วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

วันนี้ผมเอาคำศัพท์เกี่ยวคอมพิวเตอร์มาให้ได้ดูกันอีกชุด หลังจากห่างหายไปนานครับ

send a copy of the message ส่งสำเนาข้อความ
send ส่ง
sensor เครื่องตรวจจับสัญญาณ
sequence ลำดับก่อนหลัง
serial No. เลขรหัสของอุปกรณ์, หรือโปรแกรม
Serial No. ชุดตัวเลขหรือตัวอักษรที่จำเป็นต้องใช้ในติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
setting การตั้งค่า(คำสั่ง)ต่างๆ
sever คอมพิวเตอร์เครื่องเป็นตัวให้บริการแก่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบเครือข่าย
share แบ่งปัน, แลกเปลี่ยน
shareware โปรแกรมสำเร็จที่แจกจ่ายให้แก่ผู้ใช้โดยไม่คิดเงินหรือจ่ายเพียงเล็กน้อย สามารถใช้ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง
shift ยกขึ้น, ปุ่มยกตัวอักษร
shopping cart รกถเข็น
shortcut ทางลัดในการเข้าถึงแฟ้มงานหรือโปรแกรม
sign up การขอลงทะเบียนเพื่อขอเป็นสมาชิกใหม่
simple commands คำสั่งง่ายๆ
single computer use for home การใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่บ้าน
size of file ขนาดของแฟ้มงาน
size ขนาด
slot ช่องสำหรับใส่แผงวงจรเพิ่มเติ่มเช่น การด์เสียง
software producer ผู้ผลิตโปรแกรม
software โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น windows, Excel
sort คำสั่งหรือกระบวนการจัดเรียงลำดับข้อมูล
sort จัดลำดับ, ชนิด, ประเภท, หมวดหมู่
source code / source program ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นมาสร้างในการโปรแกรมหนึ่งๆ
source data ข้อมูลเดิม หรือข้อมูลครั้งแรกที่คอมพิวเตอร์รับเข้าไว้
source แหล่งข้อมูล
spacebar แป้นสำหรับการเว้นวรรค
Spam หมายถึง e- mail ที่ไม่ได้เชื่อเชิญในระบบอินเตอร์เน็ต
specification รายละเอียด, การเจาะจง
speed ความเร็ว
spelling checker คำสั่งในการค้นหาคำที่พิมพ์ผิดในเอกสาร
Spyware โปรแกรมที่แฝงเข้ามาเพื่อขโมยข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ - นามสกุล , รหัสผ่าน, หมายเลขบัตรเครดิต
standard for ย่อมาจากคำว่า
standby mode สถานะที่พร้อมใช้งาน
standby พักเครื่องไว้ชั่วคราวแต่ยังอยู่ในสภาพร้อมใช้งาน
Start button ปุ่มที่มุมด้านซ้ายล่างของโปรแกรมเพื่อเข้าถึงโปรแกรมต่างๆ
step ขั้นตอน
storage ที่เก็บ
string สาย, สายอักขระ
structures in a database โครงสร้างของฐานข้อมูล
submit ส่ง(ชื่อ)
subscribe ลงชื่อ, ส่งใบสมัคร
subscript การพิมพ์ตัวที่ห้อยต่ำลงจากปกติ
successfully download การดึงข้อมูลหรือเอกสารเสร็จสมบูรณ์
successfully เรียบร้อยแล้ว, เสร็จสมบูรณ์
suggest แนะนำ
superscript การพิมพ์ตัวที่ยกขึ้นสูงจากปกติ
supervise ตรวจตรา, ดูแล, ควบคุม
surface พื้นผิว
synchronization การทำข้อมูลให้ตรงกัน, การเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
system tool โปรแกรมในส่วนที่เป็นเครื่องมือของระบบ
the best-known computer คอมพิวเตอร์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด
the body of an email message ส่วนที่เป็นเนื้อความของอีเมล์
the source and the destination ต้นทางและปลายทาง
toner cartridge กล่องทรงกระบอกสำหรับใช้ใส่ผงหมึก
tool bar เครื่องเก็บเครื่องมือ, หรือคำสั่งต่างๆ
tool เครื่องมือ
toolbox กล่องเครื่องมือ
top บนสุด
topic หัวข้อ
touch screen หน้าจอระบบสัมผัส
traditional virus ไวรัสแบบเก่า
Training การฝึกอบรม
transfer rate อัตราเร็วของการส่งผ่านข้อมูล ใช้หน่วยวัดเป็น bit per second
transfer time ช่วงเวลาตั้งแต่การเริ่มต้นส่งผ่านข้อมูลไปจนถึงส่งข้อมูลเสร็จสมบูรณ์
transfer ส่งผ่าน, การย้ายข้อมูลจากแห่งหนึ่งไปสู่อีกแห่งหนึ่ง
trick คำแนะนำการใช้งานแบบพิเศษ, เคล็ดลับ
troubleshooting การแก้ปัญหาเป็นขั้นๆ
turn on  เปิดเครื่อง(วิทยุ, โทรทัศน์)
type ชนิด, หมวดหมู่, พิมพ์
user name ผู้ของผู้ใช้ในการเข้าสู่ระบบ
user ผู้ใช้
user-defined ระบุโดยผู้ใช้ , กำหนดโดยผู้ใช้
vulnerability ความเปราะบาง, ไม่แข็งแรง
vulnerable device อุปกรณ์ที่เปราะบาง
vulnerable ที่เปราะบาง, ไม่แข็งแรง
* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น