วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

SWOT Analysis (ตัวเอง)

SWOT Analysis คืออะไร

SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาข้อดี – ข้อด้อยของสิ่งต่างๆ
เพื่อหาจุดยืน (standpoint) และพัฒนาสิ่งนั้นให้ดีขึ้นโดยทั่วไป
เราใช้หลักการนี้มาใช้ในทางธุริกิจแต่เราจะลองทำมาวิเคราะห์
ตัวเองดูก่อนได้ แต่ลองมาดูความหมายของคำว่า SWOT แบบง่ายกันก่อน

SWOT มาจากคำศัพท์ทั้งหมด 4 คำ คือ
S - Strength หมายถึง จุดแข็งหรือข้อดีเมื่อเทียบกับอีกสิ่ง
W – Weakness หมายถึง จุดอ่อนของเราเมื่อเทียบกับอีกสิ่ง
O – Opportunity หมายถึง โอกาส คือ ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้
T- Threat หมายถึง อุปสรรคหรือปัญหา คือ ปัจจัยภายนอกควบคุม
                  ไม่ได้ที่อาจจะเกิดขึ้น

ในด้านธุรกิจ
SWOT Analysis สามารถนำใช้ในการพิจารณาองค์กรว่ามีประสิทธิภาพ
ในการทำงานมากน้อยเพียงใดและจุดใดบ้างที่เป็นข้อด้อยที่ต้องปรับปรุง
 เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ

S - Strength หมายถึง จุดแข็งของเราเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เช่น
 สิ่งที่เรามีแต่คู่แข่งไม่มี อาจจะเรื่องของเงินทุน, แหล่งวัตถุดิบที่ราคาต่ำกว่า,
 รวมทั้งการทราบความต้องการของลูกค้าด้วย เป็นต้น
W – Weakness หมายถึง จุดอ่อนของเราเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน เช่น
ตั้งอยู่ในทำเลที่ไม่ดี, มีเครื่องจักรที่เก่า, บุคลากรยังขาดความรู้ในการทำงาน,
ไม่มีความสามารถในการสื่อสารกับลูกค้า เป็นต้น
O – Opportunity หมายถึง โอกาส คือ ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้
ที่ทำให้ สินค้าเราขายได้มากขึ้น เช่น อยู่ใกล้ทางด่วนหรือจุดกระจายสินค้า,
การมีเครือค่ายที่ในกลุ่มต่างๆ เป็นต้น
T- Threat หมายถึง อุปสรรค คือ ปัจจัยภายนอกควบคุมไม่ได้
เป็นสิ่งที่ทำให้สินค้าเราขายได้น้อยลง เช่น การจราจรที่ติดขัดเป็น
ปัญหาในการขนส่ง, การเกิดน้ำท่วม เป็นต้น

การทำ SWOT Analysis ตัวเอง
คราวนี้ลองนำ SWOT Analysis มาวิเคราะห์ตัวเองกับ
เรื่องการสอบปลายเทอมหรือเข้ามหาวิทยาลัย
S - Strength หมายถึง ข้อดีที่เรามี เช่น เป็นคนหัวไว, จำเนื้อหาต่างได้ดี
W – Weakness หมายถึง ข้อเสียที่เรามี เช่น ไม่ชอบอ่านหนังสือ,
มีบ้างวิชาที่เรียนไม่ชอบและเรียนไม่รู้เรื่องเลย, สายตาไม่ดี,
ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้
O – Opportunity หมายถึง มีคนอื่นเต็มใจสอนหรือแนะนำให้
T- Threat หมายถึง ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น อาจจะไม่สบายก่อนสอบ,
นอนตื่นสาย, ฝนตก

การทราบในสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เรารู้ถึงความสามารถของตัวเอง
ในภาพรวมแล้วนำไปสู่การปรับปรุงตัวเองให้ถูกทาง เพื่อให้พร้อม
กับการสอบ หรือการทำสิ่งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น