วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แปลโจทย์คณิตศาสตร์2

มาต่อกันในตอนที่ 2 ครับ

Which shape has nine sides?
รูปที่มีเก้าด้านคือรูปอะไร
What comes opposite north on a compass?
ทิศที่อยู่ตรงข้ามกับทิศเหนือบนเข็มทิศคือทิศใด
What shape are the end faces of a cylinder?
 รูปบนหน้าตัดของทรงกระบอกคือรูปอะไร
How many triangular faces does a square pyramid have?
 ปิรามิดฐานสี่เหลี่ยมมีด้านที่เป็นรูปสามเหลี่ยมกี่ด้าน
What shape is the base of a cylinder?
 ทรงกระบอกมีฐาน(หรือหน้าตัด)เป็นรูปอะไรA circle
How many sets of parallel sides does a parallelogram have?
 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีด้านที่ขนานกันกี่คู่
What 2D shape has 6 sides?
รูป 2 มิติที่มี 6 ด้านคือรูปอะไร
How many angles does a decagon have? 
รูปสิบเหลี่ยมมีมุมกี่มุม
How many sides does a hexagon have?
รูปหกเหลี่ยมมีกี่ด้าน
True or false? A parallelogram features three pairs of parallel sides.
 จริงหรือเท็จ รูปรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีคุณสมบัติที่ว่ามีด้านที่ขนานกัน 3 คู่
The internal angles of an equilateral triangle all measure how many degrees?
 มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าวัดรวมกันได้กี่องศา

What happens to the volume of a cylinder when I...
 อะไรจะเกิดขึ้นกับทรงกระบอก เมื่อผม
a.  Double the radius only. เพิ่มเฉพาะรัศมีเป็น 2 เท่า
b.  Triple the height only. เพิ่มเฉพาะความสูงเป็น 2 เท่า

A rectangle has an area of 24 cm2. What will the area be if Lin...
 สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง อะไรจะเกิดกับพื้นที่ของสี่เหลี่ยม ถ้าลิน
a. Triple all sides. เพิ่มขนาดทุกด้านเป็น 3 เท่า
b. Multiply all sides by 1.5. เพิ่มขนาดทุกด้านอีก 1.5 เท่า

A recipe called for the ratio of sugar to flour to be 7:2. If Lin used 28 cups of sugar, how many cups of flour would she need to use?
  สูตรอาหารต้องการอัตราส่วนของน้ำตาลต่อแป้งเป็น 7:2 ถ้าลินใช้น้ำตาล 28 ถ้วย เธอต้องการแป้งจำนวนเท่าใด
A teacher had 12 red pens. If the ratio of red pens to blue pens she owned was 3:2. How many pens did she have in total?
 ครูมีปากกาแดง 12 ด้าม ถ้าอัตราส่วนของปากกาแดงต่อปากกาน้ำเงินของเธอเป็น 3:2 คุณครูมีปากกาทั้งหมดกี่ด้าม
At a farm the ratio of cows to horses was 9:5. If there were 27 cows at the farm, how many horses were there?
 ฟาร์มแห่งหนึ่งมีอัตราส่วนของวัวต่อม้าเป็น 9:5 ถ้าในฟาร์มมีวัว 27 ตัว จะมีม้าอยู่กี่ตัว

To make a coffee cake Kim need sugar, salt and coffee in the ratio 10 : 1 : 3.
1) Express the needed coffee as a fraction of the needed sugar.
2) Express the needed salt as a fraction of the total of the 3 ingredients.
3) For a cake you use 300 grams of sugar.  How much coffee do you need?
เพื่อที่จะทำเค้กกาแฟ คิมต้องการน้ำตาล เกลือและกาแฟในอัตราส่วน 10 : 1 : 3
1) เขียนจำนวนกาแฟต่อน้ำตาลที่ต้องใช้ ในรูปเศษส่วน
2) เขียนจำนวนเกลือต่อส่วนผสมทั้งหมดที่ต้องใช้ ในรูปเศษส่วน
3) สำหรับเค้กที่คุณใช้น้ำ 300 กรัม คุณต้องการใช้กาแฟจำนวนเท่าใด

Kim orders 10 chicken pizzas and 6 vegetable pizzas. Find the ratio of chicken pizzas to the vegetable pizzas.
 คิมสั่งพิซซาหน้าไก่ 10 ถาดและหน้าผัก 6 ถาด จงหาอัตราส่วนของพิซซาหน้าไก่ต่อพิซซาหน้าผัก
A pattern has 9 blue cycles to every 6 yellow cycles. What is the ratio of yellow cycles to all cycles?
 แบบรูปอันหนึ่งมีวงกลมสีฟ้า 9 วงต่อทุกๆวงกลมสีเหลือง 6 วง จงหาอัตราส่วนของวงสีเหลืองต่อวงกลมทั้งหมด
Kate drew 14 hearts and 21 circles. What is the ratio of circles to hearts?
เคทวาดรูปหัวใจ 14 ดวง และวงกลม 21 วง อัตราส่วนของวงกลมต่อรูปหัวใจเป็นเท่าใด
A pattern has 15 blue hearts to every 18 red hearts. What is the ratio of red hearts to all triangles?
 แบบรูปชุดหนึ่งมีรูปหัวใจ 15 ดวงทุกๆหัวใจ18 ดวง อัตราส่วนของหัวใจสีแดงต่อหัวใจทั้งหมดเป็นเท่าใด

ยังมีอีกนะครับไปตามอ่านได้ที่ www.kruteeworld.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น