภูมิ    the spirit house
ศาสนา    religion
ศาสนาพุทธ   Buddhism
ศีล    the precept

ศีลแปด   eight precepts
ศีลห้า    five precepts
สติ     Mindfulness
สิ่งที่พระพุทธโคดมสอนไว้
     the teachings of Gautama Buddha
สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน   Buddha’s teachings

อวิชชา   ignorance, delusion
อัตตา, ความมีตัวตน   self, ego (English)

* * * * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น