วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คำศัพท์คอมพิวเตอร์02

ในหัวข้อนี้ก็จะนำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่เรามัก
จะพบเห็นในเว็บไซด์ต่างๆ มาในได้ดูกันเป็น ตอนที่ 2 ครับ

a battery charger   ตัวบรรจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอร์รี่
a built-in modem   โมเด็มที่ติดตั้งมาแล้วในเครื่อง
a dual core   ไมโครโพรเซสเซอร์ที่มีโพรเซสเซอร์ 2 ตัว
     ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะทำงานต่างๆ ได้ในเวลาเดียวกัน
a minimum 25% discount   การให้ส่วนลดในขั้นต่ำ 25%
added by   ผู้ที่นำเนื้อหามาเผยแพร่
added on   วันที่มีการนำเนื้อหามาเผยแพร่

back door   การแอบเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่
       ผ่านระบบป้องกันหรือช่องโหว่ของโปรแกรม
background   พื้นหลัง, สีพื้นหลังหรือภาพที่ที่อยู่บนพื้นหลัง
backup   การสำรอง(ข้อมูล)เก็บไว้
bandwidth test   การทดสอบความกว้างของช่องสัญญาณ
Bandwidth   คำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต
      นิยมให้หน่วยวัดเป็น bps (bit per second)
Banner   ป้ายโฆษณาเล็กๆ

capability   ความสามารถ
capture   การจับภาพ
card   แผ่นวงจร
caution   คำเตือนในการใช้งาน
CC (Carboy Copy)   การส่งสำเนาเมล์ของเราไปให้ผู้รับอื่นๆ ด้วย
Cell Phones Technology   เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่

damage   สร้างความเสียหาย
Data Definition Language (DDL)   ภาษากำหนดโครงสร้างข้อมูล
data file   แฟ้มข้อมูล
data line   สายส่งข้อมูล
data storage   ที่เก็บข้อมูล
data transfer   การส่งผ่านข้อมูลจาก

Easy to use   ใช้งานง่าย
E-book (electronic book)   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
E-commerce (Electronic-commerce)   เป็นการซื้อหรือขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต
Edge   ขอบ
edit mode   อยู่ในสถานะที่สามารถแก้ไขเนื้อหาของเอกสาร
edit   การปรับปรุง แก้ไขเนื้อหาของเอกสาร

Factor   ปัจจัย
Fail ล้มเหลว   (เครื่องหรือโปรแกรมเกิดความผิดพลาด
     ไม่สามารถทำงานตามที่สั่งได้)
Failure   เกิดความล้มเหลวของการทำงานในระบบ
     คอมพิวเตอร์หรืองอุปกรณ์ในระบบ
FAQ (frequently asked questions)   คำถามที่ถูกถามถึงบ่อยๆ
Fault   เกิดความบกพร่องบางอย่างในระบบ เช่น สายขาด
    หัวต่อหลวม ไม่ได้ต่อสายสัญญาณ
Favorite   ชื่นชอบ

G3   เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่ส่งข้อมูล ภาพและเสียง
       พร้อมกันได้ด้วยความเร็วสูงและมีความละเอียดมาก
GB (gigabyte) หรือ 1,000,000,000 ไบต์(หรือตัวอักษร) โดยประมาณ
Global   สากล, ทั่วโลก
Glossary   อภิธานศัพท์
graphic   รูปภาพ
Grid   เส้นตารางซึ่งเกิดจากเส้นตรง 2 ชุดตัดกัน
       คือเส้นตรงตั้ง และเส้นตรงนอน

handle  จับต้อง, ถือเอาได้, ที่จับ
hang    เครื่องค้าง
hard copy   ผลลัพธ์ที่พิมพ์ลงบนกระดาษหรือสื่ออื่นที่จับต้องได้เพื่อนำไปใช้งานจริง
Harddisk   จานแม่เหล็กที่ใช้เก็บข้อมูลหลักในคอมพิวเตอร์
hardware vendor   ผู้จำหน่ายอุปกรณ์
hardware   ตัวเครื่องของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จับต้องได้

** โปรดติดตามในตอนต่อๆไป ครับ**

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น