วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แปลโจทย์คณิตศาสตร์

นี้เป็นประโยคบางส่วนที่ผมรวบรวมมาให้ดูกันครับ

Five less than the product of nine and a number is nine more than the product of five and the same number.  
 5 น้อยกว่าผลคูณของจำนวนหนึ่งกับ 9 เท่ากับ 9 มากกว่าผลคูณของจำนวนนั้นกับ 5
six times the sum of a number and four equals 3 time of the same number.
 6เท่าของผลบวกของจำนวนหนึ่งกับ 4 เท่ากับ 3เท่าของจำนวนเดิม
The product of three numbers is 120.
 ผลคูณของ 3 จำนวนเท่ากับ 120
One-fourth the sum of a number and ten.
 หนึ่งในสี่ของผลบวกของจำนวนสี่กับ 10
The quotient of a and b is three less than the product of a and b.
 ผลของของ a กับ b น้อยกว่า ผลคูณของ a กับ b  (ab – a/b)
The sum of a number squared and ten is sixteen.
 ผลบวกของกำลัง 2 ของจำนวนหนึ่งกับ 10 เท่ากับ 16
Five less than x is divided by three.
 5 น้อยกว่าผลหารของจำนวนที่ถูกหารด้วยกับ3
Four more than the quotient of a number and five.
 4 มากกว่าผลหารของจำนวนหนึ่งกับ 5
The difference of x and y is nine more than x cubed.
 ผลต่างของ x กับ y เท่ากับ 9 มากกว่า x กำลัง 3

How much would it cost to buy 3 robots and 2 piggy banks?
 ซื้อหุ้นยนต์ 3 ตัวและกระปุ๋กออมสิน 2 อัน ราคาเท่าไหร่
How much would it cost to buy 2 toy cars and a plastic duck?
 ซื้อรถของเล่น 2 คันและเป็ดพลาสติก 1 ตัวราคาเท่าไหร์
The density of some sand was 3.4 g/cm3. How many grams of this sand would fit into an empty can that had a diameter of 10 cm and a height of 16 cm? 
ความหนาแน่นของทรายบางชนิดเป็น 3.4 กรัมต่อลบ.ซม. ต้องใช้ทรายกี่กรัมที่จะเติมเต็มกระป๋องเปล่าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. และมีความสูง 16 ซม.
Uranium is a heavy element that has a density of 19.05 grams per cubic centimeter. A rod of uranium metal 15 cm long and 8 cm in diameter would have how much mass?
 ยูเรเนียมที่เป็นธาตุหนักมีความหนาแน่น 19.05 กรัมต่อลบ.ซม. ยูเรเนียมแท่งหนึ่งมีความยาว 15 ซมและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. จะมีมวลเท่าไร
Tina linked together 135 large paperclips into a chain. If each paperclip is 3.86 centimeters long, how long was the chain in meters?
 ทีน่านำคลิปติดกระดาษขนาดใหญ่ 135 มาเชื่อมต่อกันเป็นโซ่ ถ้าคลิปแต่ละตัวยาว 3.86 ซม. ความยาวของโซ่จะเป็นเท่าไร

A car can travel 45 miles on 2 gallons of gasoline. How far can it travel on 5.6 gallons?
รถยนต์วิ่งได้ระยะทาง 45 ไมล์โดยใช้นำมันเบนซิน 2 แกลลอน  น้ำมัน 5.6 แกลลอน รถยนต์คันนี้จะวิ่งได้ระยะทางเท่าใด
A boat can travel 45 miles on 7 gallons of gasoline. How much gasoline will it need to go 78 miles?
 เรือลำหนึ่ง แล่นได้ระยะทาง 45 ไมล์ โดยใช้น้ำมัน 7 แกลลอน ถ้าต้องการแล่นได้ระยะทาง 78 ไมล์ จะต้องใช้น้ำมันเท่าใด
A car travels 98 miles in 1.4 hours (with a constant speed). How far can it travel in 7 hours (with the same speed)? 
รถยนต์คันหนึ่งวิ่งได้ 98 ไมล์ ในเวลา 1.4 ชั่วโมง (โดยใช้ความเร็วคงที่) ถ้ารถคันนี้ใช้เวลา 7 ชั่วโมง จะวิ่งได้ระยะเท่าใด
An airplane travels 645 miles in 3 hours (with a constant speed). How much time will it take traveling 1,000 miles? 
เครื่องบินลำหนึ่งบินได้ระยะทาง 654 ไมล์ ในเวลา 3 ชั่วโมง (โดยใช้ความเร็วคงที่) จะใช้เวลานานเท่าใดในการบินให้ได้ระยะทาง 1000 ไมล์

Find the midpoint and distance between the following pair of points: (8, -3) and (-4, 9)
จงหาจุดกึ่งกลางและระยะห่างระหว่างจุด(8, -3) และ (-4, 9)

Karen pays 3500 baht per month rent. How much rent does she pay in two years?
คาเรนจ่ายเงินค่าเช่า 3500 บาทต่อเดือน เงินค่าเช่าจำนวนเท่าใดที่เธอจ่ายในเวลา 2 ปี
Last month Lin spent 2350 baht for electricity. This month she spent 2350 baht. Which equation shows the average amount the Johnsons spent for electricity for the 2-month period?
 เดือนที่แล้วลินจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นเงิน 2350 บาท  เธอจ่ายค่าไฟฟ้าในเดือนนี้อีก 1975 บาท ข้อใดเป็นสมการค่าเฉลี่ยของไฟฟ้าในช่วงเวลา 2 เดือนที่ผ่านมาก
What is the value of 5 in the following number:  3671.53.
ค่าของ 5 ในจำนวนต่อไปนี้มีค่าเท่าใด    1) 5 tens   2) 5 ones   3) 5 tenths   4) 5 hundreds
What is the value of 3 in the following number: 6318
ค่าของ 3 ในจำนวนต่อไปนี้มีค่าเท่าใด   1) 3 thousandths   2) 3 hundreds   3) 3 hundredths

Joy owes her brother 3750 baht. If she pays 1870 baht, which equation shows how much joy still owes him? 
จอยเป็นหนี้พี่ชายของเธอ 3750 บาท ถ้าเธอจ่ายเงินไปแล้ว 1870 บาท สมการในข้อใดแสดงเงินที่จอยยังเป็นหนี้พี่ของเธออยู่
What is the distance between the two points?
 ระยะทางระว่างจุด 2 จุดคือเท่าใด
What is the HCF of 16 and 20?
 ตัวหารร่วมมากที่สุดของ 16 และ 20 คือจำนวนใด
Tanya pays 548 baht per month for her cell phone usage. How much does she pay for her cell phone in 7 months?
 ธัญญ่ามีค่าใช้โทรศัพท์ 548 บาทต่อเดือน ในเวลา 7 เดือนเธอต้องจ่ายเงินเท่าใด
Last week Joy earned 2100 baht. This week she earned 24% more than she did last week. How much did she earn this week?
 สัปดาห์ก่อนจอยหาเงินได้ 2100 บาท สัปดาห์หน้าเธอหาเงินได้มากกว่าสัปดาห์ที่แล้วร้อยละ 24 สัปดาห์นี้เธอหาเงินได้เท่าใด  
Lin has 9245 baht in her savings account. If she withdraws 2870 baht this week and deposits 1430 baht next week, what is the current balance in her savings account?
 ลินมีเงินในบัญชีออมทรัพท์ เธอถอนเงินไป 2870 บาทในสัปดาห์นี้และฝากเงิน 1430 บาทในสัปดาห์ต่อไป เงินคงเหลือในบัญชีของเธอจะเหลืออยู่เท่าใด
Joy wants to buy a new computer. The computer costs 24000 baht and she already has 8000 saved. How much does she need to save in order to buy the computer if she wishes to purchase it in 5 weeks?
 จอยต้องการซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ราคา 24000 บาทและเธอมีเงินอยู่แล้ว 8000 บาท เธอต้องเก็บเงินเท่าใดเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ถ้าเธอต้องการซื้อคอมให้ได้ใน 5 สัปดาห์

The short leg of a right triangle is 3h inches long, and the hypotenuse of the triangle is 12h inches. How long is the longer leg?
 ด้านประกอบมุมฉากด้านสั้นของสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งยาว 3h นิ้ว และมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 12h นิ้ว ด้านประกอบมุมฉากที่เหลือที่ยาวกว่ามีขนาดเท่าใด
What is the area of an equilateral triangle with 8-inch sides?
 พื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวด้านละ 8 นิ้ว มีพื้นที่เท่าใด
Find the perimeter of a hexagon with a side length of 14 inches.
 หาความยาวเส้นรอบรูปของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าที่มีแต่ละด้านยาว 14 นิ้ว
A cube has a surface area of fifty-four square centimeters. What is the volume of the cube?
 ลูกบาศก์ลูกหนึ่งมีพื้นที่ผิว 54 ตารางเซนติเมตร ปริมาณของลูกบาศก์จะเป็นเท่าใด
My shape has a curved face and a flat face. What is it?
รูปของฉันมีพื้นหน้าโค้งและเรียบ มันคือรูปอะไร
How many sides does a triangle have? รูปสามเหลี่ยมมีกี่ด้าน
How many sides does a rectangle have? รูปสี่เหลี่ยมมีกี่ด้าน
What shape is one face of a cube? รูปบนด้านหนึ่งของลูกบาศก์เป็นรูปอะไร
How many lines of symmetry does the letter H have? ตัวอักษร H (ตัวใหญ่)มีเส้นสมมาตรกี่เส้น

ยังมีอีกนะครับไปตามอ่านได้ที่ www.kruteeworld.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น