วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พระนามของพระพุทธเจ้า

เนื่องด้วยเป็นช่วงครบ 1 ปีในการที่ผมได้จัดทำเว็บบล็อก
kruteewold ขึ้นมา ก็ขอฉลองครบรอบ 1 ขวบ ด้วยการ
อัญเชิญ พระนามของพระพุทธเจ้า 29 พระองค์
(แบบบาลี-อังกฤษและแปลเทียบเป็นภาษาไทย)
เพื่อเป็นศิริมงคลกับตัวผมและทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่าน
แทนคำขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชม ติดตาม ติชม
ตั้งคำถาม ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกำลังใจที่ดีให้ผมเสมอครับ

และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้คือ
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_28_Buddhas
The names of 29 Buddhas (Pāli name)

Taṇhaṅkara  พระตัณหังกรพุทธเจ้า
2  Medhaṅkara  พระเมธังกรพุทธเจ้า
3  Saraṇaṅkara  พระสรณังกรพุทธเจ้า
4  Dīpankara  พระปัจฉิมทีปังกรพุทธเจ้า
5  Koṇḍañña  พระโกณฑัญญะพุทธเจ้า
6  Maṅgala  พระมังคละพุทธเจ้า
7  Sumana  พระสุมนพุทธเจ้า
8  Revata  พระเรวตพุทธเจ้า
9  Sobhita  พระโสภิตะพุทธเจ้า
10 Anomadassi  พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า
11 Paduma  พระปทุมะพุทธเจ้า
12 Nārada  พระนารทะพุทธเจ้า
13 Padumuttara  พระปทุมุตตระพุทธเจ้า
14 Sumedha  พระสุเมธพุทธเจ้า
15 Sujāta  พระสุชาตะพุทธเจ้า
16 Piyadassi  พระปิยทัสสีพุทธเจ้า
17 Atthadassi  พระอัตถะทัสสีพุทธเจ้า
18 Dhammadassī  พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า
19 Siddharttha  พระสิทธัตถพุทธเจ้า
20 Tissa  พระติสสะพุทธเจ้า
21 Phussa  พระปุสสะพุทธเจ้า
22 Vipassī  พระวิปัสสีพุทธเจ้า
23 Sikhī  พระสิขีพุทธเจ้า
24 Vessabhū  พระเวสสภูพุทธเจ้า
25 Kakusandha  พระกกุสันโธพุทธเจ้า
26 Koṇāgamana  พระโกนาคมนะพุทธเจ้า
27 Kassapa  พระกัสสปะพุทธเจ้า
28 Gautama  พระโคตมะพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าในยุคสมัยของพวกเรา)
29 Maitreya  พระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า

เมื่อได้อ่านพระนามของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้ว
สิ่งที่สำคัญคือ การที่เราได้ระนึกนึกถึงและปฏิบัติตามหลักคำสอน
ของพระองค์ได้ อันได้แก่ การทำดี ไม่ทำความชั่ว การทำใจให้สะอาด,
การมีสติรู้เนื้อรู้ตัว, การรักษาศีล, การชำระจิตใจได้การปฏิบัติภาวนา
เป็นต้น  ก็จะเป็นสิ่งดีๆในความรู้สึกของเราและเป็นศิริมงคลที่แท้จริง
* *  Happy bitrhday Kurteeworld * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น